THINK TANK Federacji FOSa

„W poszukiwaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu sił społecznych” to hasło oddające ideę, która stała się zalążkiem rozpoczęcia działalności Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych. Misją Instytutu jest prowadzenie długofalowych działań mających na celu wypracowanie nowej jakości dialogu i współpracy między akademikami i praktykami oraz instytucjami działającymi na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych oraz pobudzania sił społecznych.

Zmiany społeczne, a co za tym idzie rozwój społeczny, mogą być stymulowane poprzez pobudzanie sił drzemiących w środowisku lokalnym i aktywowanie jego zasobów. Wierzymy w siłę sprawczą dialogu, współpracy i edukacji a także sens pracy społecznej, która w Polsce ma bogatą tradycję. Uważamy, że nadanie prakseologicznego charakteru współpracy środowiska naukowego i praktyków w oparciu o transdyscyplinarną i holistyczną perspektywę pozwoli nam osiągnąć założone cele.

Instytut Studiów Społeczno-Edukacyjnych, to zespół osób, którego trzon stanowią pracownicy naukowi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, głównie Wydziału Nauk Społecznych z kierunków Praca socjalna, Pedagogika, Socjologia oraz współpracownicy i pracownicy biura Federacji FOSa.

Działania realizowane w ramach Instytutu mają charakter otwarty. Bazujemy na kreatywnym odczytywaniu rzeczywistości społecznej i dynamicznym odpowiadaniu na jej zapotrzebowania. A ich kierunek wynika każdorazowo z dialogu teoretyków i praktyków, podejmujących wspólnie różne wątki społeczne. W ramach funkcjonowania Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych, oprócz stałej pracy koncepcyjnej oraz analityczno-badawczej, organizowane są konferencje i seminaria, opracowywane diagnozy do projektów a także opracowywane publikacje (artykuły, monografie).