Warsztat edukacyjny dla Rad Seniorów

Federacja FOSa rozpoczęła cykl szkoleń dla Rad Seniorów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego  w ramach projektu „Senior Worths: Godność osób starszych i niesamodzielnych to prawo podstawowe!”. Pierwsze warsztaty edukacyjne z Karty Praw Podstawowych UE w kontekście praw seniorów/seniorek odbyły się 22 marca w Giżycku. Rzecznik Praw Osób Starszych, Stanisław Brzozowski – z udziałem władz miasta – wraz z Giżycką Radą Seniorów poruszyli problemy z jakimi najczęściej spotykają się osoby starsze, samotne i przeprowadzili wiele dyskusji jak im zaradzić z zachowaniem godności i sprawiedliwości.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.

Ważna dyskusja o przyszłości organizacji pozarządowych

 

Wyzwania funkcjonowania organizacji pozarządowych, ważne wsparcie samorządu. Za nami Regionalne Forum Sieciujące, w czasie którego odbyła się debata przedwyborcza z przedstawicielami Komitetów Wyborczych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tematy podejmowane w czasie Forum to aktualne wyzwania trzeciego sektora, ale także najważniejsze problemy społeczności. Wśród prelegentów był więc Szymon Osowski, prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ekspert Pracowni  Samorządowej Fundacji Batorego, specjalista od prawa samorządowego, jawności i praw obywatelskich.

Jakie lekcje i doświadczenia mogą czerpać organizacje pozarządowe ze świata biznesu? Dlaczego w działalności społecznej warto wypracować model biznesowy? Na czym organizacje pozarządowe mogą zarabiać? – tłumaczył Michał Bartoszewicz, współwłaściciel wydawnictwa MADE IN Warmia & Mazury oraz agencji kreatywnej Auris Media Group.

— Na organizacje pozarządowe patrzę z perspektywy przedsiębiorcy  — tłumaczył w trakcie Regionalnego Forum Sieciującego. — Jednym z największych wyzwań trzeciego sektora, moim zdaniem, jest zachowanie entuzjazmu i zaangażowania zespołu. Ale nie można tego oczekiwać nieustannie, ponieważ każdy z nas musi przeznaczać część swojego czasu na zarabianie. Musimy spłacać kredyty, leasingi, generować dochody, które potem służą rodzinie. Oczywiście praca społeczna przynosi dużą satysfakcję, poczucie spełnienia, ale z moich obserwacji ta radość i energia nie starcza na długo, jeśli zaczyna nam brakować pieniędzy lub czas działań na rzecz organizacji koliduje z czasem na sprawy zawodowe. Stąd mój pomysł, by na organizacje pozarządowe spojrzeć jak na startupy. Choć startują jako idee generujące wyłącznie koszty, po jakimś czasie mają stać się miejscem, które zapewnia jej twórcom i całemu zespołowi finansową stabilizację, by mogli na pełny etat realizować swoją misję.

Dodał również:

— Źródłem dochodu nie mogą być wyłącznie granty i dotacje, bo to nie zapewnia stabilności finansowej i niezależności organizacji. Zachęcam więc, by budować własne marki, które mogą przynosić pieniądze nie tylko na działalność statutową, ale też budowanie zespołu, który poświęca osiem godzin dziennie na rozwijanie idei fundacji czy stowarzyszenia. Może to być festiwal, warsztaty, miejsce czy określony produkt — wskazywał.

O powstawaniu organizacji i potrzebach mieszkańców mówił Piotr Siergiej –  rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

— W województwie warmińsko-mazurskim Nowe Miasto Lubawskie znalazło się w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce — mówił Piotr Siergiej. — Znalazło się tam, kiedy postawiono tam stację pomiarową.  Naszą największą kampanią jest ta pt. „Zobacz czym oddychasz. Zmień to”, za nami pięć edycji i ma ona coraz większe zasięgi.

W drugiej części spotkania odbyła się organizowana przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego debata przedwyborcza z przedstawicielami Komitetów Wyborczych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wzięli w niej udział” Maria Bąkowska – Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe, Teresa Astramowicz – Leyk – Koalicja Obywatelska, Paweł Warot – PiS, Stanisław Szatkowski – KKW Lewica.

