VI Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów za nami

22 listopada w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie obyły się, zorganizowane przez federację FOSa VI Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów
Mazurskiego FOSa
Spotkanie, na które przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli rad seniorów i organizacji seniorskich z regionu prowadzili Wiesława Przybysz, przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Konrad Zacharski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To kolejny przykład współpracy między środowiskiem seniorskim i młodzieżą, która w tym roku zadeklarowała przystąpienie do dorocznej, przedświątecznej akcji “FOSa Dzieciom i Seniorom”.
W programie spotkań:
– nowe regulacje prawne w zakresie rad seniorów, współpracę samorządu z radą seniorów – omówiła on-line Anna Chabiera – z Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
– o współpracy samorządu z gminną radą seniorów – mówił Jakub Bornus, wójt Gminy Braniewo
– o powoływaniu rad seniorów, trudnościach i wyzwaniach z tym związanych- mówiła Monika Michniewicz z FOSy
– działalność Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – przedstawiła jej przewodnicząca, Wiesława Przybysz.

W części panelowej spotkań uczestnicy (z Barcian, Srokowa, Reszla, Kętrzyna, Działdowa, Iławy, Elbląga, Olsztynka, Olsztyna, Tolkmicka, Braniewa itd.) rozmawiali o sprawach w bieżącym funkcjonowaniu rad seniorów, a także o stanie opieki zdrowotnej osób starszych.
VI Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów, objęte patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego zrealizowane zostały w ramach projektu “Aktywne rady seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+ na lata 2021–2025”

Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną

Dnia 26 października 2023r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się konferencja “Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną” zamykająca projekt Regionalna Strefa Pomocy. W konferencji uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji seniorskich z regionu.

W części edukacyjnej konferencji wystąpili specjaliści w zakresie opieki nad osobą starszą i niesamodzielną m.in. gerontolog, prof.dr hab. Piotr Błędowski z SGH w Warszawie, geriatra, dr n. med. Małgorzata Stompór, psycholog Anna Serbeńska, pielęgniarka długoterminowa Joanna Szwedo i pedagog Klaudyna Bociek. Z punktu widzenia swojej codziennej praktyki omówili oni, jak podnieść poziom sprawowanej opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych, w tym seniorów? Jakie są wyzwania opieki codziennej? Co zrobić aby zachować jak najdłużej sprawność umysłu osób starszych? Dlaczego nie powinno się unikać trudnych rozmów o śmierci? Na uwagę zasługiwał również wykład dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Katarzyny Koplińskiej na temat perspektyw rozwoju usług społecznych oraz postępów deinstytucjonalizacji w tej dziedzinie na lata 2023-2025.
Na zakończenie konferencji Monika Michniewicz, menadżerka projektu realizowanego przez federację FOSa od lutego 2022, przedstawiła jego rezultaty i wnioski na przyszłość. Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Kolejne spotkanie “Strażników Pamięci”

Wiedzy nigdy dość, nasi seniorzy i seniorki – uczestnicy projektu “Strażnicy Pamięci”osoby, które jako dzieci przeżyły niemieckiego obozy oraz ich “przyjaźni sąsiedzi”, zwiększają swoje kompetencje społeczne dzięki angażowaniu się w działania projektowe. Na spotkaniu z panią psycholog zapoznają się z nowymi technikami radzenia sobie z emocjami, dzielą się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, wymieniają uwagi. Natomiast dzięki poradnictwu z zakresu prawidłowego żywienia otrzymują wiele wskazówek jak dbać o zdrowie i prawidłową higienę snu.
Realizowany przez federację FOSa projekt “Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023” pt. “Strażnicy Pamięci” finansowany jest ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Społecznicy Warmii i Mazur 2023

W dniach  19-20 września 2023 w Górowie Iławeckim odbyło się coroczne Spotkanie Pozarządowych Organizacji Socjalnych. Poznaliśmy również Społeczników Warmii i Mazur, laureatów konkursu organizowanych przez Federację FOSa

