Strefa aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców

Projekt Strefa aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców, który będziemy realizować w okresie od września br. do czerwca 2023 roku.  jest bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.

Проект «Зона професійної діяльності та соціальної інтеграції іноземців», який ми реалізовуватимемо в період з вересня цього року до червня 2023 року. є прямою відповіддю на діагностовані проблеми.

Obejmuje on liczne działania z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców, w tym m.in.:

 • praca środowiskowa;
 • wsparcie psychologiczne;
 • doradztwo zawodowe;
 • pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy;
 • kursy kwalifikacyjne i zawodowe;
 • poradnictwo specjalistyczne (np. prawne, mediacyjne, zdrowotne, finansowe, biznesowe przy zakładaniu firmy i inne, zgodnie z potrzebami uczestników).

Uzupełniające dla powyższych działań, ale równie ważne będą aktywności z zakresu aktywizacji społecznej, które obejmą:

 • animację społeczną i streetworking;
 • wparcie pedagogiczne;
 • coaching rodziny i wsparcie integracyjne (wsparcie coacha będzie dążyło do poprawy funkcjonowania rodziny w zakresie codziennego życia, w tym nawiązywaniu kontaktów społecznych);
 • kursy języka polskiego;
 • warsztaty kompetencji społecznych i życiowych;
 • pomoc tłumacza;
 • zajęcia grupowe dla dzieci;
 • opieka nad dziećmi.

Projekt przyczyni się do integracji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce na rynku pracy, poprzez aktywizację zawodową i dopasowanie kwalifikacji i oczekiwań do istniejących ofert, a także na poziomie zwiększenie aspiracji dotyczących ścieżki rozwoju zawodowego cudzoziemca. Efektem oddziaływania projektu będzie również integracja cudzoziemców w społeczeństwie. Naszym celem jest aby każdy uczestnik projektu zyskał zadawalający go poziom zorientowania w systemie instytucjonalno-prawnym państwa polskiego i otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej, sprzyjając tym samym rozwojowi indywidualnemu oraz poczuciu bezpieczeństwa. Udział w projekcie umożliwi lepszą integrację z lokalnym społeczeństwem, w którym przebywa lub będzie przebywać w przyszłości cudzoziemiec, a przez to łatwiej mu będzie odnaleźć się i prowadzić normalną egzystencję na terenie obcego dla siebie kraju. Kraju, który być może na długi czas będzie dla niego domem.

Він включає численні заходи у сфері професійної активізації та соціальної інтеграції іноземців, зокрема:

 • робота в оточенні;
 • психологічна підтримка;
 • профорієнтаційне консультування;
 • допомога в працевлаштуванні та підтримка інструктора з питань роботи;
 • кваліфікаційно-професійні курси;
 • спеціалізовані консультації (наприклад, юридичні, медіаційні, медичні, фінансові, бізнесові щодо відкриття власної справи та інші, відповідно до потреб учасників).

Додатковими до вищезазначених заходів, але не менш важливими, будуть заходи у сфері соціальної активації, які включатимуть:

 • соціальна анімація та вулична педагогіка;
 • педагогічний супровід;
 • сімейний коучинг та інтеграційна підтримка (підтримка тренера буде спрямована на покращення функціонування сім'ї в умовах повсякденного життя, включаючи налагодження соціальних контактів);
 • курси польської мови;
 • семінари з соціальних та життєвих навичок;
 • допомога перекладача;
 • групові заняття для дітей;
 • догляд за дітьми.

Проект сприятиме інтеграції іноземців, які легально проживають у Польщі, на ринку праці через професійну активізацію та відповідність кваліфікації та очікувань існуючим пропозиціям, а також збільшення прагнень щодо шляху професійного розвитку іноземця. Метою проекту буде також інтеграція іноземців у суспільство.

Наша мета полягає в тому, щоб кожен учасник проекту отримав задовільний рівень орієнтації в інституційній та правовій системі польської держави та навколишній соціокультурній реальності, сприяючи таким чином індивідуальному розвитку та відчуттю безпеки. Участь у проекті дозволить краще інтегруватися в місцеве суспільство, в якому іноземець перебуває або залишиться в майбутньому, і таким чином йому буде легше знайти себе та нормально існувати в чужій країні. Країні, яка може надовго стати його домом.

Projekt finansowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Фінансування проекту здійснюється за рахунок коштів резерву Фонду праці для реалізації проекту, вибраного в конкурсі пропозицій «Разом ми можемо більше – перша редакція Програми активізації для іноземців на 2022–2023 роки», анонсованого в рамках Відомчої програми активізації для іноземців на 2022–2025 роки.

Wartość projektu:  1 017 200 zł.

Вартість проекту: 1 017 200 зл.

Kontakt / Контакти:

Marta Liberadzka / Natalia Preilowska 799 099 884

Tetyana Bakotska / Alina Bilous 799 099 884

Zapraszamy serdecznie! Щиро запрошуємо!

Oferta projektu - Оголошення проекту

Regulamin rekrutacji - Правила набору

Formularz zgłoszeniowy - Форма запису на участь

Lekcje języka polskiego w Strefie aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców – Federacja FOSA