— To było bardzo inspirujące spotkanie, szczególnie dla nas, społeczników, dla których ważne jest dobro wspólne — oceniła Barbara Szpakowska-Bartyś, działająca m.in. w Radzie Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dorota Limontas z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP mówiła z kolei:

— Tematy podejmowane w trakcie Forum, szczególnie wypowiedź Michała Bartoszewicza, to interesujący trend. To, by organizacje pozarządowe przestawiły się na myślenie przedsiębiorcy, dla wielu z nich może być trudne — oceniła Dorota Limontas. — Kiedy ktoś mówi o biznesie, większość kojarzy to z zawiłymi procedurami, związanymi m.in. z podatkami i administracją. My, jako ZHP, łączymy działalność wychowawczą z gospodarczą. Edukujemy dzieci w zakresie przedsiębiorczości, co jest przydatne w przyszłości. Myślę, że biznesowe podejście w zakresie organizacji pozarządowych jest ważne, choć uważam również, że ważne jest wsparcie mentora.

Uczestnicy Forum wspominali, że podobne cykliczne wydarzenia są w naszym mieście potrzebne.

– Tylko działając wspólnie możemy kreować rozwiązania, które wnoszą istotny wkład w rozwój trzeciego sektora – podsumowali.

Konkurs „20 lat zmian i wyzwań”

Dwudziestolecie istnienia Federacji FOSa, które obchodzimy w tym roku, to również okres dynamicznego rozwoju zaangażowania społecznego i sektora pozarządowego.

 

Magazyn „Generacja”, którego wydawcą jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ogłasza konkurs „20 lat zmian i wyzwań” na najlepszą opowieść/wspomnienie, które odnosi się do ostatnich 20 lat działalności społecznej w ramach organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, wolontariatu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dwudziestolecie Federacji FOSa zbiega się też z ważną rocznicą naszej obecności w Unii Europejskiej, w której również jesteśmy od 20 lat. W ciągu ostatnich dwóch dekad działania organizacji pozarządowych w całej Polsce przyczyniły się do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej wielu kwestii, m.in. praw człowieka, opieki społecznej, zdrowia czy edukacji. Organizacje pozarządowe odegrały istotną rolę w promowaniu partycypacji społecznej, pełniły funkcję kontrolną w kreowaniu przez władze polityki społecznej. Działania organizacji trzeciego sektora przyczyniały się do poprawy warunków życia ludzi w społecznościach. Miały też kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie takich wartości, jak m.in. współpraca, likwidacja barier i promocja otwartości oraz tolerancji.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które w swoim opowiadaniu/wspomnieniu, części dziennika lub zdjęciu z opisem, podzielą się swoim doświadczeniem w pracy organizacji pozarządowej, w pracy społecznej, wolontariackiej.  Co Państwu zapadło w pamięci, jak Państwo oceniają te ostatnie 20 lat zmian w województwie warmińsko-mazurskim i/lub małej ojczyźnie z perspektywy Waszego zaangażowania społecznego?

Czekamy na teksty, które odpowiedzą na te pytania.

Forma prac to opis (opowiadanie, wspomnienie, rozmowa i in. o objętości maksymalnie 2,5 tys. znaków). W przypadku dłuższych tekstów zastrzegamy prawo do druku fragmentów, jeśli praca znajdzie się wśród nagrodzonych.

Organizator przyzna co najmniej trzy nagrody. Zastrzegamy sobie możliwość podziału na kategorie, a także przyznania wyróżnień . Za zajęcie pierwszego miejsca na osoby nagrodzone czeka publikacja w czasopiśmie “Generacja” oraz nagrody rzeczowe. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prawo do publikacji i dysponowania pracą w materiałach czasopisma Generacja.

TERMIN zgłoszeń to 15 maja 2024 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres: generacja@federacjafosa.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „20 lat zmian i wyzwań”

 

 1. Organizatorem konkursu pt. „20 lat zmian i wyzwań ” (dalej jako „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Federacja FOSa, funkcjonująca pod adresem Linki ¾, 10-535 Olsztyn, zarejestrowana w Rejestrze KRS z numerem 0000213652, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

 

 1. Konkurs organizowany jest na portalu federacjafosa.pl oraz potrzebni.org.pl oraz na łamach czasopisma „Generacja” (dalej jako „Strona Organizatora”). Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.federacjafosa.pl.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

Przesłanie na mail organizatora pracy konkursowej.