Tytuł Społecznika Warmii i Mazur 2023 otrzymały dwie osoby. A tym razem są to dwie nagrody Ex æquo. Społeczniczką Warmii i Mazur została Anna Lewikowska, animator kultury lokalnej oraz szkoleniowiec w Spółdzielni Socjalnej „Sposób na życie” w Waszulkach. Członek, wolontariusz i lider wielu socjalnych organizacji pozarządowych w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej.
Społecznikiem Warmii i Mazur został Sebastian Radzimiński, 21 –letni społecznik z Ostródy. Od kilku lat jest wolontariuszem Stowarzyszenia Rzecz Jasna. Trudno zliczyć jego aktywności, wiadomo, że Sebastian nigdy nie wycofuje się z pomocy innym. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe.

– Tytuł Społecznika Warmii i Mazur pokazuje, że warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia – mówiła Anna Lewikowska, jedna z laureatek konkursu. – To także docenienie wielu lat moich działań, społecznych, wolontariackich. W takim momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że warto było wierzyć w ludzi.

Wyróżnienia Społecznika Warmii i Mazur trafiły do Beaty Jakubiak, sołtyski wsi Wójtowo, prezeska stowarzyszenia wsi Wójtowo, wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wójtowianki. To osoba, która społecznictwo ma we krwi. Drugie wyróżnienie otrzymała Magdalena Dudzik, osoba, która swoją aktywnością mogłaby obdarować wiele osób. Wolontariusz w Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”, prowadzi m.in. warsztaty z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz różnego rodzaju akcje w szpitalu dziecięcym.

Listy gratulacyjne trafiły do Grażyny Stolarczyk, Urszuli Derlacz i Anny Sawickiej.
Grażyna Stolarczyk to wolontariuszka, która aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, m.in. na rzecz szpitala dziecięcego w Olsztynie. Bierze udział w zbiórkach, które odbywają się na rzecz Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Jako wolontariuszka otrzymała m.in. statuetkę „Serce na dłoni” Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Jej misją jest uśmiech dziecka. Urszula Derlacz – angażuje się w działania społeczne na terenie gminy Dywity, jest m.in. inicjatorką powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Dywitach. Z kolei Anna Sawicka to emerytowana nauczycielka, członek Gminnej Rady Seniorów. Swoją aktywnością dowodzi, że wszystko jest możliwe w każdym wieku. W imieniu Anny Sawickiej list odebrała Halina Rusiecka, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Srokowie.

W trakcie konferencji w Górowie Iławeckim t(także w wersji on-line) zaprezentowany został raport z badania „Społeczne aspekty wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim”, który przedstawiła dr Katarzyna Białobrzeska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obraz wykluczenia komunikacyjnego to trudna sytuacja wyludniających się miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie zjawisko to pogłębia się. Kolejnym prelegentem konferencji był Jakub Wygnański z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z warszawy. W drugiej części spotkania w imieniu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina głos zabrała Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Z kolei Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych podjął temat deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Drugiego dnia Spotkań Pozarządowych Organizacji Socjalnych odbyły się warsztaty, dot. m.in. finansowania projektów realizowanych przez trzeci sektor oraz wnioski płynące z pomysłów na deinstytucjonalizację. W trakcie wydarzenia, dzięki uprzejmości prezesa Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” – Piotra Baczewskiego, uczestnicy mogli też z bliska poznać pracę organizacji.

Nowy numer “Generacji”

Wyszedł nowy, 34 numer magazynu “Generacja”. W nim artykuły o radach seniorów i pożytkach jakie z ich powstania płyną dla społeczności lokalnych i samorządu. Na stronie tytułowej Barbara Nikołajuk-Liberna, Jagoda Lipska i Jolanta Adamczyk, członkinie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedstawiamy też najmłodsze w regionie rady działające na szczeblu miejskim i gminnym: we Fromborku, Barcianach i Olsztynku. W “Generacji” także teksty o różnych aktywnościach seniorów, na przykład o radości jaką może dać ogródek. Są też, jak zwykle,  kartki z podróży. Uwagę zwraca obszerna fotorelacja z wielkiego wydarzenia jakim były w czerwcu w Olsztynie obchody Światowego Dnia Muzyki

Nie brakuje stałych rubryk: felietonu prezesa FOSy, Bartłomieja Głuszaka, kącika modowego Sabiny Marii Dąbrowskiej oraz porady rzecznika praw osób starszych, tym razem dotyczącej…spoofingu.

