Kalendarz dzieci z Białut

 

Klub Małego Społecznika w Białutach, w którym uczestniczą uczniowie z klas II-VI miejscowej szkoły społecznej wyprodukował przy naszej pomocy Kalendarz na rok 2018. Dzieci same decydowały o układzie  zdjęć, charakteryzacji  modeli (członków klubu) tak,  aby odpowiadały one kolejny porom i miesiącom roku. Ewentualny dochód z wydanego w 120 egzemplarzach kalendarza (jeden z pierwszych kupił wójt gminy Iłowo-Osada) przeznaczony zostanie na potrzeby klubu, np. dofinansowania wycieczki.

Klub Małego Społecznika powstał i  działa w ramach projekt „Mega-szkoła w Białutach”, który FOS-a realizuje we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach.

Sołecka choinka w Bęsi

20 grudnia 2017 roku przy Centrum Kultury w Bęsi, dzięki staraniom pana sołtysa, Jacka Markowicza oraz współpracy z nadleśnictwem stanęła piękna choinka. Choinka zielona i pachnąca została następnie ślicznie przystrojona przez mieszkańców wsi i dzieci z miejscowego przedszkola, dzięki czemu w Bęsi od razu zrobiło się świątecznie i nastrojowo.

Właśnie pod tą choinką planowane jest wzniesienie wspólnego toastu o północy w Sylwestra 31.12.2017r. W imieniu mieszkańców Bęsi zapraszam! Beata Jakubiak

DO SIEGO ROKU!

Bęsia jest jedną z miejscowości objętych projektem „Rozwój  usług społecznych w Gminach Kolno i Biskupiec” realizowanych przez FOSę we współpracy z samorządami obu gmin.

 

„Barwy wolontariatu” – zostaliśmy wyróżnieni

12 grudnia 2017 r. na olsztyńskim zamku podczas gali  z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza  uhonorowano laureatów XVIII edycji Konkursu „Barwy Wolontariatu”.

Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazł się realizowany przez FOSę we współpracy z lokalnym samorządem „Klub małego społecznika”  w Białutach w gminie Iłowo-Osada. 14 grudnia, w kolejnym spotkaniu członków klubu, dzieci ze szkoły w Białutach, prowadzonej przez  Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Żaczek”, mieliśmy okazję przekazać im zasłużony  dyplom.

W konkursie „Barwy Wolontariatu” indywidualne wyróżnienie przyznano także pani Annie Żyngowskiej, z grupy seniorów- wolontariuszy przy FOSie, jednocześnie członkini  Rady Olsztyńskich Seniorów.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym w tegorocznej edycji konkursu.

Aktywni seniorzy w Bęsi

 

Przy Centrum Kultury w Bęsi  zawiązała się 7 listopada grupa „Aktywni Seniorzy w Bęsi „. W zebraniu organizacyjnym uczestniczyło dziewięć mieszkanek sołectwa, liderką grupy wybrano panią Henrykę Scierzyńską, omówiono tematy warsztatów i spotkań,  którymi grupa jest zainteresowana. Powstał pomysł  cyklicznych spotkań kulinarnych  w celu przekazywania umiejętności kulinarnych z pokolenia na pokolenie. Uczestniczki wyraziły także chęć dzielenia się z młodszymi mieszkańcami Bęsi  pasją do śpiewu, robótek ręcznych,  zamiłowaniem do przyrody i…  pielęgnacji ogródka przydomowego. Wystosowano pismo do GOK Kolno z prośbą o zakup butli gazowej, niezbędnej do przeprowadzania warsztatów kulinarnych. Ustalono  częstotliwość spotkań  na raz w tygodniu,  we czwartki.

Następne spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada o godz 16:30 pod hasłem: „Jesień na talerzu”.

Działania aktywizujące mieszkańców Bęsi prowadzone są w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gmin Kolno i Biskupiec” dla mieszkańców tych gmin  i realizowane są  przez FOSę, we współpracy z samorządem.

Kompetencje medialne seniorów

W dniach 2-3 listopada 2017 w Middelburgu w Holandii odbyły się kolejne warsztaty międzynarodowego projektu Silver Learners, w którym uczestniczy FOSa. Ich hasło można na polski przetłumaczyć jako: „Digitalizujmy się!” zaś tematem były wymiana doświadczeń i działania zmierzające do ograniczenia informatycznego wykluczenia osób starszych oraz podniesienia ich kompetencji medialnych.

Projekt „Silver Learners” – koalicja na rzecz podniesienia jakości kształcenia osób starszych w Europie.

