Wizyta studyjna Komisji Europejskiej

We środę, 15 lutego, mieliśmy przyjemność gościć w Federacji Fosa oraz w Galerii Warte Świeczki, przedstawicieli Komisji Europejskiej, w osobach – Pani Lucie Zackovej z Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej; Pani Marty Wnuk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej; Pani Anity Klechy z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej.
Przedstawicielom Komisji towarzyszyli: Pan Emil Walendzik – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pani Lidia Skrzypek – Kierownik Biura Monitoringu.

Język dyskryminujący seniorów.

„Taka stara babcia, a ćwiczy”. „Stary dziadek, a sport uprawia”. „Babcia zje teraz ten obiadek” To wyrażenia, które dyskryminują osoby starsze. To bezosobowa forma w komunikacji z osobą starszą w przestrzeni publicznej. Dziś zapraszamy Państwa do rozmowy o słowach, które odbierają godność osobom starszym.
Spotkanie o języku dyskryminującym osoby starsze już w poniedziałek, 13 lutego o godzinie 16.00. Transmisja on-line odbędzie się na profilu Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.
Naszą gościnią będzie Magdalena Małgorzata Skrzydlewska – specjalistka w zakresie komunikacji społecznej, trenerka, aktywistka i animatorka społeczna. Autorka edukacyjno-aktywizujących projektów społecznych adresowanych do osób starszych, w tym pierwszego w Polsce, realizowanego przez stowarzyszenie Forum 4 Czerwca, projektu „Język wobec starości, szacunek w praktyce”, poruszającego tematykę dziadurzenia (gerontomowy) – dyskryminacyjnego sposobu komunikowania się z osobami starszymi. Autorka i koordynatorka projektu “Twoje słowa. Moja godność”.
Badania, które przeprowadziło Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca pokazują, że używanie w komunikacji form dyskryminujących osoby starsze jest zjawiskiem powszechnym. Funkcjonuje już specjalne określenie takiego języka, który nazwano „dziadurzeniem”. Co to jest? „Dziadurzenie” (w języku angielskim „elderspeak”) to używanie specyficznego i dyskryminującego osoby starsze języka. Według badań „dziadurzenia” doświadcza ponad jedna trzecia osób w wieku 60 plus. Ponad jedna czwarta osób powyżej 60 roku życia doświadcza go w formie instytucjonalnej dyskryminacji. Dziadurzenie narusza godność osób starszych. Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” przystąpiło do realizacji projektu „Twoje słowa. Moja godność”. Projekt „Twoje słowa. Moja godność” jest kontynuacją pierwszego w Polsce projektu podejmującego problem dziadurzenia „Język wobec starości – szacunek w praktyce”.
Spotkanie odbędzie się w ramach Projektu Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Nagroda św. Jakuba dla Federacji FOSa

Miło nam poinformować, iż Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa otrzymała prestiżową nagrodę
Prezydenta Miasta Olsztyna „Statuetkę św. Jakuba”.
Jest to sposób docenienia efektów wieloletniej pracy osób, które w sposób szczególny angażują się w życie lokalnej społeczności, jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez miasto i Prezydenta. Nagrody są wręczane w dziedzinach kultury, nauki, sportu, gospodarki, działalności pozarządowej oraz za szczególne zasługi dla Olsztyna.
https://www.olsztyn24.com/news/39856-prezydent-spotkal-sie-z-mieszkacami-olsztyna-na-spotkaniu-noworocznym-po-trzech-latach-przerwy.html

Wesołych Świąt!

 

 

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia Wypełni ciepłem wszystkie mroźne dni. To co trudne – niech się pomyślnie ułoży. Każdy, potrzebujący pomocy, niech znajdzie wsparcie i zrozumienie. Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń naszym Współpracownikom, Partnerom, Darczyńcom, Organizacjom i Przyjaciołom życzy Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fosa

 

Regionalne Biuro Rzecznika – TAK DZIAŁAMY

Projekt “Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych” to przede wszystkim unikalna możliwość wprowadzenia w życie osób starszych, niesamodzielnych i ich opiekunów okazji do wspólnych spotkań, integracji, samopomocy, uzyskania wsparcia specjalistów i doradców w trudnych sytuacjach życiowych.

To również misja Biura Rzecznika Praw Osób Starszych: spotykać się, reagować, edukować o prawach przysługujących seniorom.

Konferencja na temat „Praw Seniora do godnego życia – stop przemocy” z udziałem Rzecznika – 18.11.2022, Piecki
Konferencja na temat „Praw Seniora do godnego życia – stop przemocy” z udziałem Rzecznika – 18.11.2022, Piecki 

To upowszechnianie wiedzy na temat problemów osób starszych, m.in poprzez organizację konferencji: V Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Hasłem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, która odbyła się 27.20.2022r.

Panel ekspertów
Konferencja

To praca nad unikalną ścieżką przeciwdziałania przemocy wobec osób w podeszłym wieku.

Warsztaty opracowywania ścieżki przeciwdziałania przemocy

To także warsztaty i szkolenia uwrażliwiające osoby pracujące w obszarze szeroko pojętej, starszej dorosłości jak również pomagające młodzieży zrozumieć problemy trzeciego wieku.

