Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych – dokumenty do pobrania


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Formularz udziału w projekcie – Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych

PLAKAT Rzecznik Osob Starszych A3

Zapraszamy do czytelni: Czytelnia – Potrzebni

KOPERTA ŻYCIA: KOPERTA ŻYCIA MAGNES

Skorzystaj z przygotowanych przez nas grafik, pobierz PDF z formularzem oraz naklejkę do samodzielnego umieszczenia na lodówce (np. za pomocą magnesu).

Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych,starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

 

ŚCIEŻKA PRACY Z SENIORAMI UWIKŁANYMI W PRZEMOC broszura w języku polskim:

Sciezka Pracy Z Seniorami Uwikłanymi w Przemoc broszura

AID PATH – ŚCIEŻKA PRACY Z SENIORAMI UWIKŁANYMI W PRZEMOC broszura w języku angielskim: Aid Path

Ulotka Rzecznicy Praw Osób Starszych do pobrania w PDFulotka_A5_Biuro_Rzecznika 2

Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych – pomoc i wsparcie


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Jeśli jesteś seniorem lub opiekujesz się osobą starszą i potrzebujesz:

 • wsparcia specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą starszą oraz stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych,
 • interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcia w nabywaniu i utrwalaniu kompetencji społecznych,
 • nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach,
 • chcesz wyjść z domu, spędzić czas z innymi dorosłymi o podobnych problemach,
 • bezpłatnych spotkań  z psychologiem, prawnikiem lub innymi specjalistami

to nasz Projekt jest dla Ciebie i Twojej rodziny!

Co oferujemy seniorom i członkom ich rodzin?

 • wsparcie Rzecznika praw osób starszych;
 • wsparcie doradcy kluczowego – który udziela uczestnikom informacji o dostępnych formach wsparcia,  firmach i opiekunkach/opiekunach prywatnych i publicznych świadczących usługi opiekuńcze, o możliwości skorzystania z usług rehabilitacyjnych, wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego itp.;
 • pomoc koordynatora wsparcia – który w sposób  zindywidualizowany wspiera Twoją rodzinę w prowadzeniu spraw związanych z opieką nad osobą zależną, wypełnianiu niezbędnych dokumentów, umawianiu wizyt lekarskich, ubieganiu się o rehabilitację osób zależnych, kontaktach z placówkami medycznymi i opiekuńczymi oraz pomocą społeczną i organizacjami pomocowymi, kontakcie ze specjalistami;
 • wsparcie wolontariuszy – takie jak np. pomoc sąsiedzka, wspieranie rodziny z osobą zależną w codziennym funkcjonowaniu (np. pomoc w przewozie osoby zależnej na rehabilitację, pomoc w transporcie sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na uczestnictwo w projekcie itp.).
 • Seniorom i rodzinom objętym wsparciem udzielane jest poradnictwo specjalistyczne:  prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb Uczestników.

Zapraszamy też do prowadzonych min. przez psychologa grup samopomocowych i grup wsparcia, które pomogą uporać się ze stresem, ale też poznać nowych ludzi, spędzić czas w miłym gronie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Co daje udział w projekcie?

 • poprawę sytuacji rodzinnej,
 • ograniczenie samotności, wzmocnienie samodzielności i integracji ze środowiskiem,
 • pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach (między innymi prawnikami, pielęgniarkami, dietetykami, gerontologami),
 • zwiększenie dostępności osób zależnych i ich rodzin do usług, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 • podniesienie kompetencji środowisk osób zależnych we wszystkich sferach funkcjonowania (min. w zakresie praw osób zależnych, umiejętności opieki nad osobą zależną i in.),
 • integrację rodziny

Kontakt:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a, ul. Bogumiła Linki ¾ (4 piętro), 10-535 Olsztyn
Tel. +48 799 099 862

Osoby do kontaktu:

Aneta Fabisiak-Hill – koordynatorka projektu

Monika Michniewicz – doradca kluczowy

e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych – o rzeczniku


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Stanisław Brzozowski jest Rzecznikiem Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od początku 2010 roku. Jego powołanie było realizacją postulatu zapisanego w programie „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach” na lata 2007-2014, a społeczna funkcja znalazła potwierdzenie w kolejnych programach polityki senioralnej przyjmowanych przez zarząd województwa.

