“Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną”

Projekt pt. "Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną" jest realizowany w okresie 1.05.2022 r. do 31.06.2023 r. przez Federację FOSa.

Projekt zakłada wsparcie rodzin, w których występuje osoba zależna w świadczeniu nad nią opieki w środowisku lokalnym (domowym). Obejmuje wsparciem 110 osób z około 35 rodzin w okresie 14 miesięcy. Wsparcie przewidziane w projekcie to: usługi specjalistów (doradca kluczowy, opiekun rodzin z osobą zależna, doradcy specjalistyczni, psycholog), wsparcie wolontariuszy, warsztaty edukacyjne z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny, umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz zapobiegania wypaleniu, a także pracę środowiskową.

W efekcie projektu min. 110 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

Wartość całkowita projektu: 499 513,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 424 513,75 zł

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest do osób i rodzin, w których występują osoby zależne, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity i Barczewo (MOF Olsztyna).

Jeśli opiekujesz się osobą zależną (niesamodzielną, potrzebującą stałej opieki lub pomocy w wykonywaniu codziennych czynności) i potrzebujesz:

 • wsparcia specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych,
 • interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcia w nabywaniu i utrwalaniu kompetencji społecznych,

Nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach? Chcesz wyjść z domu, spędzić czas z innymi dorosłymi o podobnych problemach? Brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, prawnikiem lub innymi specjalistami?

Nasz Projekt jest dla Ciebie i Twojej rodziny!

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Rodziny objęte projektem otrzymają kompleksowe wsparcie specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Poradnictwo specjalistyczne. Do Twojej dyspozycji jest wsparcie specjalistów:

 • doradca kluczowy od którego uzyskasz informację o dostępnych formach wsparcia, uzyskasz informację o firmach i opiekunkach/opiekunach prywatnych i publicznych świadczących usługi opiekuńcze, o możliwości skorzystania z usług rehabilitacyjnych, wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i inne.
 • opiekun rodziny który będzie w sposób zindywidualizowany wspierał Twoją rodzinę w prowadzeniu spraw związanych z opieką nad osobą zależną, wypełnianiu niezbędnych dokumentów, umawianiu wizyt lekarskich, ubieganiu się o rehabilitację osób zależnych, kontaktach z placówkami medycznymi i opiekuńczymi oraz pomocą społeczną i organizacjami pomocowymi, angażował członków rodziny do podejmowania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, kontaktował ze specjalistami.
 • pracownik środowiskowy – od niego uzyskasz wsparcie w zmianie i rozwiązywaniu problemów. Będzie motywował osoby z rodzin objętych wsparciem do uczestnictwa w grupach samopomocowych i grupach wsparcia. Będzie także odpowiedzialny za stały kontakt z placówkami medycznymi, pielęgniarkami środowiskowymi, pielęgniarkami socjalnymi w szpitalach i nawiązywanie z nimi stałej współpracy i koordynację działań kierowanych do rodzin i osób objętych projektem.
 • wolontariusze - realizować będą działania takie jak np. pomoc sąsiedzka, wspierać rodziny z osobą zależną w codziennym funkcjonowaniu (np. pomoc w przewozie osoby zależnej na rehabilitację, pomoc w transporcie sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na uczestnictwo w projekcie itp.).

Rodzinom objętym wsparciem udzielane będzie poradnictwo specjalistyczne: prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb Uczestników.

Co daje udział w projekcie?

 • wzrost umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 • poprawę sytuacji rodzinnej,
 • ograniczenie samotności, wzmocnienie samodzielności i integracji ze środowiskiem,
 • pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach (między innymi prawnikami, pielęgniarkami, dietetykami, gerontologami),
 • zwiększenie dostępności osób zależnych i ich rodzin do usług, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 • podniesienie kompetencji środowisk osób zależnych we wszystkich sferach funkcjonowania (min. w zakresie praw osób zależnych, umiejętności opieki nad osobą zależną i in.),
 • integrację rodziny.

Jak się zapisać?

Jeśli opiekujesz się osobą zależną i nie wiesz gdzie szukać pomocy?

Przyjdź do nas!

Federacja FOSa- ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn (4 piętro) tel. 89 523 60 92

Koordynator projektu: Marta Liberadzka
e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl
tel. +48 799 099 862

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji - Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną (obowiązuje od 31.03.2023 r.)

Regulamin rekrutacji - Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną (nieaktualny)

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 2 - Oświadczenie korzystanie z pomocy społecznej - Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 3 - Oświadczenie przebywanie w pieczy zastępczej - Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 4 - Oświadczenie członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością - Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 5 - Oświadczenie bezdomność wykluczenie z dostępu do mieszkań - Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 6 - Oświadczenie odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego - Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 7 - Oświadczenie korzystanie z POPŻ - Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 8 - Oświadczenie inne - Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną