ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych z Ukrainy

ŻYROSKOP - wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych z Ukrainy | ŻYROSKOP – багаторівнева модель підтримки дорослих з України

Wersja w języku ukraińskim znajduje się na dole strony | Українську версію можна знайти внизу сторінки

Grant „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych z Ukrainy” realizowany jest przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w ramach grantu nr WER22SZA0021 otrzymanego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Wsparcie w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych z Ukrainy” jest skierowane do osób, które:

 • są dorosłe (osoby powyżej 18 roku życia)
 • korzystają w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony
 • posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) oraz kompetencje społeczne, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Co oferujemy?
Udział w grancie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

W momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu otoczony zostaniesz stałym wsparciem opiekuna procesu edukacyjnego i asystenta międzykulturowego. Oferujemy:

 • Zajęcia z języka polskiego – 60 godzin zegarowych
 • Zajęcia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych – 80 godzin zegarowych:
  • Instytucje w Polsce – tematyka: korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce – również z wykorzystaniem profilu ePUAP, elektronicznej skrzynki podawczej – takich jak np. służba zdrowia, urząd pracy, przedszkole i żłobek, szkoła, korespondencja urzędowa i wypełnianie formularzy urzędowych, sprawy zatrudnienia, podatkowe, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna, urząd stanu cywilnego, urząd ds. cudzoziemców, urząd gminy
  • Podstawy poszukiwania pracy w Polsce – tematyka: pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę oraz poruszanie się po portalach typu www.pracuj.pl i www.mojeportfolio.pl, etapy procesu rekrutacji, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie profilu zawodowego i mocnych stron, umiejętności miękkie (np. komunikacja, asertywność, prezentacja)
  • Pracuję legalnie w Polsce – tematyka: legalna praca w Polsce, konsekwencje pracowania w szarej strefie, formy zatrudnienia, obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy, zgłaszanie sytuacji problemowych, system podatkowy i rozliczanie PIT, system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
  • Wiedza o Polsce – tematyka: symbole Polski, przegląd historii, położenie geograficzne, przynależność do organizacji międzynarodowych, polskie tradycje i kultura, system polityczny, kultura, informacje o języku polskim i jego miejsce w świecie języków
  • Finansowe ABC – tematyka: budżet domowy i jego planowanie, zaciąganie zobowiązań finansowych (m.in. pętla zadłużenia), konto w banku i inne produkty bankowe, podatki, paragony i faktury, prawa konsumenta (reklamacje, odstąpienie od umowy)
  • Transport i komunikacja – tematyka: pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej związanej z transportem i komunikacją z wykorzystaniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych
 • Wsparcie psychologiczne – będzie realizowane wyłącznie w określonych i zidentyfikowanych potrzebach i oczekiwaniach uczestnika wsparcia, uwzględnione i zaplanowane w Indywidualnym Programie Wsparcia (IPW):
  • spotkania indywidualne – element motywowania uczestników wsparcia do pzejścia i ukończenia całego procesu edukacyjnego, zgodnie z indywidualną ścieżką edukacyjną, przepracowanie jednostkowych problemów uczestnika wsparcia
  • spotkania grupowe – wzajemne wzmacnianie się uczestników wsparcia i minimalizowanie ryzyka przerwania procesu edukacyjnego, spojrzenie „globalne” na problem w odniesieniu do całej grupy, bez naruszania strefy komfortu poszczególnych jej członków
 • Doradztwo specjalistyczne prawne – poradnictwo odpowiadać będzie na zdiagnozowane potrzeby, deficyty, czy obszary problemowe każdego z uczestników wsparcia; pomoc mediacyjna w sprawach związanych z zadłużeniem, pomoc w sprawach rodzinnych (rozwód, przemoc), pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności itp.
 • Wsparcie asystenta międzykulturowego – wspieranie uczestników w zaspokajaniu ich potrzeb życiowych, pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów, wspieranie w kontaktach z lokalnym środowiskiem. Spotkanie cykliczne i spotkania integracyjne, na których na bieżąco będzie monitorowana sytuacja w grupie, diagnozowane kwestie problemowe, podejmowanie mediacje w przypadku wystąpienia konfliktów, itp.
 • Sesje treningowe – wsparcie obejmie przygotowanie do wizyt w instytucjach (urzędy, kino, teatr, irp.), w tym planowanie, ustalanie zasad (higiena, dress code, zachowanie), wyjście oraz ewaluację i analizę tego co miało miejsce podczas wyjść.
 • Wsparcie opiekuna procesu edukacyjnego – opiekun będzie towarzyszył uczestnikowi w podnoszeniu umiejętności lub kompetencji przez cały okres uczenia się.
 • Usługi wspierające – dotyczy wyłącznie sytuacji, w której uczestnik wsparcia natrafi na bariery uniemożliwiające mu udział w wsparciu i zaplanowanym procesie edukacyjnym.
  • usługi opiekuńcze nad osobą zależną – wsparcie w formie opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi, tj. starszymi, niepełnosprawnymi, schorowanymi;
  • usługi zapewnienia opieki nad dziećmi na czas trwania zajęć edukacyjnych – wsparcie w formie opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad małoletnimi dziećmi.
 • Sprawdzanie i potwierdzanie efektów uczenia się nabytych umiejętności.

Jak się zapisać?
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich mieszka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wystarczy skontaktować się z Nami w jeden z poniższych sposobów. Nasz personel pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi Cię lub kogoś z Twojego otoczenia na spotkanie diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia przez Nas oferowane są najbardziej potrzebne Tobie lub osobie, która się do Nas zgłosi.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn
tel.: 89 523-60-92 lub 503-466-700
e-mail: biuro@federacjafosa.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej lub w siedzibie FOSa

Okres realizacji 01.11.2022 r. - 30.04.2023 r.

Kontakt:
Koordynator: Tomasz Czarniewski: t.czarniewski@federacjafosa.pl
Tłumacz: Petro Vedrynskyy: p.vedrynskyy@federacjafosa.pl; 503-466-700

 

Grant jest realizowany w ramach projektu "SZANSA - nowe możliwości dla osób dorosłych", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość grantu: 395 018,40 zł (dofinansowanie ze środków europejskich 376 208,00 zł).

Regulamin udziału we wsparciu (Статут супроводу)

Załącznik nr 1 (Додаток № 1)

Załącznik nr 2 (Додаток № 2)

Załącznik nr 3 (Додаток № 3)

Załącznik nr 4 (Додаток № 4)

Harmonogram luty 2023

 

«ŻYROSKOP – багаторівнева модель підтримки дорослих з України»

Це проект, який реалізує Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa в рамках гранту № WER22SZA0021, отриманого як частина проекту «Szansa – nowe możliwości dla dorosłych», що впроваджує Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) у партнерстві з Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), який співфінансує Europejski Fundusz Społeczny у рамках «Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne».

Підтримка в рамках гранту «ŻYROSKOP – багаторівнева модель підтримки для дорослих з України» спрямована на людей, які:

 • є повнолітніми (особами, які досягли 18 років).
 • користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв'язку з Виконавчим рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким визначено наявність масового припливу переміщених осіб з України у розумінні статті 5 Директиви 2001/55/ЄС, що призвело до запровадження тимчасового захисту.
 • володіють базовими навичками (розуміння та продукування інформації, математичне мислення, цифрова грамотність) та соціальними компетенціями, що відповідають рівню не вище 3-го рівня Польської рамки кваліфікацій.

Участь у гранті є повністю безкоштовною завдяки фінансуванню Європейського Союзу та Державного бюджету. З моменту початку участі у підтримці Ви будете оточені постійною підтримкою куратора навчального процесу та міжкультурного асистента.

 Ми пропонуємо:

 •  Вивчення польської мови60 годин навчання
 • Заняття з удосконалення базових навичок – 80 годин навчання:
 • Інституції в Польщі – теми: використання державних послуг та допоміжних установ у Польщі – також за допомогою профілю ePUAP, електронної скриньки – таких як охорона здоров'я, служба зайнятості, дитячий садок та ясла, школа, офіційна кореспонденція та заповнення офіційних форм, питання працевлаштування, податки, кризові ситуації, соціальна допомога, орган реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), офіс для іноземців, офіс муніципальної влади
 • Основи пошуку роботи в Польщі – теми: написання резюме та мотиваційного листа, пошук оголошень про роботу та навігація по сайтах pracuj.pl / www.mojeportfolio.pl, етапи процесу підбору персоналу, підготовка до співбесіди, перевірка професійного профілю та сильних сторін, soft skills (наприклад, спілкування, напористість, презентація)
 • Легально працюю в Польщі – теми: легальна робота в Польщі, наслідки роботи в сірій економіці, форми зайнятості, обов'язки і права працівника і роботодавця, повідомлення про проблемні ситуації, податкова система і розрахунок ПДФО, система соціального та пенсійного страхування
 • Знання про Польщу – теми: символіка польської мови, огляд історії, географічне положення, членство в міжнародних організаціях, польські традиції та культура, політичний устрій, культура, інформація про польську мову та її місце у світі мов
 • Фінансова АВС – теми: домашній бюджет та його планування, понесені фінансові зобов'язання (m.in борговий цикл), банківський рахунок та інші банківські продукти, податки, квитанції та рахунки-фактури, права споживачів (скарги, відмова від договору)
 • Транспорт та комунікація – тема: отримання та обробка інформації про використання, пов'язаної з транспортом та комунікацією, за допомогою веб-сайтів та мобільних додатків
 • Будавання впевненості в собі, інтерперсонального спілкування і т.д. (соціальні навички)
 • Психологічний супровід - здійснюватиметься лише в межах конкретних та визначених потреб та очікувань учасника супроводу, включених та запланованих в Індивідуальній Програмі Підтримки (ІПП):
  • індивідуальні зустрічі - елемент мотивації учасників супроводу до проходження та завершення освітнього процесу, згідно ІПП, опрацювання індивідуальних проблем учасника супроводу
  • групові зустрічі - взаємне зміцнювання учасників та мінімізація ризику перервання навчального процесу, «глобальний» погляд на проблему стосовно всієї групи без порушення зони комфорту окремих її членів
 • Спеціалізоване юридичне консультування - консультування буде відповідати діагнозованим потребам, дефіцитам або проблемним сферам кожного з учасників підтримки; медіаційна підтримка в боргових питаннях, підтримка в сімейних справах (розлучення, насильство), підтримка в отриманні довідки про інвалідність тощо.
 • Міжкультурна асистентська підтримка - підтримка учасників у задоволенні їхніх життєвих потреб, допомога у вирішенні проблем, підтримка в контакті з місцевою громадою. Циклічні та інтеграційні зустрічі, на яких буде здійснюватися постійний моніторинг ситуації в групі, діагнозуватися проблемні питання, проводитися медіація конфліктів тощо.
 • Тренінги - підтримка включатиме підготовку до відвідування інституцій (офісів, кінотеатрів, театрів тощо), включаючи планування, встановлення правил (гігієна, дрес-код, поведінка), вихід, а також оцінку та аналіз того, що відбулося під час візитів.
 • Підтримка тьютора в процесі навчання - тьютор буде супроводжувати учасника в удосконаленні навичок або компетенцій протягом усього періоду навчання.
 • Послуги підтримки - застосовується лише у випадку, якщо учасник підтримки стикається з перешкодами, які заважають йому/їй брати участь у підтримці та запланованому навчальному процесі.
  • Послуги по догляду за залежними особами - підтримка у вигляді догляду, у випадку учасників, які доглядають за повнолітніми залежними особами, тобто людьми похилого віку, інвалідами, хворими;
  • Послуги з догляду за дітьми на час проведення освітніх заходів - підтримка у вигляді догляду, у випадку учасників, які мають під опікою неповнолітніх дітей.

Як зареєструватися?

Якщо Ви або хтось із Ваших близьких проживає у Вармінсько-Мазурському воєводстві, все, що Вам потрібно зробити, це зв'язатися з нами одним із нижченаведених способів. Наші співробітники допоможуть Вам заповнити документи для зарахування, запишуть Вас або близьку Вам людину на діагностичну зустріч, під час якої буде визначено, які форми підтримки, з посеред тих що ми пропонуємо, найбільш потрібні Вам або людині, яка до нас звертається.

Федерація громадських організацій Вармінсько-Мазурського воєводства FOSa

вул. Лінкі 3/4, 10-535 Ольштин,

телефон: 89 523-60-92 або 503-466-700

e-mail: biuro@federacjafosa.pl

Аплікаційну форму можна завантажити нижче або в офісі FOSa

Термін реалізації проекту 01.11.2022 р. - 30.04.2023 р.

Контакт:

Координатор: Томаш Чарневський: t.czarniewski@federacjafosa.pl

Перекладач: Петро Ведринський: p.vedrynskyy@federacjafosa.pl; 503-466-700

Грант реалізується в рамках проекту "SZANSA - нові можливості для дорослих", що співфінансується Європейським Союзом в рамках Європейського соціального фонду. Вартість гранту: 395 018,40 злотих (європейське фінансування: 376 208,00 злотих).