Wsparcie dietetyka
Grupa samopomocowa
Działania samopomocowe i integrujące

 

Wsparcie fizjoterapeuty

Regionalna Strefa Pomocy – REZULTATY

  • Docelowo wsparciem projektu objętych zostanie 100 osób;
  • Magazyn GENERACJA – magazyn wersja online
  • Konferencja “Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną” – 22.06.2022r.
  • Film szkoleniowy: Stres opiekuna
  • Program Szkoły dla opiekunów;
  • Przez cały okres projektu prowadzone są szkolenia z opieki i pielęgnacji, warsztaty z kompetencji społecznych, komunikacji i artystyczne, warsztaty z praw swojej grupy oraz ich egzekwowania i reprezentowania, spotkania grup wsparcia i samopomocowych;
  • Kluczowe jest stałe wsparcie doradców specjalistycznych;
  • Kampania fundraisingowa “FOSa Dzieciom i Seniorom”:

 

Regionalna Strefa Pomocy – FORMY POMOCY

Jeżeli jesteś osobą niesamodzielną bądź opiekujesz się starszą lub chorą osobą bliską, w  projekcie Regionalna Strefa Pomocy uzyskasz poniższe formy wsparcia:

Doradca kluczowy – od którego uzyskasz informację o dostępnych formach wsparcia, uzyskasz informację o firmach
i opiekunkach/opiekunach prywatnych i publicznych świadczących usługi opiekuńcze, o możliwości skorzystania
z usług rehabilitacyjnych, wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i inne.
Opiekun rodziny – będzie w sposób zindywidualizowany wspierał Twoją rodzinę w prowadzeniu spraw związanych
z opieką nad osobą zależną, wypełnianiu niezbędnych dokumentów, umawianiu wizyt lekarskich, ubieganiu się
o rehabilitację osób zależnych, kontaktach z placówkami medycznymi i opiekuńczymi oraz pomocą społeczną
i organizacjami pomocowymi, angażował członków rodziny do podejmowania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
kontaktował ze specjalistami.
Wolontariusze – realizować będą działania takie jak np. pomoc sąsiedzka, wspierać rodziny z osobą zależną
w codziennym funkcjonowaniu (np. pomoc w przewozie osoby zależnej na rehabilitację, pomoc w transporcie
sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na uczestnictwo w projekcie itp.).
Opieka wytchnieniowa w domu – w razie potrzeby uczestnictwa w warsztatach czy spotkaniach grupy wsparcia
lub konieczności wizyty u lekarza zapewniamy opiekę nad osobą niesamodzielną w domu, świadczona przez osoby przygotowane
do pracy z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Rzecznik praw osób starszych – dba o przestrzeganie praw osób starszych, udziela porad, interweniuje w przypadku
łamania praw seniorów, reprezentuje ich w sprawach indywidualnych (oszustwa, niekorzystne umowy, odwołania do instytucji publicznych).
Grupy wsparcia i grupy samopomocowe prowadzone przez psychologa, które pomogą uporać się ze stresem i wypaleniem.

Rodzinom objętym wsparciem udzielane będzie poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, mediacyjne,
profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne,
higiena i zdrowe żywienie, w zależności od potrzeb Uczestników.

Ruszyły zapisy do Szkoły Liderów Środowisk Senioralnych!

Zapraszamy aktywnych seniorów-społeczników z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członków rad seniorów oraz osoby zainteresowane stworzeniem rady seniorów w swoim środowisku do udziału w unikalnej Szkole Liderów Środowisk Senioralnych. Podczas cyklu 4 sesji szkoleniowych uczestnicy i uczestniczki rozwiną kompetencje związane z: komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, poszukiwaniem źródeł finansowania, współpracy z samorządem oraz otrzymają narzędzia, które pomogą im w pełnieniu roli liderskiej w życiu publicznym. W ramach oferty szkoleniowej zapewniamy nocleg, wyżywienie, doświadczoną kadrę trenerską oraz mnóstwo wiedzy merytorycznej i pracy warsztatowej nastawionej na praktykę.
Zapisy do Szkoły Liderów trwają do dnia 2 listopada 2021r., do godziny 12:00.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: j.domanska@federacjafosa.pl . Informacje na temat Szkoły udzielamy pod numerem 503 466 700.
Pierwszeństwo udziału w Szkole będą miały osoby deklarujące uczestnictwo we wszystkich 4 sesjach warsztatowych.
Zapraszamy serdecznie!

*W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną pierwszeństwo udziału w Szkole Liderów będą miały osoby zaszczepione przeciwko Covid-19.

PLIKI DO POBRANIA:

HARMONOGRAM SZKOŁY LIDERÓW ŚRODOWISK SENIORALNYCH

Formularz zgłoszeniowy Szkoła Liderów

Spotkanie strategiczne WRZOS

Federacja FOSa, reprezentowana przez prezesa Bartłomieja Głuszaka (wiceprezesa WRZOS) , uczestniczy w spotkaniu strategicznym Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. WRZOS to wyjątkowa organizacja stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach. Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości WRZOS działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Obecnie WRZOS tworzy 9 Związków Regionalnych i 3 Organizacje Ogólnopolskie. W tym Federacja FOSa.

Spotkanie strategiczne odbywa się we Wrocławiu, w ramach projektu “SOS – Silne Organizacje Socjalne”.

(zdjęcie: WRZOS)

Sportowe oblicze Rzecznika Praw Osób Starszych Federacji FOSa

Tylko 15% seniorów deklaruje, że spędza swoją dojrzałość w sposób aktywny. Jednak to właśnie aktywny tryb życia jest gwarancją dobrego samopoczucia i zachowania dobrej kondycji na długie lata. Zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego, z udziałem Stanisława Brzozowskiego, Rzecznika Praw Osób Starszych i innych aktywnych osób w kwiecie wieku. Niech będą naszą inspiracją!

Film można obejrzeć tutaj: “Moja historia”.