Laboratorium Dojrzałości w Dywitach

 

🧠💪🍀🍃ROZWÓJ TO PRZYWILEJ KAŻDEGO WIEKU!🍃
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa i @Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach zapraszają seniorki i seniorów do dołączenia do 🟣LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI🟣
Będzie to cykl warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów kreatywności, spotkań z dietetykiem, fizjoterapeutą realizowanych w ramach projektu “Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych”.
Spotykamy się we czwartki, w Sali Widowiskowej GOK Dywity
Zaczynamy 2️⃣7️⃣.0️⃣4️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ w godzinach 12:00-14:00 ➡️„POZNAJMY SIĘ!” warsztaty i inauguracja projektu „Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych”.
Następnie:
🗓11.05.2023r.
⏰12:00-13:00➡️ Otwarte spotkanie z Rzecznikiem Praw Osób Starszych Stanisławem Brzozowskim
⏰13:00-14:00➡️ Warsztaty „POLE MINOWE czyli 10 pomysłów na skuteczne rozwiązywanie problemów”
🗓18.05.2023r.
⏰12:00-14:00➡️ Warsztaty „Druga strona medalu czyli 10 pomysłów na pozytywne myślenie”
🗓25.05.2023r.
⏰12:00-14:00➡️ Warsztaty „Nie bój się czuć. ABC emocji”.
🟢Uczestniczki i uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych, nieodpłatnych porad:
✅prawnych,
✅dietetycznych
✅fizjoterapeutycznych
_________________________________________
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Nabór na szkolenia: „Ścieżka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc”

 

Nabór na szkolenia: „Ścieżka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ogłasza nabór na szkolenia w ramach projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych”  finansowanego z  Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, skierowane do instytucji i organizacji zaangażowanych w pracę z osobami starszymi, ze specjalnym akcentem na seniorów zagrożonych przemocą lub jej doświadczających.

Przemoc wobec osób starszych jest zjawiskiem wszechobecnym we wszystkich krajach regionu europejskiego. Szacunki wskazują, że co najmniej 4 miliony osób powyżej 60 r.ż. doświadcza złego traktowania.

Pełna skala problemu nie jest do końca znana, ale ma daleko idące konsekwencje dla psychicznego i fizycznego samopoczucia dziesiątek milionów starszych ludzi a pozostawienie  bez kontroli może spowodować ich przedwczesną śmierć.

Wśród ujawnionych typów przemocy domowej wobec osób starszych najczęściej zdarzała się przemoc psychiczna – 97,2%, były to wyzwiska (90,1%), poniżanie (78,5%), krytykowanie (77,9%) oraz stosowanie gróźb (77,3%) i ośmieszanie (68,7%).

Przemoc fizyczna występowała w 76% zgłoszonych interwencji. W wielu przypadkach osoby starsze doznawały jednocześnie wielu form przemocy fizycznej: 77,5% doznało jednocześnie uderzenia i popychania, a 66,7% popychania i policzkowania.

Przemoc ekonomiczna miała miejsce w 46,5% przypadkach przemocy domowej, a więc tego rodzaju nadużyć doznał blisko co drugi starszy człowiek.

 

W Polsce i w Województwie Warmińsko-Mazurskim brak jest skutecznego systemu wsparcia osób starszych zagrożonych przemocą. Nie ma też dostępu do uporządkowanej informacji o dostępnych formach pomocy.

Do zgłoszeń zapraszamy szczególnie:

  • organizacje członkowskie;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
  • urzędy gmin;
  • organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policja, kuratorzy sądowi i inni);
  • jednostki ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni itd.);
  • rady seniorów;
  • całodobowe placówki zapewniające pobyt;
  • instytucje, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów;
  • inne podmioty mogące być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc;

 

Szkolenie (4 godziny) poprowadzimy w uzgodnionym z Państwem terminie i miejscu.

Zapewniamy ze swojej strony specjalistę oraz poczęstunek.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 10.05.2023r.

W związku z ograniczoną liczbą szkoleń o zakwalifikowaniu Państwa organizacji/instytucji powiadomimy odrębnym mailem.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: Tel. +48 799 099 862

Organizator:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a,

ul.Bogumiła Linki ¾ (4 piętro), 10-535 Olsztyn

 Osoby do kontaktu:

Aneta Fabisiak-Hill a.fabisiak@federacjafosa.pl

Monika Michniewicz m.michniewicz@federacjafosa.pl

Międzypokoleniowa dyskusja o prawach podstawowych UE

Prawie „w samo południe”, we czwartek 20 kwietnia, po spektaklu „Niemieckie życie” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie,  w atmosferze wzajemnej życzliwości i otwartości do dyskusji nad prawami podstawowymi Unii Europejskiej zasiedli:  aktorki, Pani Irena Telesz-Burczyk i Pani Emilia Lewandowska oraz Pan Stanisław Brzozowski – rzecznik praw osób starszych przy Federacji FOSa, członek Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, emerytowany dziennikarz oraz Pan Konrad Zacharski – Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna, Samorządu Uczniowskiego IV LO w Olsztynie, członek Rady Dzieci i Młodzieży RP. Seniorzy i juniorzy. Moderatorką spotkania była edukatorka Teatru Jaracza – Barbara Święcicka.
Celem spotkania była rozmowa, w której przedstawiciele różnych generacji mieli okazję spotkać się i wysłuchać swoich spostrzeżeń.
Spotkanie było odpowiedzią na inicjatywę Pani Sabina Maria Dąbrowska – członkini Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dało początek teatralnemu cyklowi pod hasłem „Dialog międzypokoleniowy”.

