Instytut Studiów Społeczno-Edukacyjnych

Misja

„W poszukiwaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu sił społecznych” to hasło oddaje ideę, która stała się zalążkiem rozpoczęcia działalności Instytutu. Misją przyświecającą naszemu projektowi jest prowadzenie długofalowych działań mających na celu wypracowanie nowej jakości dialogu i współpracy między akademikami i praktykami oraz instytucjami, działającymi na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych oraz pobudzania sił społecznych.

Obszary działalności

Zakładane działania mają charakter otwarty, bazujący na kreatywnym odczytywaniu rzeczywistości społecznej i dynamicznym odpowiadaniu na jej zapotrzebowania. Ich rozwój wynikać będzie z dialogu teoretyków i praktyków, podejmujących wspólnie różne wątki społeczne. Działalność Instytutu obejmować będzie zadania wpisujące się w trzy perspektywy
oglądu zjawisk społecznych: mikro, mezo i makro.

Aktywność podejmowana będzie w czterech obszarach:
1. Tworzenia sieci współpracy między środowiskiem akademickim a praktykami, np. organizowanie cyklicznych seminariów tematycznych dla akademików i praktyków, określenie kierunków badawczych eksploracji.
2. Działań badawczo-naukowych oraz opiniotwórczych (eksperckich), np.
prowadzenia wieloaspektowych diagnoz i badań o charakterze transdyscyplinarnym, przygotowania i prezentowania ekspertyz i opinii dotyczących szeroko rozumianych kwestii problemów społecznych.
3. Działań edukacyjnych i upowszechniających, np. seminaria i konfederacje,
publikacje – monografie, pozycje zbiorowe, pozycje pod redakcją.
4. Działania animacyjne, np. zaangażowanie młodzieży akademickiej w działania o charakterze praktycznym (koła naukowe, współpraca w ramach praktyk lub pojedynczych przedmiotów kształcenia…).

Dyrektor Instytutu:
Katarzyna Białobrzeska

Wice-dyrektor Instytutu:
Bartłomiej Głuszak

Osoba do kontaktu:
Anna Książak-Gregorczyk a.ksiazak@federacjafosa.pl