(dalej jako „Praca konkursowa” ). Pracę konkursową należy dodać w takim terminie, aby dotarła ona do Organizatora w okresie od dnia 18.03.2024 do dnia 15.05.2024 r. do godziny 23:59. W ramach Konkursu Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

 1. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Czasopisma „Generacja” wybierze 3 prace konkursowe, które uzna za najbardziej oddające ideę konkursu (dalej ,,Laureat”). Nagrodą w Konkursie jest publikacja w „Generacji” oraz nagrody rzeczowe.

 

 1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora po zakończeniu Konkursu.
 2. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 9 poniżej.
 3. Z dniem przesłania pracy konkursowej Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią przesłanej pracy) poprzez jej publikowanie na łamach tytułów oraz w serwisach internetowych Organizatora w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na łamach tytułów organizatora oraz w serwisach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: generacja@federacjafosa.pl. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Federacja FOSa.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”).
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 9. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.03.2024 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.

Dzień Kobiet

Tradycyjnie jak co miesiąc w dniu 13.03.2024r. w siedzibie Federacji FOSa odbyło się spotkanie seniorek projektu „Strażnicy Pamięci”. Tym razem świętowaliśmy Dzień Kobiet. Wspólnie z Przyjaznymi Sąsiadkami i opiekunami projektu spędziliśmy miły czas przy kawie, herbacie i pysznych słodkościach.  Jedna z Pań przygotowała i wyrecytowała wiersz o samej sobie, który w sposób zabawny odzwierciedlił trudy życia w kwiecie wieku. Życzeniom nie było końca a na twarzach Pań gościły uśmiechy i zadowolenie na myśl o kolejnym wspólnym spotkaniu już w kwietniu! Wydarzenie przebyło w przyjemnej i przyjaznej atmosferze.

Projekt finansowany przez niemiecka fundację EVZ „Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość”

Ciekawostka!!! Czy wiesz skąd się wziął Dzień Kobiet?

Dzień Kobiet sięga wydarzeń z 8 marca 1908 roku w Stanach Zjednoczonych. Wtedy to miał miejsce strajk pracownic branży włókienniczej, podczas którego kobiety domagały się wyrównania płac oraz równych praw politycznych dla kobiet.

Podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistycznej Kobiet w Kopenhadze w 1910 na pamiątkę protestu oficjalnie ogłoszono 8 marca Dniem Kobiet. Po raz pierwszy, święto pań obchodzono rok później w 1911 roku w Danii, Austrii, Szwajcarii i Niemczech. Wówczas obchody związane z Dniem Kobiet miały głównie wymiar polityczny, w ten sposób opowiedziano się za prawami kobiet.

W Polsce Dzień Kobiet po raz pierwszy odbył się 24 marca 1924 roku. Wówczas jednak święto pań nie cieszyło się zbyt wielką popularnością. Zmieniło się to w okresie PRL-u. Już wtedy Dzień Kobiet obchodzony 8 marca cieszył się dużym zainteresowaniem. W zakładach pracy wręczano kobietom kwiaty, najczęściej goździki i tulipany.

Safe Help


Federacja FOSa jest partnerem projektu, w którym biorą udział m.in. wolontariusze, którzy z nami współpracują. Safe Help tworzy olsztyńska młodzież, która edukuje na temat pierwszej pomocy.

