W drodze do aktywności – edycja 2

Projekt pt. „W drodze do aktywności – edycja 2” jest realizowany w okresie 1.01.2020 r. do 31.10.2022 r. przez Federację FOSa.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej 140K i 100M zamieszkujących na terenie MOF Olsztyn (wszystkie gminy). Podjęte zostaną działania zmierzające do aktywizacji społecznej i zdrowotnej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) oraz edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). Innowacją w projekcie będzie zastosowanie modelu JOBfirma, symulacyjnego przedsiębiorstwa wykształcającego samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia oraz Centrum wsparcia – trening wykształcania kultury osobistej.

W efekcie projektu min. 48 osób uzyska i utrzyma zatrudnienie.

Wartość całkowita projektu: 4 281 432,52

Wkład Funduszy Europejskich: 3 639 217,64 zł

koordynator projektu: Agnieszka Karczewska – e-mail: a.karczewska@federacjafosa.pl

 

REGULAMIN-REKRUTACJI-I-WARUNKI-UCZESTNICTWA-W-PROJEKCIE-W-DRODZE-DO-AKTYWNOŚCI-EDYCJA-2 (ze zmianą)

Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik nr 2 Oświadczenie_korzystanie z pomocy społecznej

Załącznik nr 3 Oświadczenie_przebywanie w pieczy zastępczej

Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 Oświadczenie_bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 6 Oświadczenie_odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie_korzystanie z POPŻ

Załącznik nr 8 Oświadczenie_inne

Załącznik nr 9 Rezygnacja z uczestnictwa