Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych – o projekcie


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Celem projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych” jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec seniorów poprzez opracowanie  i upowszechnianie ścieżki postępowania, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej i wsparcia seniorów oraz ich rodzin.

Nagłośnimy problemy braku adekwatnej do potrzeb polityki senioralnej, niewydolności systemu opieki, braku wsparcia seniorów doświadczających przemocy. Rolą projektu będzie monitorowanie sytuacji seniorów, wsparcie, podejmowanie interwencji podnoszących jakość życia, bezpieczeństwo i samodzielność osób starszych.

Z Partnerem, Społeczną Radą Seniorów, wzmocnimy osoby starsze w kryzysie.

Projekt obejmie:

  • stworzenie Ścieżki Pracy z Osobami Starszymi Uwikłanymi w Przemoc;
  • warsztaty postępowania w sytuacjach przemocowych;
  • 220 godzin wsparcia specjalistów, grupy samopomocowe;
  • społeczną kampanię edukacyjną dot. praw seniorów.

Wydamy magazyn „Generacja” poświęcony tematyce przemocy i wykluczenia seniorów. Zorganizujemy również konferencję edukacyjną poświęconą tej tematyce i promocji Ścieżki. Stworzymy profesjonalną kampanię edukacyjno-społeczną w obronie praw seniorów. Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy społeczności województwa (w tym młodzieży) oraz pracowników instytucji publicznych na temat problemów związanych ze zjawiskami przemocy wobec osób starszych, udostępni pierwszą w regionie Ścieżkę pracy ze starszymi ofiarami przemocy oraz uruchomi stałe formy wsparcia osób w kryzysie.