Stawiamy na seniorów

Projekt "Stawiamy na seniorów" był realizowany przez federację FOSa  od 1 maja do 31 grudnia 2019.

Projekt adresowany jest rokrocznie do osób 60+, mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie. Celem głównym projektu (wznawianego rokrocznie pod różną nazwą) jest zwiększenie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, a także wsparcie działań rzecznika praw osób starszych oraz jego zastępcy na podregion ełcki.

Projekt finansowany jest rokrocznie ze środków samorządu wojewódzkiego, umożliwiają one także wydawanie bezpłatnego Magazynu Środowisk Seniorskich "Generacja".