Tanecznie i teatralnie w Białutach

W projekcie „Mega-szkoła w Białutach” ruch mimo wakacji. W trwającym od 3 do 7 lipca pierwszym letnim turnusie „Letniej Szkoły Umiejętności”, w dwóch grupach 24 dzieci uczestniczyło w warsztatach tanecznych i teatralnym. Na zakończenie warsztatów dzieci pokazały to, co się nauczyły, prezentując w piątek, 7 lipca, w Domu Kultury w Białutach spektakl pt. „Kopciuszek w innym wydaniu”.

– Warto dodać, że dzieci same pracowały nad scenariuszem – mówi Julia Larenta, która wraz Szymonem Bialikiem i Dawidem Lidtke prowadziła warsztaty w Białutach.

W drugim turnusie, „Letniej Akademii Umiejętności”  w sierpniu, przewidziane są: wakacje z eksperymentem i wakacje z angielskim.

Projekt w Białutach FOSa realizuje we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek”.

Seniorze – studiuj w Luksemburgu!

Chcesz studiować na Uniwersytecie w Luksemburgu, zapisz się do moodle”.

Kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu Silver Learners dofinansowanego ze środków ERASMUS + odbyło się w dniach 28/30.06.2017 w Luksemburgu. Tym razem konferencję i warsztaty przygotował partner z Luksemburga – RBS, Center fir Altersfroen we współpracy z Cambridge oraz Federacją FOSa.

Pierwszy dzień spotkania odbył się pod znakiem dobrych praktyk z kraju oraz organizacji goszczącej. Wprowadzenie w tematykę spotkania oraz oficjalne powitanie uczestników, w tym również grona seniorów z Luksemburga, poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa ds. Szkolnictwa i Edukacji.   Dwa   dni   spotkania   obfitowały   w   referaty   pracowników   Uniwersytetu   w Luksemburgu, prof. Dr Dietera Ferringa oraz praktyków m.in. z platformy EPALE – przedstawicieli   Narodowej   Agencji   Luksemburga,   jak   również   przedstawicieli   RBS. Organizacja goszcząca, RBS została powołana do życia w 1989 roku przez Ministerstwo ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako odpowiedź na dynamiczne zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo. RBS wdraża zarówno programy profilaktyczne, naukowe jak i prewencyjne na rzecz seniorów; realizuje projekty narodowe i ponadnarodowe; opracowuje koncepcję szkoleń m.in. opiekunów os. starszych, wspiera rodziny i pracuje bezpośrednio z seniorami   organizując   spotkania   otwarte,   akademię   seniora,   kursy   i   kawiarenkę interkulturową, w 2010 RBS uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Luksemburg liczy nieco ponad pół miliona mieszkańców, z tego w 2016 roku  osoby 60+ stanowiły 111. 759 tyś.;  obowiązują trzy języki urzędowe (luksemburski, niemiecki i francuski), odsetek migrantów to ok. 50 %! Stąd wiele z programów ukierunkowane jest na naukę języków, zapobieganie wtórnemu analfabetyzmowi i przede wszystkim ogrom pracy interkulturowej. Seniorzy luksemburscy są bardzo aktywni, uczą się języków obcych, podróżują, studiują na uniwersytecie,   który   jest   zintegrowany   z   regularnym   uniwersytetem,   są   wytrwanymi użytkownikami internetu, w tym uczelnianej sieci moodle (https://moodle.org/?lang=de), która jest platformą internetową służącą do wymiany informacji, komunikacji pomiędzy studentami   oraz   administracją   i   docentami   uniwersytetu.   Minimalna   emerytura   w Luksemburgu wynosi nie mniej niż 1600 euro miesięcznie, z czego koszty utrzymania to ok. 50-70%, wiek emerytalny to przynajmniej 65 lat i ok 40 lat pracy oraz „wystarczająca” suma wpłaconych składek emerytalnych.

Spotkanie w Luksemburgu poświęcone było w dużej mierze prezentacji nowych technologii informatycznych przydatnych m.in, w pracy z osobami starszymi, w tym programów prozdrowotnych i terapeutycznych. Partnerzy z Wielkiej Brytanii streścili badania oraz profilaktykę w pracy z demencją,

Federacja FOSa poprowadziła warsztaty nt. Inicjatywy Silver Sharing jako jednej z metod komunikacji interkulturowej środowisk osób starszych. W dobie starzejącego się społeczeństwa Unii Europejskiej niezwykle ważne jest rozwijanie nowych metod pracy z seniorami, włączenie  społeczne oraz integracja osób starszych w dynamicznie rozwijające się społeczeństwo informatyczne. Osoby starsze stanowią ogromny kapitał społeczny, który może znaleźć swoje miejsce w wielu dziedzinach życia ogółu społeczeństwa przy odpowiednim przygotowaniu zaplecza naukowego i środowiskowego, jednak przede wszystkim zaplecza socjalnego, które, niestety w wielu krajach UE – w ​szczególności   krajach   Europy   Środkowej,   Wschodniej i  Południowej   jest   dalekie   od optymistycznego. Luksemburg to kraj ludzi praktycznych, bogatych i jednocześnie prostolinijnych! Są przywiązani do tradycji i monarchii. Wielka Księżna Luksemburga Charlotta (zm. 1985) otrzymała odznaczenie Orła Białego, Luksemburczycy darzą ją do dzisiaj ogromnym szacunkiem, w centrum Luksemburga znajduje się jej pomnik, u stóp, którego nie przyjęte jest siadać, ze względu na szacunek do Księżnej i jednocześnie osoby starszej. Uczmy się od półmilionowego społeczeństwa Luksemburga!

