Generacja nr 24

Proponujemy nowy, 24 numer magazynu “Generacja”. Wydany w czasach pandemii siłą rzeczy w dużej mierze poświęcony jest zagrożeniom jakie niesie COVID-19. Zalecenia dla seniorów w czasie pandemii przedstawia geriatra dr Małgorzata Stompór, o psychologicznych konsekwencjach izolacji pisze psycholog, Iwona Leończyk. O problemie wykluczenia, wielowymiarowego ubóstwa senioralnego mowa jest w ekspertyzie profesora Ryszarda Szarfenberga, której obszerny wybór przedrukowujemy.

W najnowszym numerze “Generacji” piszemy też o szeregu inicjatyw społecznych, działań FOSy, ale także naszych organizacji członkowskich, które od początku, mimo ograniczeń wynikających z zasady zachowywania dystansu społecznego oraz izolacji i narodowej kwarantanny (0by się ona nie powtórzyła obecnie) w pierwszych miesiącach pandemii, nie zaprzestały pracy niosąc pomoc wielu osobom, seniorom ale także innym uczestników naszych działań.

“Generacja” nr 24 jest bezpłatnym magazynem środowisk osób starszych. Jej obecne wydanie finansowane było z projektu “Wspieramy Seniorów” realizowanego przy wsparciu samorządu wojewódzkiego. “Generację” można odebrać w biurze FOSy przy ul. Linki 3/4 w Olsztynie. Poniżej w wersji pdf. w załączniku do pobrania

24GENERACJAtylkodo internetu

Rozeznanie rynku – specjalista ds. diagnozy

Szanowni Państwo,
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza Państwa do złożenia oferty na prowadzone postępowanie rozeznania rynku na świadczenie usługi specjalisty ds. diagnozy w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach POWER współfinansowanego ze środków EFS.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

Oferty należy złożyć w terminie do 27.10.2020 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: k.giedrys@federacjafosa.pl lub w siedzibie biura FOSa.

Rozeznanie rynku – specjalista ds. diagnozy 1_2020_Ż

 

 

 

Pawie z Kamieńca rozwijają skrzydła

W ramach Inicjatywy projektu „Kierunek Aktywność” realizowanego przez FOSę w gminie Susz w miejscowości Kamieniec, na terenie sławnego z pobytu Napoleona kompleksu pałacowego, powstała woliera dla pawi. Mieszkanki wsi, uczestniczki przejęte losem zamkniętych w ciemnym pomieszczeniu pawi, postanowiły własnymi siłami wykonać dla nich ogrodzenie, aby odwiedzający pałac turyści i mieszkańcy Kamieńca mogli cieszyć się widokiem ptaków, żyjących w godnych i swobodnych warunkach.

W ramach inicjatywy uczestniczki projektu realizowanego przez FOSę we współpracy z samorządem posprzątały teren pod wolierę, założyły siatkę ochronną. Zaprosiły też dzieci klas IV i V ze Szkoły Podstawowej w Kamieńcu, które 15 października, pod czujnym okiem nauczyciela plastyki Danuty Rygielskiej, pomalowały kolorową ścianę. W sumie przy wolierze dla pawi pracowało więcej niż dwadzieścioro starszych i młodszych mieszkańców Kamieńca.

Efekt można oglądać w załączonych zdjęciach.

Konkurs dla aktywnych seniorów Warmii i Mazur

Szanowni Państwo, po raz kolejny zapraszamy do udziału w konkursie „Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach”. Federacja FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego pragnie wspierać i wyróżnić aktywne starsze osoby z naszego województwa, które dbają nie tylko o rozwijanie własnej aktywności, ale także działają na rzecz swojego środowiska.
Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są osiągnięcia kandydatów w obszarze działań na rzecz swojej społeczności w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania wniosków).
Opisy powinny ujmować działania na rzecz swoich społeczności, w szczególności w zakresie aktywizowania swoich rówieśników.
Kandydatów mogą wskazać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne z otoczenia, znające dokonania. Kandydat/ka może zgłosić się osobiście.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronach www.federacjafosa.pl i www.warmia.mazury.pl. Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy od 15 października do 30 października 2020. Rozstrzygnięcia konkursu planujemy dokonać podczas IV Wojewódzkiego Spotkania Rad Seniorów, które odbyć się ma w listopadzie br. w Olsztynie.
Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Laureatką nagrody głównej za rok 2019 została Halina Pyszko, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy (na zdjęciu).

