Rozwój usług społecznych w gminie Łukta

Projekt pt. „Rozwój usług społecznych w gminie Łukta" realizowany w okresie 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. przez Federację FOSa w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukcie.

Projekt skierowany jest do 42 osób z rodzin wieloproblemowych, w tym 4 os. z niepełnosprawnościami, zamieszkujących obszaru Gminy Łukta, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, a także otoczenie osób wykluczonych społecznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób, w tym 27 kobiet i 15 mężczyzn zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gminy Łukta w terminie od 01.01.2023 do 30.09.2023 r. poprzez oparte na Indywidualnych Ścieżkach Reintegracji poradnictwo specjalistyczne, wsparcie asystenta rodziny, pedagoga, prace socjalną, warsztaty kompetencji społecznych i życiowych dla rodziców, wyjazdy rodzinne, zajęcia dla dzieci, animację i pracę środowiskową.

Wartość dofinansowania: 375 452,50 zł.

Koordynator projektu:

Weronika Szewalje, e-mail: w.szewalje@federacjafosa.pl
Natalia Preilowska, e-mail: n.preilowska@federacjafosa.pl
tel.: 89 523 60 92, 503 466 700