Projekt “Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych”

W grudniu 2020 roku Fedracja FOSa rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu „Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne dla edukacji dorosłych – współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr związanych z edukacją osób dorosłych oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowanych w organizacjach partnerskich modeli wsparcia edukacyjnego osób dorosłych o niskich umiejętnościach kluczowych. W partnerstwo, którego liderem jest Federacja FOSa zaangażowane były organizacje z Portugalii – Uniwersytet Seniorów w Evorze (Universidade Sénior de Évora), Łotwy – Gmina Gulbenes (Gulbenes novada pasvaldiba), Niemiec – Polregio e.V. oraz Rumunii – Stowarzyszenie Centrum Młodzieżowe Seligstadt (Asociatia Jugendzentrum Seligstadt).

W ramach projektu zadaniem każdego z partnerów jest zorganizowanie 5-dniowych wizyt studyjnych, podczas których prezentowane będą najlepsze praktyki, metody, narzędzia, innowacje wykorzystywane w celu wzmacniania kompetencji u osób dorosłych. Powstanie również 5 samo-organizujących się nieformalnych grup, które zintegrują się i będą funkcjonują w oparciu o zaimplementowane w ramach projektu rozwiązania. Rezultatem projektu będzie przewodnik po najefektywniejszych metodach nieformalnego kształcenia osób dorosłych oraz zestaw narzędzi do tworzenia samo-organizujących się grup.

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Seniorów w Evorze – to organizacja non-profit która prowadzi edukację nieformalną i organizuje zajęcia dla osób powyżej 50 roku życia. Organizacja zlokalizowana jest w Évora – mieście liczącym 55 000 mieszkańców, położonym na południu Portugalii, na obszarze o najwyższym odsetku osób starszych. Celem działań Uniwersytetu jest poprawa jakości stylu życia najstarszych członków populacji poprzez promocję aktywnego starzenia się, wzmacnianie relacji międzypokoleniowych, informowanie i uwrażliwianie seniorów na problemy społeczne, prowadzenie szkoleń, promowanie wolontariatu, rozwijanie kompetencji cyfrowych dla seniorów.

Gmina Gulbenes – ma doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu różnych projektów międzynarodowych, infrastrukturalnych i z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, poczynając od projektów edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i projektów wolontariatu, a kończąc na projektach rekonstrukcji obiektów. Ma doświadczenie w projektach finansowanych z programów ERASMUS+, Grundtvig, ERDF, Młodzież w Działaniu, Europa dla Obywateli, Non-State Actors oraz Local Authorities in Development i innych. Gmina udziela wsparcia finansowego instytucjom i organizacjom miejskim (instytucjom edukacyjnym, organizacjom pozarządowym) na realizację nieformalnych programów edukacyjnych dla dorosłych. Główne priorytety uzyskania wsparcia finansowego to samozatrudnienie, kompetencje cyfrowe i włączenie społeczne. Gmina współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i lokalnymi organizacjami prac wolontariackich. Jednym z priorytetów ubiegłego roku jest szkolenie nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, innych specjalistów i mieszkańców w zakresie kompetencji informatycznych i cyfrowych.

Polregio e.V. – Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2003 roku w Aachen w Nadrenii Północnej-Westfalii. Nadrenia położona jest w zachodnich Niemczech tuż przy granicy z Holandią oraz Belgią. To najludniejszy ze wszystkich 16 niemieckich landów i jeden z najbogatszych. Mieszka tutaj także najwięcej migrantów z Polski. Najnowsze dane wskazują, że w naszym landzie żyje około 800 tys. migrantów polskiego pochodzenia, przy czym jest to liczba, która systematyczne wzrasta. Wśród celów działania stowarzyszenie można wymienić: stworzenie platformy wymiany informacji na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego między polskojęzycznymi mieszkańcami Euregionu i Nadrenii Północnej Westwalii; wspieranie edukacji i włączania społecznego mieszkańców oraz aktywizacja społeczno-zawodowa; aktywne wspieranie idei integracji europejskiej poprzez spotkania, warsztaty, sympozja, konferencje, seminaria i realizację celowych projektów; pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych poprzez organizowanie festynów, koncertów, wystaw i innych programów artystycznych, wymiana międzykulturowa z innymi mieszkańcami NRW; nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami w Niemczech i innych krajach jednoczącej się Europy.