Regulamin Konkursu wraz z formularzami znajdą Państwo w załączeniu. W przypadku pytań informacji udziela Pani Magdalena Chojnacka,  m.chojnacka@federacjafosa.pl, tel. 89 523 60 92.

regulamin_konkursuzal.1

_do_regulaminu-wniosek_indywidualny-1 (1)

zal_do_wniosku_nr1-ochrona_danych_osobowych-1

“Godni naśladowania”

Federacja FOSa, zaprasza serdecznie do udziału w konkursie organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego: „Godni naśladowania”. To unikalna szansa, aby wyróżnić lokalne organizacje pozarządowe, działaczy III sektora, samorządy lokalne oraz przedsiębiorców wyróżniających się osiągnięciami w aktywności społecznej oraz we współpracy ze społecznościami. Tytułem „Godni naśladowania” nagrodzone zostają organizacje i osoby, których aktywność wpływa na pozytywne zmiany w otoczeniu oraz na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kreatywność, zaangażowanie, otwartość i bezinteresowność w działaniach to cechy najbardziej cenione, które będą promowane, aby zaszczepiać w mieszkańcach Regionu Warmii i Mazur przekonanie, że można i warto pracować na rzecz innych ludzi. W bieżącej edycji konkursu, podobnie jak w roku poprzednim, statuetki „Godnych Naśladowania” oraz nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd oraz Przedsiębiorca.

Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać na adres email: godninasladowania@gmail.com. Zgłoszenie należy przesyłać do 19 października 2020 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na przełomie listopada i grudnia, w trakcie spotkania, którego formuła będzie uzależniona przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej.

Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdziesz na stronie: ropwwm.org.pl pod linkiem https://www.ropwwm.org.pl/aktualnosci/810/godni-nasladowania-startuje-xvii-edycja-konkursu.html

Silne organizacje w silnym samorządzie

Federacja FOSa powstała po to, by wzmacniać i reprezentować socjalne organizacje pozarządowe. Są one, tak jak przedsiębiorcy, instytucje, mieszkańcy, częścią wspólnoty samorządowej. Dlatego wierzymy, że silny samorząd to samorząd aktywnych mieszkańców, w tym zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Nasze działania w tym obszarze koncentrują się na:

– wspieraniu organizacji pozarządowych. Formy wsparcia to edukacja, usługi eksperckie (np. budowa planu rozwoju), mediacje, promocja (poprzez kampanie społeczne, zgłaszanie organizacji do konkursów) i in. Kluczowe są jednak USŁUGI SPOŁECZNE. Organizacje pozarządowe to realizatorzy usług społecznych, dlatego też zaangażowanie Federacji koncentruje się na budowaniu doświadczenia w świadczeniu usług społecznych, uruchamianiu nowych usług, budowie standardów świadczenia usług, budowie potencjału organizacji do świadczenia usług, upowszechnianiu sprawdzonych praktyk. Jednym z kluczowych elementów wsparcia jest też tutaj wewnętrzny program Edukatorzy FOSy, w ramach którego świadczymy organizacjom profesjonalne usługi edukacyjne i eksperckie.

– rzecznictwie interesów organizacji pozarządowych oraz budowie współpracy międzysektorowej

Jesteśmy aktywni przede wszystkim w dialogu społecznym. Prowadzimy diagnozę, uczestniczymy w budowie polityk, ciałach dialogu społecznego, zespołach opracowujących czy monitorujących wdrażanie programów/polityk społecznych. Przedstawiciele Federacji FOSa, jej organizacji członkowskich biorą udział w pracach takich ciał jak:

 • Zespół ds. opracowania wojewódzkiego programu rozwoju ekonomii społecznej na lata 2021 – 2025,
 • Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego
 • Zespół ds. opracowania Polityki Senioralnej Województwa
 • Regionalna Platforma Współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej (w tym przewodniczenie pracom)
 • Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego (w tym współprzewodniczenie pracom)
 • Zespół doradczy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Rada Programowa Ogólnopolskiego Forum WTZ Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego (w tym współprzewodniczenie pracom)
 • Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (w tym przewodniczenie pracom Grupy roboczej )
 • Komisje oceny projektów
 • Wojewódzka Grupa Robocza do spraw KSOW w województwie warmińsko-mazurskim

SIECI FEDERACJI FOSa

 • Sieć Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw Warmii i Mazur
 • Sieć na rzecz seniorów z Warmii i Mazur
 • Sieć Wolontariatu Warmii i Mazur
 • Sieć Organizacji Paliatywnych Warmii i Mazur
 • Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
 • Sieć Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Warmińsko-Mazurska Koalicja Kresowian
 • Forum KIS Warmii i Mazur

Człowiek w zmianie

Zmiana…

We współczesnym świecie właściwie jedyną stałą kategorią jest ZMIANA. Zmieniają się uwarunkowania społeczne, polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, kulturowe. Zmienia się język, jakim się posługujemy i kanały komunikacji międzyludzkiej. Zmienia się też rynek pracy i jego potrzeby – jedne kompetencje stają się kluczowe, inne powoli odchodzą do lamusa.

