(p)Obudź swój mózg – czyli rozwój osobisty w oparciu o aktywność

21 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publiczne odbyło się spotkanie pt. „(p)Obudź swój mózg – czyli rozwój osobisty w oparciu o aktywność”. Było ono okazją do dyskusji na temat świadomego rozwoju osobistego, jego psychologicznych podstaw, wartości i potrzeb które stanowią o jego kierunkach, a także o wpływie różnych rodzajów aktywności – przede wszystkim wolontariackiej – na kształtowanie kompetencji kluczowych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami, ale też samorządu województwa (ROPS, Gmina Górowo Iławeckie) oraz instytucji publicznych służb zatrudnienia promujących wolontariat jako formę aktywizacji zawodowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, OHP, Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie). Mieliśmy również przyjemność ugościć przybywających wówczas w Olsztynie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Portugalii, Łotwy, Niemiec i Rumunii z którymi Federacja FOSa współpracuje od lat – w tym w latach 2018 – 2020 w międzynarodowym projekcie poświęconym wolontariatowi osób starszych.

Spotkanie było przestrzenią do dyskusji nt. wykorzystaniu alternatywnych form edukacji wykorzystujących naukę poprzez doświadczenie. Podkreślano mocno wpływ wolontariatu w rozwój i jego skuteczność w procesach edukacyjnych, wychowawczych ale też związanych z rozwojem zawodowym i budowaniem sylwetki zawodowej i pozycji na rynku pracy. Tematy, które zostały poruszone to:

 • O neurofakcie w kwadrans, czyli jak bardzo niekorzystny wpływ na uczenie się ma stres – Facetka od stresu – Agnieszka Ewald, coach, trenerka, autorka programów edukacyjnych
 • Postaw na rozwój. Wolontariat i jego wpływ na nasz potencjał – Dr n. społ. Nina Woderska – Pracownia Integracji Pokoleń, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, badaczka i trenerka edukacji obywatelskiej
 • O nieobecności usprawiedliwionej, czyli dlaczego warto szukać alternatyw edukacyjnych? – dr Piotr Wasyluk, Wasyluk Projektowanie Kreatywne
 • Aktywność, uczenie się, rozwój. Jak zmieniać świat na lepsze i budować swoją markę osobistą w oparciu o wolontariat w ramach Korpusu Solidarności – Marek Zbytniewski, koordynator wolontariatu, Federacja FOSa
 • Akademia Cittaslow, czyli jak wszechstronnie wspierać rozwój mieszkańców małych miejscowości – Jacek Kostka, Burmistrz Górowa Iławeckiego, Pierwszy wiceprezydent Cittaslow International.

To było niezwykle udane, pobudzające refleksje spotykanie. Zaangażowanie przedstawiciele różnych środowisk – naukowych, społecznych, administracyjnych pozwoliło na przyjrzenie się idei rozwoju poprzez aktywność i wolontariat z różnych perspektyw. Było ono niezwykle wartościowe i potwierdziło pozytywny wpływ jaki ma zaangażowanie wolontariackie na rozwój człowieka – zarówno w kontekście edukacyjnym jak i społecznym i zawodowym.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja na lata 2021 -2023.

Sternik Odpowiedzialności Społecznej dla Federacji FOSa

W piątkowy wieczór (16 września 2022 r.) odbyła się Gala Konkursu „Sternik” organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Federacja FOSa w kategorii Sternik Odpowiedzialności Społecznej zdobyła wyróżnienie!

Wśród wyróżnionych w tej kategorii znaleźliśmy się razem z Fundacją Każdy Ważny oraz Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”.

Nagroda główna w kategorii trafiła do Komendy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.

Dziękujemy!

Nasze wyróżnienie zawdzięczamy wszystkim, którzy są na co dzień obok nas i możemy liczyć na ich wsparcie. Jesteśmy im za to ogromnie wdzięczni. Dziękujemy naszym partnerom, współpracownikom, wolontariuszom oraz pracownikom. Bez Was nie byłoby tej nagrody! Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Rozeznanie rynku na usługę z zakresu SOCJOTERAPII dla uczestników/uczestniczek (dzieci i młodzieży) projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozeznanie rynku na usługę z zakresu SOCJOTERAPII dla uczestników/uczestniczek (dzieci i młodzieży) projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania:  1/2022/RR/RUSDiG

Data rozpoczęcia procedury: 13.09.2022 r.

Realizator projektu: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn; telefon: 739 250 621;  e-mail: biuro@federacjafosa.pl; adres strony internetowej: https://www.federacjafosa.pl/

 1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi SOCJOTERAPII dla uczestników/uczestniczek (dzieci i młodzieży) projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”
w następującym zakresie:

 • prowadzenie grupowej pomocy psycho-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie pracy korekcyjno-wychowawczej i profilaktyki wychowawczej;
 • prowadzenie ćwiczeń mających na celu odreagowanie agresji i nagromadzonych w dzieciach
  i młodzieży emocji;
 • wyładowanie stresu;
 • interweniowanie w sytuacjach kryzysowych i udzielanie wsparcia.