Czytaj w wersji elektronicznej.

GENERACJA_34_ePub

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOSy

Członkowie Federacji FOSa

Szanowni Państwo

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Nadzwyczajne Zebranie Walne Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. (wtorek), w Górowie Iławeckim, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”, o godzinie 15:30. Drugi termin Zebrania Walnego to 19 września 2023 r. godz.16:00.

W związku z Nadzwyczajnym Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej, zgodnie z reprezentacją lub udzielenie pełnomocnictwa i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę/y. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w głosowaniach podczas Zebrania Walnego Federacji FOSa.

Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną, skanem, na adres e: mail t.tokarczyk@federacjafosa.pl lub złożyć podczas zebrania.

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Zebrania Walnego:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
3. Propozycje zmian w statucie Federacji FOSa i dyskusja na temat zmian w statucie,
4. Podjęcie uchwały o zmianie statutu
5. Sprawy różne, wolne wnioski,
5. Zakończenie Zebrania Walnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu walnym do dnia 18 września 2023 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl

O co Biega? – FOSa na mecie

Reprezentacja FOSy wzięła 2 września, w sobotę udział w VI Charytatywnej Sztafecie Integracyjnej „O CO BIEGA?”. Sztafeta w składzie: Agnieszka Dobosz-Szmigiel, Stanisław Brzozowski, Maciej Kryczka, Marek Liberadzki i Tomasz Tokarczyk zajęła 10 miejsce, plasując się w połowie stawki.

Charytatywna Sztafeta Integracyjna „O CO BIEGA?”, której organizatorem jest Rotary Club Olsztyn to wyjątkowy projekt integrujący środowisko biegaczy i oraz sportowców niepełnosprawnych, a także dzieci. W biegu, na olsztyńskiej Plaży Miejskiej, jak zawsze, uczestniczyły zespoły Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami

Kolejne 200 lat w FOSie!

Polskie przeboje sprzed lat, tort, słodki poczęstunek. Tym razem w czwartek, 24 sierpnia w siedzibie Federacji FOSa świętowaliśmy kolejne urodziny zaprzyjaźnionej z nami seniorki. Wszyscy uroczyście odśpiewali jubilatce 200 lat!

– To miłe, że pamiętaliście o moich urodzinach. Zupełnie się nie spodziewałam – mówiła wzruszona pani Danuta.

Urodziny seniorki odbyły się w ramach inicjatywy 200 lat, którą Federacja FOSa realizuje od dekady z górą. To własna inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać, jak ważna jest obecność osób starszych w środowisku i w jaki sposób możemy czerpać z ich doświadczenia.Podkreśla również, że  doceniać obecność naszych seniorów warto każdego dnia.

Pani Danuta Nowicka, która z nami świętowała uroczyście swoje 88 urodziny mieszka w Olsztynie, jest uczestniczką projektów Federacji FOSa i chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. W czasie urodzin towarzyszyły jej zaprzyjaźnione seniorki.

Inicjatywa 200 lat odbyła się ramach projektu „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023 „Strażnicy Pamięci” finansowanego z Budżetu Państwa.

 

 

 

 

Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych

„Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych przez interwentów kryzysowych”

Mobilny punkt wsparcia, to zadanie realizowane przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa przy współpracy Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie w ramach projektu „Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych przez interwentów kryzysowych” współfinansowanego przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2023 – 31.12.2023 r. Projekt adresowany jest do społeczności lokalnej powiatu olsztyńskiego i elbląskiego, w tym obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Działania psychologów mobilnego punktu mają charakter interwencyjny. Podejmowane są na rzecz osób, rodzin, środowisk będących w stanie kryzysu w celu przywrócenia im równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieganie wtórnej traumatyzacji osób poszkodowanych.