„Safe Help” jest projektem, który powstał jako jedno z przedsięwzięć olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Prowadzą warsztaty, prelekcje i organizują akcje społeczne. Dzięki IV LO dysponują profesjonalnymi fantomami do nauki pierwszej pomocy, m.in. zasad resuscytacji. Liderką projektu jest Edyta Wasiela, na co dzień wiceprzewodnicząca samorządu uczniowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, ratownik WOPR.
— Zauważyłam, że większość młodych ludzi nie wie, jak pomóc drugiemu człowiekowi w sytuacjach zagrażających życiu. Dlatego powstał projekt „Safe Help”, dzięki któremu chcemy w praktyczny sposób trafić z wiedzą na ten temat do osób w różnym wieku. Kiedy uczymy poprawnego wykonywania pierwszej pomocy dzieci z klas 1-3 i 4-8 szkoły podstawowej, mają szansę mieć umiejętność udzielania pierwszej pomocy już od najmłodszych lat – podkreśla liderka.
Obecnie przeszkolili już ponad 800 dzieci i wciąż planują kolejne akcje. Jedna z nich odbyła się 11 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim.
W projekcie „Safe Help” biorą udział uczniowie IV LO, ale nie tylko. Oliwier Sowa uczy się w drugiej klasie technikum Zespołu Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie, wolontariuszem Federacji FOSa. Kolejny członek zespołu – Maksym Honcharuk, przewodniczący samorządu uczniowskiego IV LO, mówi o sobie, że jest młodym działaczem społecznym. Jest również stypendystą Our Future Foundation, która docenia zdolną młodzież.
Konrad Zacharski, kolejny członek „Safe Help”, udziela się w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jest działaczem społecznym, skupia się m.in. na zagadnieniach związanych ze zdrowiem psychicznym.
Mówią: połączyło nas pomaganie.
Dziś projekt „Safe Help” zdobywa nowych partnerów; jest wśród nich m.in. Daniel Połomski, który jest ratownikiem WOPR oraz członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu. Wśród partnerów są Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Federacja FOSa.
Projekt wykracza poza granice Olsztyna. Kolejny ich partner to Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Olsztynie. W ramach programu „Aktywni Błękitni” i współpracy powstało największe wydarzenie edukacyjne na Warmii i Mazurach „Aktywni Błękitni Witają Wiosnę”. Organizatorem tego wydarzenia jest Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie w Olsztynie oraz burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski.
Akcja startuje o godz. 10 w czwartek 21 marca w Lidzbarku Warmińskim nad Łyną. To będzie przedsięwzięcie, które połączy solidną dawkę wiedzy o pierwszej pomocy z ciekawym spędzeniem wolnego czasu. Udział jest bezpłatny.

Senior Worths: Godność osób starszych i niesamodzielnych to prawo podstawowe!

Projekt pt. „Senior Worths: Godność osób starszych i niesamodzielnych to prawo podstawowe!” jest realizowany w okresie od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r. przez Federację FOSa.

Podejmowane w projekcie działania stanowią kontynuację dotychczasowych, konsekwentnych działań Federacji FOSa zmierzających do wzmocnienia udziału osób starszych w życiu publicznym.

Projekt odpowiada na sytuację gwałtownego wzrostu osób i rodzin, w których pojawia się starsza osoba  niesamodzielna lub pokrzywdzona. Liczba osób starszych i rodzin, które zwracają się po pomoc do Rzecznika Praw Osób starszych w ostatnim czasie zwiększyła się trzykrotnie. Rodziny i ich członkowie nie znają swoich praw, nie wiedzą jak i gdzie szukać wsparcia a działający na zasadach wolontariatu rzecznik nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby.

Celem projektu jest promowanie praw podstawowych poprzez zwiększenie wiedzy co najmniej 30 przedstawicieli rad seniorów oraz innych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie Karty Praw Podstawowych.

Bezpośredni odbiorcy projektu to:

 • seniorzy potrzebujący wsparcia i ich rodziny (30 osób) – osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji, np. zostali oszukani, nie wiedzą jak uzyskać świadczenie, czy do kogo zwrócić się w wypadku nieodpowiedniego traktowania przez personel medyczny czy socjalny, jak bronić swoich praw itp.,
 • przedstawiciele rad seniorów z województwa warmińsko – mazurskiego (co najmniej 30 osób) – członkowie/inie gminnych rad seniorów zyskają wiedzę o Karcie Praw Podstawowych UE,
 • mieszkanki i mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego – odbiorcy kampanii społecznej i działań promocyjnych, dzięki działaniom w ramach projektu dowiedzą się o Karcie Praw Podstawowych UE, miejscach gdzie uzyskać pomoc – 1000 osób

Działania, które zostaną zrealizowane to:

 • bezpośrednie wsparcie Rzeczników Praw Osób Starszych i doradcy kluczowego (60 osób) w zakresie praw przysługujących osobom starszym, niesamodzielnym i ich opiekunom,
 • 36 godzin wsparcia specjalistycznego, m.in. prawnego, psychologicznego itp.,
 • 32-godzinne spotkania on line dotyczące Karty Praw Podstawowych UE i jej znaczenia dla osób starszych jak również praw krajowych w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, pomocy społecznej,
 • 6 warsztatów z radami seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego aby wyposażyć ich w wiedzę o Karcie Praw Podstawowych UE,
 • 2 spotkania otwarte z rzecznikiem dla uczestników projektu oraz dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na temat Karty Praw Podstawowych UE w kontekście praw seniorów.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „– Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.

Wartość dofinansowania: 7 999,99 €

Chcesz zgłosić swój udział w projekcie albo dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń pod nr tel. 89 523 60 92 lub 799 099 862 lub napisz: e.rodziewicz@federacjafosa.pl

Koordynatorka projektu: Edyta Rodziewicz

Plakat „Senior Worths: Godność osób starszych i niesamodzielnych to prawo podstawowe!”

Szkolenia dla organizacji członkowskich

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza na jednodniowe SZKOLENIA DEDYKOWANE ORGANIZACJOM CZŁONKOWSKIM FEDERACJI FOSa.

Harmonogram szkoleń marzec – kwiecień 2024 r.:

 • 12.03.2024 r. (wtorek) 09:00-15:00 – Anna Liberadzka / Dorota Jeżowska-Olszewska – “Kadry i księgowość w NGO dla początkujących”
 • 13.03.2024 r. (środa) 09:00-15:00 – Anna Zimowska-Kryczka – “Work-life balance w organizacjach pozarządowych: Utopia czy realna strategia?”
 • 19.03.2024 r. (wtorek) 09:00-15:00 – Anna Liberadzka / Dorota Jeżowska-Olszewska – “Kadry i księgowość w NGO dla zaawansowanych”
 • 09.04.2024 r. (wtorek) 09:00-15:00 – Anna Książak-Gregorczyk – “Zarządzanie zespołem”
 • 10.04.2024 r. (środa) 09:00-15:00 – Aneta Fabisiak-Hill – “Diagnoza potrzeb”
 • 23.04.2024 r. (wtorek) 09:00-15:00 – Monika Michniewicz – “Pozyskiwanie i poszukiwanie źródeł finansowania”

Link rejestracyjny do zapisów na szkolenia: Formularz rekrutacyjny na szkolenia dla organizacji członkowskich Federacji FOSa (google.com)

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Przedstawiciel danej organizacji może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu.

Podczas szkolenia zapewniamy obiad oraz przerwę kawową.

Miejsce szkolenia: Olsztyn, ul. Linki ¾ (IV piętro), sala szkoleniowa w biurze Federacji FOSa.

Oferta szkoleń FOSa dla organizacji członkowskich 2024

NORWEG INSTYTUCJONALNY

Zapraszamy do uczestnictwa w Regionalnym Forum Sieciującym

Zapraszamy do uczestnictwa w Regionalnym Forum Sieciującym pt. “Samorządy-mieszkańcy-organizacje dla rozwoju regionu” , które odbędzie się 18 marca 2024 r. o godzinie 9:45 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, ul. 1 Maja 5.

Forum będzie przestrzenią do debaty na temat roli organizacji pozarządowych w budowaniu wspólnot lokalnych w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych.

O możliwościach trzeciego sektora rozmawiać będziemy min. z:
1. Szymonem Osowskim, prezesem Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ekspertem Pracowni              Samorządowej Fundacji Batorego, specjalistą od prawa samorządowego, jawności i praw obywatelskich
2. Michałem Bartoszewiczem – współwłaścicielem magazynu Made In Warmia i Mazury,
3. Piotrem Siergiejem –  rzecznikiem Polskiego Alarmu Smogowego.

