Stawiamy na seniorów

Stawiamy na seniorów

Dla kogo jest projekt?

Projekt adresowany do osób 60+, mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz budowanie pozytywnego wizerunku, co najmniej 140 osób starszych, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, w ciągu 8 miesięcy. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania: działalność Rzecznika Praw Osób Starszych oraz jego zastępcy w Orzyszu, wydanie kolejnego już numeru Magazynu Środowisk Osób Starszych “Generacja” oraz przeprowadzenie 4 wykładów/spotkań z rzecznikami by nagłośnić ich działania.

Projekt wpisuje się w Cel Strategiczny nr 2 „Polityki senioralnej województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014- 2020” brzmiący: „Zwiększenie aktywnego udziału osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.”

Projekt jest realizowany w okresie 4.05-31.12.2020 i finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

Wartość projektu – 16 000 złotych

Koordynator projektu: Michał Kupisz
e-mail: m.kupisz@federacjafosa.pl

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rzecznik Praw Osób Starszych

Rzecznik praw osób starszych

Rzecznik osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego działa od początku 2010 roku. Właściwie rzecznicy; do Stanisława Brzozowskiego w Olsztynie i Stanisława Puchalskiego w Elblągu, dołączył w 2016 roku Krzysztof Marusiński w Orzyszu (na cały podregion ełcki). Funkcja ta zapisana jest w wojewódzkim programie „Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2020”, wcześniej, w latach 2009-2014 istniejącym pod nazwą „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”. Federacja FOSa, macierzysta organizacja rzeczników, wraz z instytucjami samorządowymi i licznymi organizacjami pozarządowymi regionu, uczestniczyła w tworzeniu tych programów. Przyjęte przez samorząd województwa stały się one prawem lokalnym i stanowią „umocowanie” rzeczników.

Powołanie rzecznika osób starszych – warto dodać, dotąd jedynego w Polsce – to konsekwencja przeświadczenia, że trzeba robić wszystko, żeby głos środowiska był słyszany, jego potrzeby artykułowane, zaś zagrożenia rozpoznane.
Stąd biorą się pierwsze, informacyjne zadania wszystkich trzech rzeczników. Każde miejsce, każda okazja, są dobre, żeby mówić o prawach seniorów, piętnować przypadki dyskryminacji z powodu wieku, walczyć ze stereotypami krzywdzącymi osoby starsze. Uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniorów, konferencje różnego szczebla (od stolicy po gminę) to miejsce na dobrą propagandę środowiska. Także media: lokalne radio i telewizja oraz prasa, z gazetami gminnymi i osiedlowymi włącznie. FOSa od 2010 wydaje magazyn środowisk osób starszych „Generacja”. To rozpoznawalny już powszechnie bezpłatny organ seniorów z Warmii i Mazur, doskonałe miejsce także do tego, by pochwalić się swoimi osiągnięciami: ciekawym pomysłem, imprezą, interesującą wycieczką, wierszem.

Obok rzecznictwa interesów, drugim, codziennym zadaniem rzeczników, są interwencje w przypadku łamania praw seniorów. To są sprawy dotyczące ogółu, jak na przykład podejmowana już dawno kwestia, wieloletnich kolejek na operację zaćmy. W ostatnich miesiącach Stanisław Brzozowski w Olsztynie i Krzysztof Marusiński w Orzyszu zgłosili stanowiska w sprawie zawstydzającej sytuacji geriatrii w regionie i zagrożeń jaka niesie sprzedaż bezpośrednia.
Do tego dochodzą interwencje indywidualne rocznie kilkadziesiąt bezpośrednich rozmów, telefonów, pism gdy osobom starszym dzieje się źle: gdy seniorzy staną się ofiarami oszustwa: „na wnuczka”, „na pracownika socjalnego”, gdy trudno im się wycofać z niekorzystnej umowy, jaką podpisali, gdy stają przez trudnymi problemami zdrowotnymi, gdy spotyka ich krzywda ze strony najbliższych.

Jesteśmy głosem seniorów

Stanisław Brzozowski
Rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego

Dyżury: poniedziałki godz. 9.00-11.00 biuro FOS-a Linki 3/4
10-535 Olsztyn telefon (89) 523-60-92

kom. 601 558-143

e-mail: rzecznik@federacjafosa.pl

 

Krzysztof Marusiński

Zastępca rzecznika na region ełcki

Dyżury: poniedziałek 18.00-19.00 ul. Wojska Polskiego 9A 12-250 Orzysz

tel. 796 140-648

e-mail: marusinski@orzysz.org.pl