Zebranie Walne Federacji FOSa

Członkowie
Federacji Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Szanowni Państwo,

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych  Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na  Zebranie Walne Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu
14 czerwca 2023 r. (środa) w Olsztynie w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej o godzinie 12:00.

Drugi termin Zebrania Walnego to 14 czerwca 2023 r. godz.12:30.

W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w glosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji FOSa.

Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną, skanem na adres e: mail t.tokarczyk@federacjafosaa.pl lub złożyć podczas zebrania.

Proponowany porządek Zebrania Walnego:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
 3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2022 rok,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 5. Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
 6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu  oraz przyjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2022 r. na cele statutowe,
 7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2023 rok,
 8. Propozycje zmian w statucie Federacji FOSa i dyskusja na temat zmian w statucie,
 9. Podjęcie uchwały o zmianie statutu
 10. Podjęcie uchwały o  wysokości składki członkowskiej,
 11. Sprawy różne, wolne wnioski,
 12. Zakończenie Zebrania Walnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zebraniu Walnym do  dnia 12 czerwca 2023 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl.

Zebranie Walne poprzedzi seminarium pt. ”Nowe relacje. O przymusowej migracji, edukacji międzykulturowej i działaniach służących integracji”, które odbędzie się w godz. 10.00-12.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ul. 1 maja 5.