W drugiej części spotkania odbędzie się organizowana przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego debata przedwyborcza z przedstawicielami Komitetów Wyborczych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W załączeniu zaproszenie oraz szczegółowy plan wydarzenia.
Zainteresowani udziałem w forum zgłaszać się mogą za pomocą formularza on-line:
https://forms.gle/hoyYzNbbvZnzT8Ng8
Zapisy do udziału w forum zbieramy do 17 marca 2024 r. (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „The GAP – Sieciowanie bez luk na Warmii i Mazurach” współfinansowanego przez Unię Europejską i Transatlantic Foundation

Kolejne spotkanie uczestniczek projektu „Strażnicy Pamięci”

Za nami kolejne spotkanie uczestniczek projektu „Strażnicy Pamięci”. Jak zawsze odbyło się w przyjaznej atmosferze, pełnej wzajemnej życzliwości i serdeczności. Spotkanie było okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, a także trudów i radości dnia codziennego. Co ważne, Panie wspierają się nawzajem w ramach inicjatywy Przyjazny Sąsiad/Sąsiadka i pokazują, że niezależnie od wieku mają nadal siły i chęci do pomocy i cały czas cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem. Dziękujemy za liczne przybycie i podzielnie się swoim cennym doświadczeniem.

Projekt finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć Odpowiedzialność i Przyszłość”

„W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy – edycja 2”

Федерація   громадських організацій Вармінсько-Мазурського  воєводства FOSa виконує завдання під назвою „На шляху до діяльності  з професійної активізації осіб з інвалідністю – біженців з України – видання 2”. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje zadanie pt.  „W drodze do aktywności –  działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób  z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy – edycja 2”

На кого розрахований проект?

Do kogo skierowany jest projekt?

Проект розрахований на принаймні 12 осіб з інвалідністю (біженців війни), які проживають у Вармінсько-Мазурському воєводстві та 5 супроводжуючих осіб. Projekt skierowany jest do co najmniej 12 osób z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami (uchodźczyń/ów wojennych) zamieszkujących woj. Warmińsko-mazurskie oraz 5 osób towarzyszących.

Яка мета проекту та які заходи він передбачає?

Jaki jest cel projektu i jakie obejmuje działania?

Основною метою проекту є професійна активізація людей з інвалідністю через комплексну підтримку у вигляді циклу консультацій

 • професіональних,
 • спеціалістів (юриста, психолога, нутрициолога і тд),
 • тренінговий центр підтимки.

В рамках виконання завдання також пропонується підтримка членів сім’ї особи з інвалідністю, опікунів і волонтерів, які безпосредньо залучені до процесу соціальної або професійної реабілітації шляхом тренінгів та майстер-класів

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością / niepełnosprawnościami poprzez kompleksowe wsparcie w postaci cyklu poradnictwa

 • zawodowego,
 • specjalistycznego (prawnik, psycholog, dietetyk),
 • treningowego centrum wsparcia.

W ramach zadania oferowane jest także wsparcie członków rodzin osób  z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację szkoleń/warsztatów.

Який термін виконання завдання?

Jaki jest termin realizacji zadania?

Початок виконання завдання: 19.02.2024p.

Завершення виконання завдання: 30.06.2024p.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 19.02.2024 r.

Zakończenie realizacji zadania: 30.06.2024 r.

Участь у проекті абсолютно безкоштовна!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Завдання „На шляху до діяльності  з професійної активізації осіб з інвалідністю – біженців з України – видання 2” фінансується PFRON в рамках модуля ІІІ програми „Допомога громадянам України з нвалідністю”. Zadanie pt. „W drodze do aktywności –  działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób  z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy – edycja 2” jest finansowane ze środków PFRON, w ramach modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Хочеш прийняти участь у пректі або дізнатися більше?

Chcesz zgłosić swój udział w projekcie, albo dowiedzieć się więcej?

Задзвони на номер тел. 503 466 700,

89 523 60 92 або напиши: m.jedrzejewska@federacjafosa.pl

Zadzwoń pod nr tel. 503 466 700,

89 523 60 92  lub napisz: m.jedrzejewska@federacjafosa.pl

Координатор проекту: Milena Jędrzejewska Koordynator projektu: Milena Jędrzejewska

Wartość dofinansowania: 207 755,00 zł

 

Regulamin rekrutacji – WDA2 PFRON

Formularz rekrutacyjny WDA2 PFRON – Załącznik 1