Walne Wyborcze Zebranie Federacji FOSa – zapraszamy!

Członkowie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego FOSa Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych  Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Walne Wyborcze Zebranie Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) w Olsztynie przy ul. Plac Konsulatu Polskiego 1  w siedzibie Naukowej Organizacji Technicznej (Olsztyński Dom Technika) o godzinie 10:30 Drugi termin Zebrania Walnego to 23 czerwca 2020 r. godz. 11:00.  W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w głosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji.

Proponowany porządek zebrania:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta,
3.    Wybór komisji skrutacyjnej,
4.    Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok,
5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
6.    Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
7.    Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu  oraz przyjęcie uchwały o przeznaczeniu zysków za rok 2019 na działalność statutową Federacji FOSa w 2020 r.,
8.    Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2020 rok,
9.    Wybory Prezesa Federacji FOSa,
10.    Wybory Zarządu Federacji FOSa,
11.    Wybory Komisji rewizyjnej,
12.    Podjęcie uchwały o  wysokości składki członkowskiej,
13.    Dyskusja na temat podejścia Federacji FOSa do ekonomii społecznej,
14.    Prezentacja i dyskusja przygotowana przez Waldemara Weihsa – Członka Zarządu Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych,
15.    Sprawy różne, wolne wnioski,
16.    Zakończenie Walnego Zebrania.

Po zakończeniu walnego zebrania Federacji FOSa zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat „Wolontariat w Korpusie Solidarności. Wyzwania i możliwości”.

Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu Federacji FOSa zobowiązane są do zakrywania ust i nosa w trakcie zebrania.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu walnym do  dnia 19 czerwca 2020 r. telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl