Strefa aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców

Projekt Strefa aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców, który będziemy realizować w okresie od września br. do czerwca 2023 roku.  jest bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Obejmuje on liczne działania z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców, w tym m.in.:

 • praca środowiskowa;
 • wsparcie psychologiczne;
 • doradztwo zawodowe;
 • pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy;
 • kursy kwalifikacyjne i zawodowe;
 • poradnictwo specjalistyczne (np. prawne, mediacyjne, zdrowotne, finansowe, biznesowe przy zakładaniu firmy i inne, zgodnie z potrzebami uczestników).

Uzupełniające dla powyższych działań, ale równie ważne będą aktywności z zakresu aktywizacji społecznej, które obejmą:

 • animację społeczną i streetworking;
 • wparcie pedagogiczne;
 • coaching rodziny i wsparcie integracyjne (wsparcie coacha będzie dążyło do poprawy funkcjonowania rodziny w zakresie codziennego życia, w tym nawiązywaniu kontaktów społecznych);
 • kursy języka polskiego;
 • warsztaty kompetencji społecznych i życiowych;
 • pomoc tłumacza;
 • zajęcia grupowe dla dzieci;
 • opieka nad dziećmi.

Projekt przyczyni się do integracji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce na rynku pracy, poprzez aktywizację zawodową i dopasowanie kwalifikacji i oczekiwań do istniejących ofert, a także na poziomie zwiększenie aspiracji dotyczących ścieżki rozwoju zawodowego cudzoziemca. Efektem oddziaływania projektu będzie również integracja cudzoziemców w społeczeństwie. Naszym celem jest aby każdy uczestnik projektu zyskał zadawalający go poziom zorientowania w systemie instytucjonalno-prawnym państwa polskiego i otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej, sprzyjając tym samym rozwojowi indywidualnemu oraz poczuciu bezpieczeństwa. Udział w projekcie umożliwi lepszą integrację z lokalnym społeczeństwem, w którym przebywa lub będzie przebywać w przyszłości cudzoziemiec, a przez to łatwiej mu będzie odnaleźć się i prowadzić normalną egzystencję na terenie obcego dla siebie kraju. Kraju, który być może na długi czas będzie dla niego domem.

Projekt finansowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Wartość projektu:  1 017 200 zł.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl, tel. 503 466 700