Łączna suma godzin socjoterapii nie przekroczy 192 godzin.

 1. Miejsce realizacji usługi:

Gmina Gietrzwałd, miejscowość Łęguty.

 1. Okres realizacji usługi: od 01.09.2022 do 30.06.2023 r. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.
 2. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:
 • wykształcenie wyższe – psychologiczne lub pedagogiczne,
 • uprawnienia socjoterapeuty;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
 • uprawnienia pedagogiczne
 1. Zawartość oferty:

Formularz oferty (Załącznik nr 1)

Ewentualne pełnomocnictwa

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia  16.09.2022 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: a.ksiazak@federacjafosa.pl

– osobiście w biurze Federacji FOSA,  ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn.

Osoba przyjmująca oferty: Anna Książak-Gregorczyk

zapytanie ofertowe SOCJO

Praca dla tłumacza języka ukraińskiego i nauczyciela języka polskiego

Federacja FOSa poszukuje pracownika na stanowisko TŁUMACZ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
Zakres obowiązków:
• zapewnienie niezbędnych tłumaczeń oraz wsparcia w kontaktach uczestników projektu z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi również w sferze edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej.
• zapewnienie niezbędnych tłumaczeń dokumentów z języka ukraińskiego na język polski
• komunikacja z zespołem projektowym i uczestnikami projektu z Ukrainy
• inne, niezbędne wynikające z potrzeb uczestników z Ukrainy.
Oczekiwania od kandydata/kandydatki:
• znajomość języka ukraińskiego w stopniu bardzo dobrym, preferowane osoby przybywające z Ukrainy;
• duże zdolności komunikacyjne;
• duże zdolności organizacyjne.
Oferowane:
• umowa o pracę lub umowa zlecenie;
• ciekawa i odpowiedzialna praca;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego;
• praca w dużej i prężnie działającej organizacji.
Co należy przygotować?
• CV wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
• dokumenty prosimy dostarczyć osobiście do biura Federacji FOSa (ul. Linki ¾, Olsztyn) do dnia 16.09.2022 r.

Federacja FOSa poszukuje pracownika na stanowisko NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO
Zakres obowiązków:
• prowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego dla ok. 10 osobowej grupy cudzoziemców z Ukrainy – 2 razy w tygodniu po 2 godziny;
• diagnoza potrzeb i umiejętności językowych cudzoziemców
• inne, niezbędne wynikające z potrzeb uczestników projektu w zakresie nauki języka polskiego.
Oczekiwania od kandydata/kandydatki:
• wykształcenie pedagogiczne i lub/filologia polska
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć języka polskiego dla cudzoziemców
• duże zdolności komunikacyjne:
• duże zdolności organizacyjne.
Oferowane:
• umowa o pracę lub umowa zlecenie;
• ciekawa i odpowiedzialna praca;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego;
• praca w dużej i prężnie działającej organizacji.
Co należy przygotować?
• CV wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
• dokumenty prosimy dostarczyć osobiście do biura Federacji FOSa (ul. Linki ¾, Olsztyn) do dnia 16.09.2022 r.

lub na adres e-mail : m.liberadzka@federacjafosa”.

Federacja FOSa realizuje grant instytucjonalny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Federacja FOSa realizuje grant instytucjonalny, który jest dofinansowany z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Główne cele grantu oscylują wokół dwóch ważnych obszarów – pierwszy, to zmiana społeczna, której celami są: zwiększanie skali i zakresu wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i będących  w kryzysie; zwiększanie skali i zakresu wsparcia na rzecz seniorów i ich rodzin; rozszerzanie działań Federacji FOSa na rzecz wzmacniania aktywności społecznej i obywatelskiej, z kolei drugi, to wsparcie rozwoju sektora społecznego, którego celami jest: zwiększenie skuteczności działania Federacji i organizacji członkowskich/ współpracujących na rzecz rozwiązywania problemów społecznych; wzmocnienie współpracy międzysektorowej na rzecz problematyki społecznej. Powyższe zmierza do systemowego wzmocnienia kompetencji NGO z Warmii i Mazur.

Pozyskanie grantu umożliwia realizację strategii we wskazanych wyżej obszarach i pozwala na osiągniecie określonych celów. Dzięki realizacji grantu możliwe będzie wdrożenie dla nas kluczowych działań poprzez: szkolenia specjalistyczne i doradztwo dla organizacji, rozwój sieci branżowych, rzecznictwo, rozwój Centrum Wolontariatu, spotkania organizacji  pozarządowych z woj. warmińsko-mazurskiego, szkolenie dla zespołu i in.

Szczegółowe informacje na temat realizacji grantu można uzyskać u jego koordynatorki Anny Książak-Gregorczyk (a.ksiazak@federacjafosa.pl) lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Termin rozpoczęcia działań: wrzesień 2022 r.

Termin zakończenia działań: luty 2024 r.

Wartość grantu: 100 000 €

NORWEG INSTYTUCJONALNY

Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Rusza projekt pt. Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych osób i rodzin będących w kryzysie realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r. przez Federację FOSa.