Projekt „Silver Learners“ jest inicjatywą VHS Iserlohn (VHS, to Volkshochschule) – instytucji szkoleniowej i kulturotwórczej z miasta Iserlohn  oraz Biura ds.  Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta Iserlohn, położonego w Północnej Westfalii, finansowany w ramach środków z programu  Erasmus+.

Silver Learners to strategiczne partnerstwo i wymiana doświadczeń wśród 10 partnerów, z 6 krajów: Niemiec (Iserlohn), Wielkiej Brytani (Cambridgeshire County Council, Kilcooley Womens Centre, Stockport Metropolitan Borough Council), Luksemburga (RBS – Center fir Altersfroen), Holandii (National Oderen Fonds – helpt ouderen, Learn for live), Polski (Federacja FOSa, Miasto Chorzów) i Węgier (Miasto Nyiregzhaza). Realizacja projektu odbywa się w okresie od 1. września 2016 do 31. października 2018. Projekt jest skierowany do instytucji pracujących z osobami starszymi i kształcących je, w tym organizacji pozarządowych, organów administracji samorządowej, szkół, uniwersytetów etc. oraz jednostek kreujących programy na rzecz osób starszych, 65+.  Każdy z partnerów lokalnych przekazuje wiedzę nie tylko ze swojego spektrum działania, ale również dzieli się doświadczeniami swojego regionu i kraju.

Głównym celem projektu jest  poprawa jakości kształcenia i jednocześnie oferty skierowanej do osób starszych. Oferty, która będzie w stanie sprostać zmianom demograficznym i strukturze społeczeństwa,  a tym samym oczekiwaniom samych seniorów i wyzwaniom, które stawia przed nimi dynamicznie rozwijające się społeczeństwo informacyjne 21 wieku. Osoby starsze są często stygmatyzowane przez inne grupy społeczne, przez co ich rola w aktywnym społeczeństwie  sprowadzana jest do biernej i zależnej.

Wsparcie osób starszych poprzez edukację to prosty sposób na włączenie społeczne, integrację społeczną, niezależnie od wieku oraz poziomu wykształcenia, to sposób na zapewnienie niezależności w obliczu postępującego wieku i jego wtórnych ograniczeń . Istotną rolę odgrywa przy tym kompetencja medialna (EDV, internet i najnowsze technologie) oraz medycyna (zdrowie) itd.

Dzięki wymianie doświadczeń, wiedzy z w.w zakresów oraz koncepcji i modeli pedagogicznych z różnych krajów, możliwe jest nie tyko porównanie poszczególnych systemów kształcenia i podejścia naukowego, ale również wypracowanie katalogu rozwiązań uniwersalnych.

Projekt Silver Learners zakłada realizację 5 spotkań warsztatowych i konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty. Uczestnicy projektu współpracują w grupach rotacyjnych, każde ze spotkań jest przygotowywane przez innego lidera lokalnego, który jednocześnie omawia kluczowe zagadnienie danej sesji tematycznej, prezentuje  dobre praktyki w obrębie danego spektrum tematycznego, zaprasza ekspertów  oraz decydentów lokalnych. Każde ze spotkań przygotowywane jest w grupie roboczej złożonej z lokalnego lidera i 2-3 organizacji wspierających z ramienia partnerstwa projektu.

Podsumowując, projekt Silver Learners to strategiczne partnerstwo 10 instytucji z 6 krajów Unii Europejskiej, zmierzające do wypracowania katalogu uniwersalnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości kształcenia  osób 65+, w imię zasady: „nic o nas, bez nas”. Główne obszary tematyczne projektu, to:

– kompetencje (społeczne) i metody nauczania,

– metody komunikacji dla/ z seniorami,

– szkolenia na potrzeby dnia codziennego (np. szkolenia językowe),

– kompetencje medialne (EDV, internet, bankowość internetowa, zakupy przez internet, najnowsze technologie),

– zdrowie (sport, prewencja, demencja).

Joanna Szymańska, koordynator projektu

 

Więcej in informacji na:

http://www.iserlohn.de/kultur/volkshochschule/projekt-silver-learners/

https://santezeeland.nl/agendaitems/europees-seminar-silver-learners-lets-get-digital/

 

Silver Sharing – przewodnik

Jednym z rezultatów działań podjętych w projekcie SILVER SHARING INITIATIVE, jest:

Przewodnik po Inicjatywie Silver Sharing.