FOSa na Kongresie Komitetów Monitorujących

W dniach 17-18 kwietnia 2023r. wzięliśmy udział w  Stałej Konferencji ds. Europejskich w ramach Obywatelskiego Kongresu Komitetów Monitorujących. Federacja FOSa jest jedną z organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących programy krajowe i regionalne finansowane z funduszy europejskich. Na konferencji reprezentowali FOSę Bartłomiej Głuszak – Prezes FOSy oraz Monika Michniewicz – członkowie KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR NA LATA 2021-2027.

Komitet monitorujący ma wiele uprawnień i możliwości podejmowania stanowisk – opinii i decyzji. Na podstawie art. 40 rozporządzenia ogólnego[5] do najważniejszych kompetencji komitetu należy w szczególności:
• analizowanie postępów we wdrażaniu programu oraz osiąganiu celów pośrednich i końcowych;
• analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
• prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji w ramach programu, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
• monitorowanie i promowanie zasad horyzontalnych;
• monitorowanie spełniania horyzontalnych i tematycznych warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania, w tym m.in. respektowanie Karty Praw Podstawowych UE (warunek póki co nie jest spełniony) oraz Konwencji ONZ ds. praw osób niepełnosprawnych.
Komitet monitorujący może wydawać zalecenia dla instytucji zarządzającej, w tym w odniesieniu do środków mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów.

 

Przedświątecznie Łączymy Siły dla Ukrainy

Spotkanie świąteczne 13 kwietnia zorganizowane zostało w ramach inicjatywy wolontariuszy. Wydarzenie miało charakter integracyjno- edukacyjny i stanowiło jednocześnie uhonorowanie świąt i tradycji naszych uczestników. W ramach wydarzenia odbywały się warsztaty rękodzielnicze dla osób starszych, warsztaty rodzinne z tworzenia ozdób świątecznych, gry i zabawy animacyjne, konkursy a dla najmłodszych kino z ukraińsko języcznymi bajkami i popcorn. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku a dla każdego dziecka została przygotowana mała paczka upominkowa ze słodkościami.
Projekt „Łączymy siły dla Ukrainy – edycja 3” finansowany ze środków Funduszu Pomocy.

Wsparcie zadania publicznego w wysokości 462 725 zł polegające na udzieleniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Wielkanocne paczki dla potrzebujących

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy Federacja FOSa przygotowała paczki żywnościowe dla osób starszych i niesamodzielnych objętych projektami w ramach Regionalnej Strefy Pomocy: “Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną” i “Wsparcie dla rodzin z osobą zależną”, a także innych zaprzyjaźnionych seniorów pozostających pod naszą opieką.
Świąteczne paczki przygotowane przez wolontariuszy FOSy, we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszeniem “Wspólne Wójtowo”, trafiły do 22 osób z Olsztyna.

Wesołych świąt!

Rozmowa daje wytchnienie

W ramach projektu „Regionalna Strefa Pomocy” regularnie organizowane są samopomocowe grupy wsparcia dla uczestników, którzy z różnych powodów potrzebują wytchnienia, wysłuchania i podzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami w byciu opiekunem lub osobą samotną.
Uczestnicy o podobnych problemach w sferze psychicznej i społecznej pomagają sobie nawzajem, są aktywni na tyle na ile pozwalają im możliwości.
Dzięki spotkaniom mają okazję zwiększyć swoje umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, uczą się oswajać z lękiem i obawami przed podejmowaniem decyzji jak również zapobiegają własnej izolacji poprzez kontakt z innymi ludźmi.
Ważną pomocą w radzeniu sobie w tych przypadkach, są spotkania grup wsparcia, prowadzone przez psychologa, podczas których uczestnicy aktywnie spędzają czas, omawiają bieżące problemy, zdobywają umiejętności komunikacyjne a także poznają praktyczne metody radzenia sobie ze stresem, który dość często towarzyszy im podczas opieki nad osobą niesamodzielną.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

 

Wielkanocne palmy z olsztyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Niedziela Palmowa to jedno z barwniejszych wydarzeń odbywających się na siedem dni przed Wielkanocą. Wtedy to w kościołach święci się palemki. Co roku ze swoimi własnoręcznie wykonanymi kilkumetrowymi palmami stawiają się uczestniczki olsztyńskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

– Nasze palmy powstawały trzy miesiące – mówiła w Niedzielę Palmową Iwona Skrodzka z olsztyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. – Techniki wykonania uczyłyśmy się w czasie warsztatów w Rozogach. To tam osoby, które znają tajniki powstawania tradycyjnych bibułkowych kwiatów, które są potem ozdobą palm. Co więcej, w Rozogach panie przy tworzeniu palm nie używają ani zszywacza, ani drutu. Wszystkie elementy mają być naturalne.

Uczestniczki olsztyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków starają się też pielęgnować tradycję i tłumnie stawiają się w kościele, gdzie święcą wykonane w trakcie warsztatów palmy.

Trzeba tutaj wspomnieć, że co roku najsłynniejszy pokaz ogromnych kilkumetrowych palm odbywa się w miejscowości Łyse na Kurpiach. Kolorowe kwiaty i wstążeczki mają swoją symbolikę. Barwy nie są więc przypadkowe.

W tradycyjnej palmie kolor wstążek nawiązuje do symboliki kolorów chrześcijaństwa: żółty – Jezusa, mądrości; niebieski – Maryi; czerwony – męczeństwa i miłości; biały – niewinności, czystości, radości; zielony – nadziei; fioletowy – pokory, granicy.