Jednym z celów naszej organizacji jest towarzyszenie i wspieranie ludzi w procesie zmian – zarówno jako jej permanentnych uczestników, pomagając im adaptować się do płynnych realiów współczesności, jak i jako autorom swoich własnych, indywidualnych przemian.

Człowiek…

W FOSie wierzymy, że każdy człowiek ma potencjał i zasoby aby osiągać założone przez siebie cele. Dlatego też staramy się przyjmować rolę facylitatorów zmiany, w której nawigatorem i sternikiem jest osoba, z którą pracujemy – my tylko pilnujemy, aby trzymała się wytyczonego przez siebie szlaku, od czasu do czasu wspólnie go korygując. Ale ostateczna decyzja co do kierunku zmian należy zawsze do człowieka i jest jego własną.

Człowiek w zmianie…

W Federacji FOSa wspieramy osoby znajdujące się w różnych sytuacjach życiowych i społecznych. W naszych działaniach i projektach stymulujemy aktywność osób starszych, pomagamy rodzinom sprawnie i harmonijnie funkcjonować, asystujemy osobom pozostającym poza rynkiem pracy rozwiązać problemy zawodowe i zdobyć zatrudnienie zgodne ze swoimi oczekiwaniami i predyspozycjami, uczymy młodych ludzi jak zaplanować karierę i jak przygotować się do jej rozpoczęcia, a także dajemy im też szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń, np. organizując dla nich praktyki, staże czy wolontariat. Każdy, kto chce zmienić coś w swoim życiu, odkryć na nowo swoje powołanie, naprawić błędy jakie popełnił w przeszłości czy pokonać bariery, które stawia przed nim teraźniejszość, znajdzie w nas partnerów do wspólnego działania.

Jak zmieniamy?

W FOSie świadczymy wsparcie na wielu płaszczyznach. Zapewniamy opiekę psychologiczną i psychoedukacyjną, prowadzimy grupy wsparcia, zapewniamy usługi asystenckie i pracę socjalną, prowadzimy warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, a także organizujemy opiekę nad dziećmi, których rodzice chcą brać udział w naszych działaniach lub podjąć zatrudnienie. Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie aktywizacji zawodowej – poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, organizacja szkoleń i staży, a także wsparcie trenera pracy i brokera edukacyjnego.

Będąc świadomymi różnorodności problemów z jakimi borykają się ludzie, z którymi pracujemy, cały czas poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i metod, które pozwolą jak najefektywniej pomagać, rozwijać i edukować naszych podopiecznych. Staramy się do każdej sytuacji dopasować narzędzie, które zaangażuje uczestnika i wywoła lub zainicjuje u niego proces wewnętrznej zmiany.

Nasze innowacje w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej to m.in.:

JOB Firma – 5 tygodniowy program szkoleniowy, symulujący funkcjonowanie realnego przedsiębiorstwa, w którym uczestnicy uczą się funkcjonować w miejscu pracy, zdobywają umiejętności zawodowe, uczą się planować, pracować w grupie i realizować powierzone zadania;

– Gra planszowa „Efektywne zarządzanie zasobami” – poprzez zabawę i elementy grywalizacji uczy jak racjonalnie gospodarować ograniczonym domowym budżetem;

– Silver Sharing – metoda pracy ze starszymi ludźmi stymulująca ich aktywność poprzez turystykę oraz współpracę i spotkania z osobami i grupami w tym samym wieku…

… I WIELE, WIELE INNYCH NIEKOWENCJONALNYCH POMYSŁÓW, KTÓRYCH WDRAŻANIE JEST NASZĄ PASJĄ! ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ PRZYGODY NA DRODZE DO ZMIANY!

Zmiana w społeczności

Wychodzimy z założenia, że zmiana w człowieku nie będzie pełna, jeśli równolegle nie dokona się ona w społeczności, w której ten człowiek żyje. Dlatego animacja społeczna jest u nas jednym z kluczowych narzędzi pracy z całymi społecznościami: osobami aktywnymi, instytucjami, samorządami i organizacjami. Wspólnie podejmowane przedsięwzięcia mają charakter włączający tych, którzy są w trudniejszej sytuacji życiowej ze względu na ubóstwo, niepełnosprawność czy chociażby wiek.