W treści przewodnika została opisana metoda Silver Sharing. Zostały umieszczone w nim programy szkoleń przeprowadzonych wśród animatorów/edukatorów oraz ich rekomendacje. Została opisana edukacja seniorów wraz z przykładowymi zajęciami. Została zamieszczona analiza wyników badań zrealizowanych wśród seniorów i edukatorów i wynikające z niej rekomendacje. W przewodniku znaleźć także można przykładowe plany podróży, które przygotowywali seniorzy, a także „ABC podróżowania – mini-przewodnik” przygotowany przez seniorów przy wsparciu edukatorów.

Powstały przewodnik jest doskonałym narzędziem prezentującym zarówno programy szkoleniowe, jak również analizy i badania związane z edukacją seniorów, jej możliwymi sposobami i możliwościami, a także pojawiającymi się trudnościami. Dzięki temu może zostać wykorzystany przez inne podmioty pracujące z i na rzecz seniorów.

Przewodnik składa się z:

-opisu Silver Sharing w teorii i praktyce

-opisu metody Silver Sharing

-programów przeprowadzonych wśród animatorów/edukatorów szkoleń

-programów przygotowanych w ramach edukacji seniorów

-programów mobilności seniorów

-materiału edukacyjnego ABC – podróżowania

-wyników, wniosków i rekomendacji z badań

publication_last wersion

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego na usługę cateringową podczas warsztatów dla uczestników/uczestniczek projektu  (nr postępowania: 2/WDA/ZO/2017)

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie miejsca wykonywania usługi w treści Zapytania ofertowego  doprecyzowano zapisy:

W części 2 i 4:

W projekcie zaplanowano 190 warsztatów dla grup średnio 12 osobowych (w 2017 r. – 21 warsztatów, w 2018 r. 120 warsztatów, w 2019 r. 49 warsztatów) co łącznie daje ok. 2280 zestawów obiadowych i ok. 2280 zestawów przerwy kawowej.

Harmonogram, miejsce oraz liczba grup warsztatowych będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z wybranym w postępowaniu Wykonawcą.

Większość warsztatów odbędzie się w Olsztynie (co najmniej 80%), jednak nie wyklucza się, że w trakcie realizacji projektu warsztaty mogą odbyć się również w miejscowości Barczewo i/lub Stawiguda i/lub Jonkowo i/lub Purda i/lub Gietrzwałd. Istnieje również możliwość, że wszystkie warsztaty odbędą się w Olsztynie.

W formularzu oferty:

Dostosowano wycenę cateringu i przerwy kawowej do poszczególnych miejscowości, uwzględniając orientacyjną liczbę zestawów.

W umowie:

Dodano w § 3pkt. 5  „Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie stałych wartości jednostkowych (cena jednostkowa podana w Ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres zamówienia)  oraz rzeczywiście dostarczonych zestawów”.

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami termin składania ofert wydłużono do 31.10. 2017 r. do godz. 12:00. (decyduje data wpływu oferty)

Zapytanie ofertowe nr WDA 2_2017_ catering i przerwa kawowa.uzupełniona treść

Bęsia w działaniu

W dniu 24 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami uroczej miejscowości Bęsia,  gmina Kolno, które dotyczyło zaprezentowania oferty  projektu „Rozwój usług społecznych w gm. Kolno i Biskupiec” dla mieszkańców tej miejscowości, realizowanego przez FOSę, we współpracy z samorządem obydwu gmin.

W  zebraniu uczestniczyło kilkunastu mieszkańców, którzy z zainteresowaniem i ożywieniem słuchali propozycji. Podczas dyskusji narodził się pomysł utworzenia Koła Gospodyń Wiejskich w Bęsi, reaktywacji sekcji narciarskiej „Bieg Bęsków” oraz sportów zimowych, powołania sekcji krajoznawczo-turystycznej, koła „Seniorzy w działaniu”, a także przeprowadzenia warsztatów komputerowych dla mieszkańców.

Wszyscy wyrazili swój akces w działaniach aktywizujących wieś i zapowiedzieli  udział w dalszych spotkaniach. Ustalono iż inicjatywne spotkanie KGW odbędzie się już w dniu 7 listopada o godz. 17:30.

Urodziny Pani Janiny

24.10.2017 odbyło się spotkanie integracyjne wolontariuszy i beneficjentów projektu „Strażnicy Pamięci” z Olsztyna.

Wczoraj 87 urodziny obchodziła Pani Janina Biegańska-Michalczyk.

Projekt „Strażnic Pamięci”, jest finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” dla dwóch grup byłych więźniów hitlerowskich obozów z Iławy i Olsztyna (patrz zakładka na stronie FOSy  – Publikacje -Generacja nr 14 i 15