Przedmiotem zadania jest kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w formie interwencji kryzysowej, a więc zespołu interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej będzie przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej w zadaniu udzielana będzie natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, oraz w zależności od potrzeb poradnictwo i wsparcie socjalne (nie obejmujące ustalania uprawnień do świadczeń) lub prawne.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania: 26 253 zł

Koordynator projektu:

Weronika Szewalje, e-mail:w.szewalje@federacjafosa.pl

tel.: 89 523 60 92, 503 466 700

plakat MPW

Seminarium “(p)OBUDŹ SWÓJ MÓZG czyli o o rozwoju osobistym w oparciu o aktywność”

 

 

 

 

Chcielibyśmy Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem osobistym oraz edukacją nieformalną serdecznie zaprosić na na seminarium pt. “(p)OBUDŹ SWÓJ MÓZG czyli o o rozwoju osobistym w oparciu o aktywność” które odbędzie się w środę 21 września br. w godz. 11.00 – 13.00 w Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie (ul. 1 Maja 5).

Będzie to okazja do dyskusji na temat świadomego rozwoju osobistego, jego psychologicznych podstaw, wartości i potrzeb które stanowią o jego kierunkach, a także o wpływie różnych rodzajów aktywności na kształtowanie kompetencji kluczowych. Będzie to również okazja do opowiedzenia o międzynarodowym projekcie realizowanym przez Federację FOSa w ramach programu Erasmus+ pt. “Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych” oraz upowszechnienia jego rezultatów.

W związku z tym poprosiliśmy o zabranie głosu nietuzinkowych specjalistów, ekspertów w dziedzinie rozwoju osobistego:

 • O neurofakcie w kwadrans, czyli jak bardzo niekorzystny wpływ na uczenie się ma stres – Facetka od stresu – Agnieszka Ewald, coach, trenerka, autorka programów edukacyjnych
 • Postaw na rozwój. Wolontariat i jego wpływ na nasz potencjał – Dr n. społ. Nina Woderska – Pracownia Integracji Pokoleń, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, badaczka i trenerka edukacji obywatelskiej
 • O nieobecności usprawiedliwionej, czyli dlaczego warto szukać alternatyw edukacyjnych? – dr Piotr Wasyluk, Wasyluk Projektowanie Kreatywne
 • Akademia Cittaslow, czyli jak wszechstronnie wspierać rozwój mieszkańców małych miejscowości – Jacek Kostka, Burmistrz Górowa Iławeckiego, Pierwszy wiceprezydent Cittaslow International
 • Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych. Międzynarodowe metody edukacji pozaformalnej – dr Joanna Szymańska, Stowarzyszenia Polregio E.V. z Aachen, koordynatorka projektu „INFO POINT POLREGIO”

Aby wziąć udział w spotkaniu bardzo proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajdziecie klikając w poniższy link:
https://forms.gle/ytpZdx3b8yGrTcTG8

Zgłoszenia prosimy wysyłać do czwartku 15 września! Liczba miejsc jest ograniczona!

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia!!!

Zespół Federacji FOSa

————————

Projekt „Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych”, uzyskał dofinansowanie w ramach Sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne dla edukacji dorosłych – współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

Fundraising To działa! 2 – pierwsze spotkanie

W dniu 30 sierpnia br w siedzibie Federacji FOSa, odbyło się bezpłatne szkolenie pt. “Fundraising. To działa ! 2”
Szkolenie prowadzili Andrzej Pietrucha oraz Magdalena Pawlak. W szkoleniu udział wzięło 14 przedstawicieli z organizacji pomocowych województwa warmińsko- mazurskiego .
Uczestnicy spotkania podczas zajęć zastanwiali się nad tym, czym jest fundraising pozagrantowy oraz rozprawili się
z najbardziej powszechnymi mitami na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych. Wspólnie odpowiedzieli na pytania, jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji i od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków. Przyjrzeli się przykładom dobrych kampanii fundraisingowych, zastanowili się także nad wyborem technik fundraisingowych, które warto wdrażać w pierwszej kolejności oraz nad tym, jak unikać fundraisingowych błędów.

Kolejnym etapem projektu będzie wyłonienie wśród uczestników 3 organizacji do indywidualnego planu fundraisingowego. W tym celu zainteresowanym organizacjom

Przypominamy , wśród organizacji biorących udział w szkoleniu trzy organizacje, najbardziej zmotywowane i spełniające kryteria
* minimum pół roku działalności;
* wyznaczenie stałej osoby do działań związanych z fundrasingiem na okres od sierpnia do grudnia 2022 roku;
* przedstawienie zgody zarządu na udział w projekcie;
* posiadanie podstawowych narzędzi promocji, np. strona internetowa, aktywny Fanpage na FB)
otrzymają indywidualne wsparcie profesjonalnego fundraisera w opracowaniu i wdrożeniu planów fundraisingowych dla swoich organizacji.
Zapraszam do zgłoszeń do 7 września br na adres b.jakubiak@federacjafosa.pl