Asociatia Jugendzentrum Seligstadt, czyli Centrum Młodzieżowe Seligstadt zajmuje się działaniami nie tylko na rzecz młodzieży, lecz także dorosłych mieszkańców Seligstadt. We współpracy z Parafią protestancką A.B. Fogarasch i z inicjatywy proboszcza dr Johannesa Kleina od 1997 roku angażuje się w ochronę i rozbudowę kościołów warownych w regionie i jednocześnie rewitalizację społeczna na terenie Siedmiogrodu, w szczególności gminy Fogarasch. W Seligstadt opuszczone probostwo – twierdza warowna z XII wieku została odnowiona i przekształcona w schronisko młodzieżowe, przy czym kościół i dzwonnica są zachowane i w czynnym użytku religijnym. Proces ten miał na celu rewitalizację społeczną. Dzięki tym działaniom miejscowi – wykluczeni przez system mieszkańcy, bezrobotni, osoby z problemami alkoholowymi i innymi otrzymali wsparcie w postaci szkoleń i przygotowania zawodowego, wielu z nich znalazło miejsce pracy m.in. w schronisku młodzieżowym lub w usługach około brzegowych. Obecnie regularnie odbywają się na tym terenie krajowe i międzynarodowe obozy, warsztaty, festiwale i zajęcia rekreacyjne. Stowarzyszenie prowadzi m.in. sklep społeczny (second hand, w którym sprzedawane są tylko i wyłącznieprzedmioty pozyskane z darowizn), schronisko z miejscami hotelowymi oraz chór dla dorosłych i dzieci. Organizacja realizuje też projekty ekologiczne, kulturalne, historyczne przy wsparciu koordynatorów z Europy zachodniej (głównie Niemiec), szkoli i prowadzi pośrednictwo pracy dla pracowników domów opieki, a także organizuje kursy zawodowe oraz kursy pod kątem rozwijania kompetencji kluczowych (językowe, społeczne, matematyczne, IT, itd.).

Kalendarz dla Wspierających!

Drodzy Wspierający. Mamy dla Was wspaniały prezent!

Każdy i każda z Was, które wpłaci na rzecz Potrzebnych minimum 50 zł otrzyma od nas limitowany, dizajnerski kalendarz autorstwa Magdaleny Gach www.holahop.pl.

Spieszcie się!

Kalendarz jest świetny a mamy tylko 100 egzemplarzy!

Wpłacając na potrzebni.org.pl zmieniasz na lepsze rzeczywistość seniorów i możesz mieć w domu prawdziwą sztukę!

Nagrody dojechały do Biskupca

Wychowankowie OREW z Biskupca znaleźli się z gronie nagrodzonych w konkursie „Moi dziadkowie i ja”. Dotarły do nich upominki z Federacji FOSa, więc podzieli się z nami zdjęciami. Dziękujemy!

Jak podkreślają wychowawcy, nagrodzone w konkursie osoby do wykonania prac podeszły z wielkim zaangażowaniem. Dyplomy i upominki są więc całkowicie zasłużone. Przypomnijmy, że konkurs zorganizował magazyn „Generacja”, którego wydawcą jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Był to konkurs na najlepszą opowieść/wspomnienie, pracę plastyczną i zdjęcie pod wspólnym hasłem „Moi dziadkowie i ja”.

Konkurs był skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 lat, którzy w swoim opowiadaniu/wspomnieniu, pracy plastycznej lub zdjęciu z opisem, przedstawili historie ze swojego życia, których bohaterami byli ich dziadkowie. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac z całego regionu, najwięcej z Biskupca i Szyldaka. Wśród fundatorów nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dziś wielki dzień! Startuje kampania „Potrzebni”!

Zapraszamy wszystkich ludzi, którym nieobcy jest temat starości, samotności, choroby bliskiej osoby, wszystkich wrażliwych społecznie – do włączenia się, zaangażowania i wsparcia naszych działań. W zakładkach u góry strony poznacie Państwo naszą misję, nasz zespół oraz wszystkie działania, które Federacja FOSa podejmuje na rzecz osób starszych. Niektóre z nich są wyjątkowe w skali kraju, jak choćby Biuro Rzecznika Osób Starszych czy Regionalna Strefa Pomocy – Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz Osób niesamodzielnych i ich Rodzin.
Ty również możesz stać się współautorem tych i innych innowacji na rzecz seniorów wpłacając datek przez nasz panel płatniczy na www.potrzebni.org.pl
Razem możemy powstrzymać samotność osób starszych!

Rozeznanie rynku – specjalista ds. diagnozy

Szanowni Państwo,
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza Państwa do złożenia oferty na prowadzone postępowanie rozeznania rynku nr 1/20021/Ż na świadczenie usługi specjalisty ds. diagnozy w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach POWER współfinansowanego ze środków EFS.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

Oferty należy złożyć w terminie do 25.01.2021 r. do godz. 12:00 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba przyjmująca ofertę: Katarzyna Charkowska-Giedrys. Liczy się data wpływu do Biura FOSa.

Rozeznanie rynku – specjalista ds. diagnozy 1_2021_Ż

Oferta dla najmniejszych krasnoludków. Nabór do punktu opieki! „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3″

Nabór do punktu opieki! „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3″.

Zapraszamy do punktu opieki przy ul. Mazurskiej 7/2 w Olsztynie, w którym będą świadczone usługi opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia.

Maksymalna liczba dzieci w grupie to 5 osób.

Dzieci będą brały udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, których program oparty jest o strategię wielokierunkowej stymulacji aktywności, skupionej na potrzebie ruchu i zabawy oraz koncepcji indywidualnego, naturalnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 503 466 700.

Koordynatorem punktu opieki ze strony FOSy jest Anna Książak-Gregorczyk, e-mail: a.ksiazak@federacjafosa.pl