Rekrutacja! Regionalna Strefa Pomocy na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 15 lat podejmuje wiele działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z nich jest utworzona Regionalna Strefa Pomocy na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin, w której wsparcie rodzin w sposób kompleksowy opieramy na trzech filarach: informacji, edukacji i towarzyszeniu. Strefa jest stałym miejscem wsparcia, współpracującym z jednostkami służby zdrowia, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi czy działającymi w tym obszarze firmami.

Jednym z elementów systemu wsparcia jest realizacja na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dwóch projektów:

  1. Wspieramy rodziny”, którego celem jest poprawa zdolności do pełnienia opieki nad osobami zależnymi w wieku 60+ w środowisku domowym u 84 osób z około 20 rodzin w okresie 24 miesięcy poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  2. Usługi dla rodzin osób zależnych”, którego celem jest wsparcie rodzin, w których występuje osoba zależna w świadczeniu nad nią opieki w środowisku lokalnym (domowym) u 84 osoby z około 20 rodzin w okresie 24 miesięcy poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wsparcie przewidziane w projekcie to: usługi specjalistów, w tym w miejscu zamieszkania (doradca kluczowy, opiekun rodzin z osobą zależną, psycholog, prawnik, dietetyk czy pielęgniarka), wsparcie wolontariuszy, warsztaty edukacyjne z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny, umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz redukcji stresu, a także pracę z otoczeniem rodziny.

Kontakt z koordynatorem projektów – panią Moniką Michniewicz (tel. 89 523 60 92 lub 799 099 862), mail: strefapomocy@federacjafosa.pl.