Stanisław jest też aktywnym i zaangażowanym członkiem Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W 2021 r. Stanisław Brzozowski otrzymał nagrodę Społecznik Godny Naśladowania.

Na co dzień maratończyk i cyklista.

GŁÓWNE ZADANIA RZECZNIKA:

Powołanie Biura Rzecznika Praw Osób Starszych-dotąd jedynego w Polsce–to konsekwencja przeświadczenia, że trzeba robić wszystko, żeby głos środowiska był słyszany, jego potrzeby artykułowane, zaś zagrożenia rozpoznane. Każde miejsce, każda okazja, są dobre, żeby mówić o prawach seniorów, piętnować przypadki dyskryminacji, walczyć ze stereotypami. Uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, konferencje różnego szczebla a także media to miejsce na dobrą propagandę środowiska. Drugim zadaniem rzecznika, są interwencje w przypadku łamania praw seniorów. To są sprawy dotyczące ogółu, jak kwestia wieloletnich kolejek na operację zaćmy. Do tego dochodzą interwencje indywidualne rocznie kilkadziesiąt bezpośrednich rozmów, telefonów, pism gdy osobom starszym dzieje się źle: staną się ofiarami oszustwa, trudno im się wycofać z niekorzystnej umowy, stają przez trudnymi problemami zdrowotnymi, spotyka ich krzywda ze strony najbliższych. Skala problemu zwiększa się corocznie.

Biuro Rzecznika:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a, ul. Bogumiła Linki ¾ (4 piętro), 10-535 Olsztyn
Tel. +48 799 099 862

 

ULOTKA RZECZNICY DO POBRANIA TUTAJ: ulotka_A5_Biuro_Rzecznika 2

Kontakt do Rzecznika praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego:

Stanisław Brzozowski

tel. (89) 523-60-92
kom. +48 601 558 143
e-mail: rzecznik@federacjafosa.pl

Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych – o projekcie


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Celem projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych” jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec seniorów poprzez opracowanie  i upowszechnianie ścieżki postępowania, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej i wsparcia seniorów oraz ich rodzin.

Nagłośnimy problemy braku adekwatnej do potrzeb polityki senioralnej, niewydolności systemu opieki, braku wsparcia seniorów doświadczających przemocy. Rolą projektu będzie monitorowanie sytuacji seniorów, wsparcie, podejmowanie interwencji podnoszących jakość życia, bezpieczeństwo i samodzielność osób starszych.

Z Partnerem, Społeczną Radą Seniorów, wzmocnimy osoby starsze w kryzysie.

Projekt obejmie:

 • stworzenie Ścieżki Pracy z Osobami Starszymi Uwikłanymi w Przemoc;
 • warsztaty postępowania w sytuacjach przemocowych;
 • 220 godzin wsparcia specjalistów, grupy samopomocowe;
 • społeczną kampanię edukacyjną dot. praw seniorów.

Wydamy magazyn „Generacja” poświęcony tematyce przemocy i wykluczenia seniorów. Zorganizujemy również konferencję edukacyjną poświęconą tej tematyce i promocji Ścieżki. Stworzymy profesjonalną kampanię edukacyjno-społeczną w obronie praw seniorów. Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy społeczności województwa (w tym młodzieży) oraz pracowników instytucji publicznych na temat problemów związanych ze zjawiskami przemocy wobec osób starszych, udostępni pierwszą w regionie Ścieżkę pracy ze starszymi ofiarami przemocy oraz uruchomi stałe formy wsparcia osób w kryzysie.