POTRZEBNI.ORG.PL

Bardziej samodzielni. Mniej samotni. Wspieramy osoby starsze.
Kampania fundraisingowa “Potrzebni”

Pomóż nam naprawić nieskuteczny system opieki nad osobami zależnymi.
Federacja FOSa podjęła się misji stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób starszych, wymagających opieki i ich opiekunów. W tym celu uruchomiliśmy kampanię fundraisingową pod hasłem „Potrzebni”.

Dlaczego “Potrzebni” są potrzebni*:

– bo znalezienie informacji o formach wsparcie opiekuńczego przypomina przedzieranie się przez dżunglę. W efekcie wiele osób nigdy go nie otrzymuje
– bo co 3 polski senior cierpi z powodu depresji starczej. Najczęstszą jej przyczyną jest samotność i przekonanie o własnej bezużyteczności.
– bo co 5 senior nie ma wokół siebie nikogo bliskiego
– bo co 20, nie ma z kim porozmawiać. Nawet przez chwilę.

*Dane pochodzą z badania Stowarzyszenia mali bracia Ubogich pt “Sytuacja społeczna osób w wieku 65+” zrealizowanego dla Stowarzyszenia przez ARC Rynek i Opinia. https://arc.com.pl/Samotnosc-polskiego-seniora-blog-pol-1535059661.html

FEDERACJA  ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO FOSA MA DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU PROJEKTÓW NA RZECZ SENIORÓW.Znamy potrzeby ludzi starszych i ich opiekunów, bo codziennie się z nimi spotykamy. Wiemy też, z jakimi trudnościami borykają się instytucje pomocy społecznej.

Jesteśmy poza “systemem”, a jednocześnie wystarczająco blisko, by wiedzieć co należy zmienić i gdzie szukać rozwiązań.

Zatrzymaj z nami samotność osób starszych!

Wesprzyj seniorów na potrzebni.org.pl.

Co planujemy zrobić w ramach kampanii “Potrzebni”?
Na początek porządek w systemie:
– skoordynujemy rozdrobniony, skąpy i nieskuteczny system opieki nad osobami zależnymi i starszymi.
– stworzymy pierwsze w Polsce Centrum Informacji i Koordynacji na Rzecz Osób Niesamodzielnych i ich Rodzin. Czyli wreszcie w jednym miejscu dostaniesz informacje dotyczące wsparcia opiekuńczego – o jaki zasiłek możesz się starać, kiedy przysługuje rehabilitacja, co powinno być napisane na recepcie, żeby dostać dodatkowe pampersy etc.
– dla wszystkich seniorów dostępny będzie Rzecznik Osób Starszych, który broni ich praw i walczy z dyskryminacją
– będziemy wspierać aktywnych seniorów i organizacje, które ich zrzeszają
– otoczymy opieką osoby niesamodzielne i ich opiekunów

Każda przekazana na kampanię złotówka pozwoli Seniorom:
– być ponownie aktywnym,
– odzyskać witalność,
– rozwijać pasje,
– pozostać w swoim środowisku jak najdłużej,
– egzekwować swoje prawa,
– być potrzebnymi

WESPRZYJ NAS TUTAJ

“W drodze do aktywności – edycja 2” – ogłaszamy nabór

OGŁASZAMY NABÓR DO PROGRAMU “W DRODZE DO AKTYWNOŚCI – EDYCJA 2”!!!

Czekają na Ciebie:
staże, kursy, szkolenia, atrakcyjne warsztaty, pośrednictwo pracy i wiele innych form wsparcia!
Pomożemy Ci wypromować Twoje uzdolnienia i rozwinąć skrzydła Twojej kariery w oparciu o to kim naprawdę chcesz być!
Jeśli będzie trzeba, zapewnimy Ci pomoc prawnika, psychologa, dietetyka, coacha, doradcy biznesowego lub innego specjalisty dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb – to Ty decydujesz w jaki sposób będzie wyglądała Twoja ścieżka w projekcie!
Personel projektu to świetni specjaliści. W naszej pracy stawiamy na człowieka, wierzymy w pozytywne zmiany, współpracę i empatię. Sukces pierwszej edycji (stałe zatrudnienie uzyskało ponad 100 osób!!!) daje nam przekonanie, że w kolejnej będzie jeszcze lepiej!
Po szczegółowe informacje na temat projektu zapraszamy na stronę www.federacjafosa.pl oraz do biura projektu Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 4 piętro, nr tel. 739 250 621.
Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia!!!