Ruszyła druga edycja projektu “Kierunek Aktywność” w Suszu

Z dniem 1 stycznia 2020 ruszyła druga edycja projektu „Kierunek Aktywność” w Suszu.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej i zawodowej 15 kobiet i 7 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem w wieku 18–64 lat, zamieszkujących obszar miasta i gminy Susz w okresie od 1.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

W ramach projektu dla każdego uczestnika/uczestniczki wypracowany zostanie IŚR (indywidualna ścieżka rozwoju).

Formy wsparcia: praca socjalna, wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animacja społeczna i realizacja inicjatyw uczestników, warsztaty szyte na miarę, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i zawodowe oraz staże.

W efekcie projektu : 6 osób podejmie zatrudnienie oraz 6 osób podniesie kwalifikacje zawodowe.

Realizator FOSa, koordynator: Julia Larenta, mail j.larenta@federacjafosa.pl

Partner Gmina Susz

Wartość całkowita projektu: 374 224,97 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 353 104,97zł

Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik nr 2 Oświadczenie_korzystanie z pomocy społecznej

Załącznik nr 3 Oświadczenie_przebywanie w pieczy zastępczej

Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 Oświadczenie_bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 6 Oświadczenie_odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie_korzystanie z POPŻ

Załącznik nr 8 Oświadczenie_inneZałącznik nr 9 Rezygnacja z uczestnictwa

Raport z wdrażania programu: „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”

Lata 2017-2018 obejmuje przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. RAPORT z monitoringu wdrażania w latach 2017-2018 programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

Spotkanie komitetu monitorującego, w którym ze strony FOSy uczestniczyli prezes Bartłomiej Głuszak i rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski, odbyło się w listopadzie 2019. Raport zawiera wiele ciekawych informacji na temat sytuacji osób starszych w regionie oraz priorytety działań, będące wytyczną i perspektywą działań władz samorządowych.

Raport w załączniku:

Ostateczny_Raport_z monitoringu_programu_Polityka_senioralna

Grudzień w świetlicy “W głowie się mieści”

Grudzień pełen był zabaw i zajęć tematycznych związanych z zimą i tradycjami świątecznymi. Dzieci przygotowywały ozdoby choinkowe, lepiły figury z masy solnej i piasku kinetycznego, malowały farbami oraz przygotowały krótki występ świąteczny.
Gościem specjalnym, który odwiedził dzieciaki 6 grudnia, był pomocnik świętego Mikołaja, Pan Krzysztof – bardzo dziękujemy.
„W głowie się mieści”, to miejsce (ul. Mazurska 7 w Olsztynie) gdzie odbywa się profesjonalna opieka nad dziećmi do lat 3. Prowadzą ją wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Opieka odbywa się w dni robocze w godzinach 6-18.
Projekt „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „W drodze do aktywności – edycja 2”

Projekt pt. „W drodze do aktywności – edycja 2” jest realizowany w okresie 1.01.2020 r. do 3.06.2022 r. przez Federację FOSa.

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej 140K i 100M zamieszkujących na terenie MOF Olsztyn (wszystkie gminy). Podjęte zostaną działania zmierzające do aktywizacji społecznej i zdrowotnej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) oraz edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). Innowacją w projekcie będzie zastosowanie modelu JOBfirma, symulacyjnego przedsiębiorstwa wykształcającego samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia oraz Centrum wsparcia – trening wykształcania kultury osobistej.

W efekcie projektu min. 48 osób uzyska i utrzyma zatrudnienie.

Wartość całkowita projektu: 4 281 432,52

Wkład Funduszy Europejskich: 3 639 217,64 zł

koordynator projektu: Marta Liberadzka – e-mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W DRODZE DO AKTYWNOŚCI – EDYCJA 2

Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik nr 2 Oświadczenie_korzystanie z pomocy społecznej

Załącznik nr 3 Oświadczenie_przebywanie w pieczy zastępczej

Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 Oświadczenie_bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 6 Oświadczenie_odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie_korzystanie z POPŻ

Załącznik nr 8 Oświadczenie_inne

Załącznik nr 9 Rezygnacja z uczestnictwa