Aby skorzystać z pomocy w ramach mobilnego punktu interwencyjnego należy zadzwonić do dyżurującego psychologa-interwenta pod nr: 730-822-320 i zgłosić potrzebę udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej. W dni powszednie pomoc będzie udzielana w godzinach 14.00-22.00; w dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 09.00-22.00. W sytuacjach tego wymagających, np. w zdarzeniach mnogich lub masowych lub innych nie cierpiących zwłoki w innych godzinach wspólnie ustalonych.

plakat 2023

Projekt „Strażnicy Pamięci”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „Strażnicy Pamięci”. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej seniorów. Projekt obejmuje akcję “Przyjazny sąsiad” — wsparcie 12 osób przez sąsiadów, bądź osoby z najbliższego otoczenia, funkcjonowanie “Ciepłego telefonu”, wsparcie Rzecznika Praw Osób Starszych w rozwiązywaniu życiowych problemów, wsparcie środowiskowe i działania wolontariuszy, udział uczestników w życiu kulturalnym i społecznym, działania międzypokoleniowe pielęgnujące historię i tożsamość miejsca. Każdy z uczestników otrzyma również indywidualne wsparcie specjalistyczne dopasowane do potrzeb.

Projekt skierowany jest do:

– osób starszych mieszkających w Olsztynie potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (20 os.)

– osób starszych pełniących funkcję przyjaznego sąsiada/sąsiadki (8 os)

– wolontariuszy młodzieżowych pielęgnujących pamięć historyczną przekazywaną przez uczestników (5 os)

A także otoczenia osób starszych i społeczności lokalnej.

 

Chcesz zgłosić swój udział w Projekcie? Zadzwoń pod nr 799 099 862 lub napisz: strefapomocy@federacjafosa.pl

Projekt dofinansowany z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego w ramach zadania „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023”

DOFINANSOWANIE

33 147,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

38 727,00 zł

Święto Muzyki – zapraszamy!

21 czerwca, w środę, zapraszamy mieszkańców Olsztyna (i nie tylko) do uczestniczenia, świętowania oraz współorganizowania Święta Muzyki. To już druga edycja tego wydarzenia. Startujemy o godzinie 10.00 pod Wysoką Bramą.
Po zeszłorocznym bardzo pozytywnym przyjęciu tej inicjatywy przez Olsztynian oraz niezwykłemu wręcz zaangażowaniu wielu osób i instytucji, którym w krótkim czasie udało się dołączyć do akcji, w tym roku ponownie, muzycznie i z przytupem powitamy pierwszy dzień lata. Na scenach, ulicach, chodnikach, w oknach, ogródkach olsztyńskiego Starego Miasta będzie można zetknąć się z muzykami, reprezentującymi różne style i gatunki muzyki. W wielu kawiarniach oraz restauracjach będzie można zjeść lub napić się czegoś przygotowanego specjalnie na  Święto Muzyki a różnorodne dźwięki będą tego dnia rozbrzmiewać dosłownie wszędzie.
Gwoździem programu będzie występ wszystkich biorących udział w wydarzeniu Olsztynian oraz występujących tego dnia muzyków i wykonanie utworu „Olsztyn Kocham”. Wspólne śpiewanie na Scenie Staromiejskiej poprowadzi sam Czerwony Tulipan, który zaszczyci nas swoją obecnością, stając się, tym samym jednym ze współorganizatorów tego Święta.
Święto Muzyki – Fête de la Musique to cykliczna impreza odbywająca się na całym świecie 21 czerwca, pierwszego dnia lata. Święto powstało we Francji w 1981r. z inicjatywy Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia.

Jeszcze raz zapraszamy!

Wielkanocne paczki dla potrzebujących

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy Federacja FOSa przygotowała paczki żywnościowe dla osób starszych i niesamodzielnych objętych projektami w ramach Regionalnej Strefy Pomocy: “Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną” i “Wsparcie dla rodzin z osobą zależną”, a także innych zaprzyjaźnionych seniorów pozostających pod naszą opieką.
Świąteczne paczki przygotowane przez wolontariuszy FOSy, we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszeniem “Wspólne Wójtowo”, trafiły do 22 osób z Olsztyna.

Wesołych świąt!