Projekt „Local and International Active Seniors” – Newsletter nr 3

Projekt „Local and International Active Seniors” – Newsletter nr 3

Partnerzy międzynarodowego projektu „Local and International Active Seniors” z Wielkiej Brytanii, Polski, Łotwy, Francji, Włoch i Portugalii są o krok bliżej do stworzenia programu szkoleniowego dla wolontariuszy w wieku 50+ i organizacji pozarządowych, które współpracują z wolontariuszami 50+.

Zapraszamy do lektury kolejnego Newslettera!

Zapytanie ofertowe – doradztwo z zakresu dietetyki

Zapytanie ofertowe nr 3/WDA/ZO/2018 ( usługa  indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu dietetyki dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu dietetyki dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki nr WDA_3_2018

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo prawne

Zapytanie ofertowe nr 2/WDA/ZO/2018 ( usługa  indywidualnego specjalistycznego doradztwa prawnego dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego doradztwa prawnego dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego doradztwa prawnego nr WDA_2_2018

Godna naśladowania – Monika Hausman-Pniewska!

11 czerwca 2018 w Olsztynie odbyło się Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych. Jednym z najważniejszych punktów programu wydarzenia była gala Konkursu „Godni Naśladowania”. Nagrody dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych na polu aktywności obywatelskiej i społecznej przyznano po raz piętnasty.

W kategorii „Pozarządowiec Godny Naśladowania” nagrodę główną i statuetkę odebrała Monika-Hausman-Pniewska z FOSy.

W pozostałych kategoriach wyróżnieni zostali:

Kategoria I  – „Oganizacja Godna Nasladowania”:
– nagroda główna: Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”,
– wyróżnienia: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza (organizacja członowska FOSy), Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, Stowarzyszenie Zwierzyniec Świętego Franciszka (nagroda finansowa ufundowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Stowarzyszenie Kloszart (nagroda finansowa ufundowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
Kategoria II – „Pozarządowiec Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Monika Hausman-Pniewska,
– wyróżnienie: Władysław Karkulowski (Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR).
Kategoria III – „Samorząd Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Gmina Kurzętnik.
Kategoria IV – „Przedsiębiorca Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Wiesław Łubiński,
– wyróżnienie: Ubojnia Drobiu Górni i Synowie sp.j.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego adres: ul. Linki 3/4, 10-535, tel. 55 236 27 16, 89 523-60-92, email: biuro@federacjafosa.pl, dalej: „Administrator”.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. A i art. 9 ust. 2 lit. A RODO w sytuacjach gdy przetwarzanie wymaga zgody na przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonał administrator przed jej wycofaniem.
  2. 6 ust. 1 lit. B RODO w przypadkach kiedy jest to konieczne w celu wykonania zawartej przez Administratora umowy na wykonanie usług lub dostaw z właścicielem danych osobowych. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.
  3. 6 ust. 1 lit. C RODO w sytuacjach kiedy obowiązek przetwarzania danych osobowych nałożony został na Administratora przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest w tych sytuacjach obowiązkowe i określone obowiązującymi przepisami prawa.
  4. 6 ust. 1 lit. C i E oraz art. 9 ust. 2 lit. B i G RODO w przypadkach realizaowania projektów finansowanych ze śrdoków Unii Europejskiej, których celem jest ochrona socjalna lub realizowanie zadań w interesie publicznych. Podanie danych osobowych jest w tych sytuacjach obowiązkowe i określone obowiązującymi przepisami prawa,
  5. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach działań podejmowanych jako prawnie uzasadniony interes administratora, np. w celu marketingu usług własnych,
  6. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f w celu ustalenia dochodzenia i obrony roszczeń.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 2 celów:
  1. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  3. przez okres wymagany przepisami prawa,
  4. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacjom międzynarodowym w Państwach trzecich.
 3. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania; operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji; banki w celu realizacji przelewów; podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu
  1. prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

JOBfirma – podnosimy swoje kompetencje

W okresie od 30 października do 1 grudnia 2017 roku w siedzibie Federacji FOSa odbyła się I edycja JOBfirmy – 5-tygodniowego, innowacyjnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej, w ramach którego beneficjenci projektu „W drodze do aktywności”, funkcjonując w ramach symulacyjnego przedsiębiorstwa, są włączani w szereg działań ukierunkowanych na podniesienie ich kompetencji zawodowych oraz gotowości do wejścia na rynek pracy.

W tym okresie, poza uczestnictwem w warsztatach i szkoleniach, uczestnicy JOBfirmy samodzielnie realizowali zlecane im zadania o charakterze zawodowym, brali czynny udział w akcjach organizowanych przez FOSę (np. „Przestrzeń dla Partycypacji”, „FOSa dzieciom i seniorom”), stworzyli oraz prowadzili bloga internetowego poświęconego działaniom projektowym pn. „W drodze do aktywności” (wdrodzedoaktywnosci.blogspot.com). W dniu 30 listopada z uczestników JOBfirmy motywował Paweł Papke – wybitny sportowiec, wielokrotny reprezentant Polski w piłce siatkowej.

I edycję programu ukończyło w sumie 9 osób z Olsztyna i Stawigudy.  W realizowanej obecnie II edycji JOBfirmy szkoli się kolejne 9 osób (z Olsztyna i Jonkowa).

Pozdrawiam

Zapytanie ofertowe – warsztaty wizażu

Zapytanie ofertowe nr 4/WDA/ZO/2017  (na usługę przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wizażu dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wizażu dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 27 listopada 2017 r.  do godziny. 12:00

Zapytanie ofertowe na usBug_ przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wiza_u nr 4_WDA_2017

Jesień na talerzu w Bęsi

W ramach realizacji projektu „Rozwój  usług społecznych w Gminach Kolno i Biskupiec” w dniu 16.11.2017 grupa mieszkańców Bęsi spotkała się na warsztatach kulinarnych pod nazwą „ Jesień na talerzu”.  W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób, w tym panie z „Aktywnego klubu seniora w Bęsi” oraz animator projektu, Beata Jakubiak.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczestnicy przynieśli ze sobą produkty, dary jesieni z własnych ogródków i według domowych przepisów przyrządzili cztery rodzaje surówek. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat jesiennych warzyw i owoców oraz wytwarzanych z nich domowych przetworach. Na koniec wszyscy chętnie wymieniali się przepisami na „zdrowie na talerzu”.