Kolejne spotkanie partnerów projektu Silver Learners odbędzie się jesienią w Holandii

Joanna Szymańska, koordynator projektu  j.szymanska@federacjafosa.pl

Sadzimy kwiaty w Białutach

cof

W ostatnim przed wakacjami spotkaniu Klub Małego Społecznika w Białutach zajął się 14. czerwca skalniakiem przy swojej szkole. Dzieci, wspólnie z animatorami z FOS-y, zasadziły kwiaty na zaniedbanym skwerku dokładając kolejną cegiełkę do upiększenia i szkoły, i wsi, w której mieszkają.

Projekt „MEGA-SZKOŁA w Białutach” realizowany od początku 2017 roku we współpracy z Gminą Iłowo-Osada (powiat działdowski) oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mega-szkoła w Białutach

 

Ruszył projekt „Mega-szkoła w Białutach”. FOS-a realizuje go we współpracy z Gminą Iłowo-Osada oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Oświatowym „Żaczek” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach. Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły z akcentem na podnoszenie umiejętności korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), nauki języka angielskiego a także budzenie społecznych postaw uczniów. Odbyły się już spotkania „klubu małego społecznika” (fot. ze spotkania 1.03.2017), w planie są też spotkania „klubu małego inżyniera”.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec

Projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”

(nr projektu RPWM.11.02.03-28-0072/16-00 )

Projekt realizowany jest przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA w partnerstwie z Gminą Kolno i Biskupiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne

Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólny,

Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej rodzin w gminach Kolno i Biskupiec.

Zapraszamy:

  • osoby niezatrudnione,
  • osoby zameldowane na obszarze gminy Kolno i Biskupiec
  • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem (osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określ. w art.7 ust. z 12.03.2004 o pom. społ.), w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób (tzw. oddalonych do rynku pracy).

Oferujemy:

1) Wsparcie dla rodzin w tym:

– poradnictwo specjalistyczne

– wsparcie psychologa, asystenta pomocy rodzinie i pracownika socjalnego,

– Szkoła dla rodziców

– Wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny

– Usługi Opiekuńcze – dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci

2)

Animacja lokalna w tym:

– Animacja lokalna – aktywizacja społeczna uczestników i ich otoczenia (środowisk

lokalnych) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych

– wyjazdowy klub młodzieży – rozwijanie kompetencji kluczowych, rozwijanie pasji i

zainteresowań;

– kluby aktywnych seniorów

– warsztaty i spotkania „szyte na miarę”-

– animowanie współpracy sąsiedzkiej i realizowanie działań na rzecz poprawy przestrzeni

publicznej.

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się: 01 marca 2017 a zakończy się dnia 30 kwietnia 2017.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Morąg – Zagrzeb bez wizy!

W dniach 10-16 listopada sześcioosobowa grupa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu uczestniczyła w wyprawie do Chorwacji. Wyjazd możliwy był dzięki uczestnictwu w realizowanym przez FOSę projekcie Silver Sharing łączącym kwalifikacje społeczne i językowe seniorów z turystyką.

W miasteczku Samobor Morążanki mogły odświeżyć znajomość z koleżankami z Chorwacji, które wcześniej gościły u siebie. W klubie seniora tej 16-tysięcznej miejscowości mówiły o pracy swojego UTW. Zwiedziły gospodarstwo etnograficzne, browar, wzięły udział w święcie wina.

Jeden dzień miały zarezerwowany na wypad nad Adriatyk, do Rijeki i Opatiji, który zafundował im gościnny burmistrz Samobora. Zwiedziły też stolicę kraju Zagrzeb, który był ich główną kwaterą.

Bezpieczny senior

W dniu 15 czerwca 2016 podczas wojewódzkiej konferencja z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych „Prawo osób starszych do przyjaznej przestrzeni publicznej, aktywności społecznej oraz bezpieczeństwa” posumowaliśmy kampanię „Bezpieczny Senior” prowadzoną wspólnie z samorządem wojewódzkim oraz Wojewódzką Komendą Policji.

Podczas konferencji w hotelu „Park” w Olsztynie poznaliśmy laureatów towarzyszącemu kampanii konkursu. Indywidualne nagrody otrzymali seniorka z Dobrego Miasta, Weronika Wyszomirska, która poradziła sobie z oszustem, oraz Tomasz Madziarz, listonosz z Braniewa, który roznosząc pocztę zapobiegł przestępstwu „na wnuczka”. Z instytucji wyróżnione zostały Komenda Miejska Policji w Elblągu, która przeprowadziła szereg spotkań i wielką akcję informacyjną na temat zagrożeń na jakie napotykają osoby starsze oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, który przeprowadził podobną akcję.