Sadzimy kwiaty w Białutach

cof

W ostatnim przed wakacjami spotkaniu Klub Małego Społecznika w Białutach zajął się 14. czerwca skalniakiem przy swojej szkole. Dzieci, wspólnie z animatorami z FOS-y, zasadziły kwiaty na zaniedbanym skwerku dokładając kolejną cegiełkę do upiększenia i szkoły, i wsi, w której mieszkają.

Projekt „MEGA-SZKOŁA w Białutach” realizowany od początku 2017 roku we współpracy z Gminą Iłowo-Osada (powiat działdowski) oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mega-szkoła w Białutach

 

Ruszył projekt „Mega-szkoła w Białutach”. FOS-a realizuje go we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach. Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły z akcentem na podnoszenie umiejętności korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), nauki języka angielskiego a także budzenie społecznych postaw uczniów. Odbyły się już spotkania „klubu małego społecznika” (fot. ze spotkania 1.03.2017), w planie są też spotkania „klubu małego inżyniera”.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec

Projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”

(nr projektu RPWM.11.02.03-28-0072/16-00 )

Projekt realizowany jest przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA w partnerstwie z Gminą Kolno i Biskupiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne

Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólny,

Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej rodzin w gminach Kolno i Biskupiec.

Zapraszamy:

  • osoby niezatrudnione,
  • osoby zameldowane na obszarze gminy Kolno i Biskupiec
  • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem (osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określ. w art.7 ust. z 12.03.2004 o pom. społ.), w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób (tzw. oddalonych do rynku pracy).

Oferujemy:

1) Wsparcie dla rodzin w tym:

– poradnictwo specjalistyczne

– wsparcie psychologa, asystenta pomocy rodzinie i pracownika socjalnego,

– Szkoła dla rodziców

– Wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny

– Usługi Opiekuńcze – dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci

2)

Animacja lokalna w tym:

– Animacja lokalna – aktywizacja społeczna uczestników i ich otoczenia (środowisk

lokalnych) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych

– wyjazdowy klub młodzieży – rozwijanie kompetencji kluczowych, rozwijanie pasji i

zainteresowań;

– kluby aktywnych seniorów

– warsztaty i spotkania „szyte na miarę”-

– animowanie współpracy sąsiedzkiej i realizowanie działań na rzecz poprawy przestrzeni

publicznej.

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się: 01 marca 2017 a zakończy się dnia 30 kwietnia 2017.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Morąg – Zagrzeb bez wizy!

W dniach 10-16 listopada sześcioosobowa grupa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu uczestniczyła w wyprawie do Chorwacji. Wyjazd możliwy był dzięki uczestnictwu w realizowanym przez FOSę projekcie Silver Sharing łączącym kwalifikacje społeczne i językowe seniorów z turystyką.

W miasteczku Samobor Morążanki mogły odświeżyć znajomość z koleżankami z Chorwacji, które wcześniej gościły u siebie. W klubie seniora tej 16-tysięcznej miejscowości mówiły o pracy swojego UTW. Zwiedziły gospodarstwo etnograficzne, browar, wzięły udział w święcie wina.

Jeden dzień miały zarezerwowany na wypad nad Adriatyk, do Rijeki i Opatiji, który zafundował im gościnny burmistrz Samobora. Zwiedziły też stolicę kraju Zagrzeb, który był ich główną kwaterą.

Bezpieczny senior

W dniu 15 czerwca 2016 podczas wojewódzkiej konferencja z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych „Prawo osób starszych do przyjaznej przestrzeni publicznej, aktywności społecznej oraz bezpieczeństwa” posumowaliśmy kampanię „Bezpieczny Senior” prowadzoną wspólnie z samorządem wojewódzkim oraz Wojewódzką Komendą Policji.

Podczas konferencji w hotelu „Park” w Olsztynie poznaliśmy laureatów towarzyszącemu kampanii konkursu. Indywidualne nagrody otrzymali seniorka z Dobrego Miasta, Weronika Wyszomirska, która poradziła sobie z oszustem, oraz Tomasz Madziarz, listonosz z Braniewa, który roznosząc pocztę zapobiegł przestępstwu „na wnuczka”. Z instytucji wyróżnione zostały Komenda Miejska Policji w Elblągu, która przeprowadziła szereg spotkań i wielką akcję informacyjną na temat zagrożeń na jakie napotykają osoby starsze oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, który przeprowadził podobną akcję.