„THE GAP – Sieciowanie bez luk na Warmii i Mazurach”

ZAPRASZAMY SIECI BRANŻOWE I CIAŁA DIALOGU Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ROZWOJOWYM

Projekt pt. „THE GAP – Sieciowanie bez luk na Warmii i Mazurach” jest realizowany w okresie 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r. przez Federację FOSa wraz z partnerem Społeczną Radą Seniorów Warmii i Mazur.

„THE GAP – Sieciowanie bez luk na Warmii i Mazurach” to projekt skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków i członkiń branżowych sieci współpracy i ciał dialogu . Jego głównym celem jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego Warmii i Mazur w budowaniu wytrzymałości wobec pogarszających się warunków do efektywnego działania a także wsparcie w rozwoju organizacyjnym i operacyjnym co najmniej 80 społeczników i 4 sieci, w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2024 roku.

Korzyści wynikające z projektu

 • wzmocnienie kompetencji 40 działaczy społecznych do uczestnictwa w ciałach dialogu;
 • pobudzenie sieci, danie im poczucia sprawczości;
 • wzmocnienie kompetencji społeczników w zakresie asertywności i komunikacji interpersonalnej, odpowiedzialności demokratycznej, transparentności i otwartego zarządzania w organizacji, kompetencji własnych liderów, doradztwa psychologicznego, prawnego, finansowego i innego (wedle zgłaszanych potrzeb);
 • zainicjowanie wymiany dobrych praktyk w prowadzeniu dyskursu z politykami, radzeniu sobie z dyskryminacją i złym traktowaniem NGO.

JAKA JEST OFERTA PROJEKTOWA?

Szkolenia - w ramach oferty odbędzie się 6 jednodniowych (6 godzin) szkoleń. W większości będą odbywały się  w Olsztynie. Na każdym szkoleniu, ze względu na uczestnictwo osób z terenu województwa przewidziano poczęstunek oraz zwrot kosztów podróży dla uczestników.

Szkolenia obejmą tematy niezbędne do efektywnego wpływania na działania władz lokalnych:

 • asertywność i komunikacja interpersonalna w duchu NVC, szczególnie w obszarze odpowiedzialności demokratycznej, transparentności i otwartego zarządzania;
 • vademecum efektywnego debatowania: moderacja, podział głosów i inne zasady efektywnej dyskusji;
 • kompetencje niezbędne do uczestnictwa w ciałach dialogu, w szczególności inicjowanie i udział w konsultacjach społecznych i współtworzeniu prawa;
 • stres, przemoc, wypalenie, nadużycia – jak zbudować wytrzymałość lidera i członków organizacji wobec pogarszających się warunków efektywnego działania;
 • finanse w organizacji - z jakich środków realizować działania, kiedy nie ma dotacji z gminy;
 • rozwój sieci branżowych – plan działania sieci, planowanie strategiczne w kontekście wpływu na polityki publiczne;

Szkolenia poprowadzą specjaliści w wybranych tematach. Będą to spotkania warsztatowe, wykorzystujące techniki aktywnego uczestnictwa.

Doradztwo indywidualne - bezpośrednie doradztwo w zakresie zbieżnym z tematyką szkoleń i potrzeb organizacji, tj. asertywność i komunikacja interpersonalna, odpowiedzialność demokratyczna, transparentność i otwarte zarządzanie w organizacji, kompetencje własne liderów, członków ciał dialogu, doradztwo psychologiczne, prawne, finansowe i inne wg. zgłaszanych potrzeb, pomoc w opiniowaniu projektów dokumentów lokalnych i regionalnych takich jak uchwały rady gmin, czy programy branżowe a także przygotowywanie wspólnych stanowisk np. do projektów ustaw.

Regionalne Forum Sieciujące (termin Forum: 21 marca 2024r.)

Obejmie ono tematy:

 • jakie przestrzenie i potrzeby działania niosą ze sobą nadchodzące wybory samorządowe,
 • jak budować wytrzymałość organizacji wobec pogarszających się warunków do efektywnego działania w kontekście „shrinking spaces”,
 • sieć – kolektyw wpływu na lokalne i regionalne polityki społeczne,
 • jak skutecznie zachęcać organizacje pozarządowe do uczestniczenia w strukturze dialogu z władzą na różnych szczeblach?

Częścią forum będzie sieciowa wymiana dobrych praktyk w prowadzeniu dyskursu z politykami, radzeniu sobie z dyskryminacją i złym traktowaniem NGO oraz debata przedwyborcza z kandydatami na radnych do Sejmiku Województwa.

Kwota dofinansowania: 24 910 Euro.

Koordynator projektu: Natalia Preilowska n.preilowska@federacjafosa.pl

telefon kontaktowy: 89 523-60-92, 503 466 700

Projekt jest sfinansowany ze środków współfinansowany przez Unię Europejską i Transatlantic Foundation