Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną – konferencja

 

 

 

 

 

Dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń. Starzejące się polskie społeczeństwo jest faktem. O wyzwaniach i projektowaniu usług społecznych na miarę XXI wieku.

Coraz więcej osób starszych to większe obciążenie nie tylko dla systemu zdrowotnego, ale przede wszystkim usług opiekuńczych. O systemie opieki nad osobą niesamodzielną mówiła w trakcie konferencji m.in. Monika Michniewicz, menedżerka Regionalnej Strefy Pomocy działającej w strukturze FOSy, która od wielu lat prowadzi działania na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług społecznych. Szczególnie ważne w tej działalności są usługi dla osób starszych. Regionalna Strefa Pomocy jest jednym rozwiązań kompleksowo wspierających rodziny osób niesamodzielnych. Wdrażanie i rozwój takich usług wymaga dyskusji i zaangażowania wielu podmiotów. I temu miała służyć konferencja, która odbyła się 22 czerwca w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Wydarzenie, którego wspólnym hasłem były „Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną”, było okazją do dyskusji nad przyszłością usług społecznych w środowiskach lokalnych. O kompleksowej opiece nad osobą niesamodzielną mówiła m.in. dr n.med. Małgorzata Stompór, geriatra. Wśród prelegentów byli również Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych oraz Marcin Borkowski, psycholog.
Z kolei wyniki badań „Senior w czasie pandemii” i „Wykluczenie komunikacyjne seniorów” przedstawił Mateusz Kucz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Badania przeprowadził na zlecenie Federacji FOSa, a ich współautorem jest Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji.
– W czasie badań, które pokazywały sytuację seniorów w czasie pandemii okazało się, że pierwszą grupą wspierającą była rodzina, dopiero kolejną sąsiedzi, znajomi i przyjaciele – zaznaczył Mateusz Kucz.
Badacz zauważył, że dziś opieka nas osobami starszymi wymaga odbudowania współpracy pomiędzy mieszkańcami a instytucjami i zdefiniowania jej na nowo. W kwestii wykluczenia komunikacyjnego seniorów uczestnikami badania były osoby, które są m.in. członkami rad seniorów. Pokazały one, jaki rodzaj komunikacji dociera do poszczególnych miejscowości. W przypadku, kiedy jej nie ma, najczęściej seniorzy polegają na pomocy rodziny i sąsiadów. Niestety w grupie badanej 70 procent osób zrezygnowało z wizyty u lekarza tylko dlatego, że nie miało możliwości dotarcia do specjalisty.
O wyzwaniach stojących przed instytucjonalną opieką społeczną mówiła też Sylwia Jankowska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.
– W mojej ocenie należałoby zastanowić się nad rozwiązaniami systemowymi na szczeblu lokalnym, by osoby starsze mogły jak najdłużej pozostać w swoim środowisku lokalnym – ocenia kierownik MGOPS w Pasymiu. – W mniejszych miejscowościach mogłyby na przykład powstawać specjalne mieszkania, w których te osoby mogłyby mieszkać, dzięki czemu nawet mając deficyty lub problemy z
codziennym funkcjonowaniem, zostać w tym miejscu. I mieć możliwość korzystania z usług, które zabezpieczałyby ich podstawowe potrzeby. I to w środowisku, a nie w placówkach opieki społecznej.

Głos ten wzmocniła też Barbara Nikołajuk-Liberna, która przez wiele lat opiekowała się swoim mężem. Podkreślała zagubienie i stres, kiedy znalazła się nagle w sytuacji konieczności opieki nad członkiem rodziny. Jak najszybsze objęcie opiekunów nieformalnych kompleksowym wsparciem jest kluczowe i powinno być standardowym postępowaniem w takich sytuacjach. Obecnie system wsparcia jest rozczłonkowany co powoduje, że zamiast skupić się na wsparciu chorego, wiele czasu i energii poświęca się na znalezienie niezbędnych informacji.
Natomiast Ewa Kordaczuk – Dyrektor prowadzącej dom pomocy społecznej Fundacji Laurentius podkreślała wagę współpracy pomiędzy sektorem ochrony zdrowia i pomocy społecznej, która obecnie jest na bardzo niskim poziomie, choć od niej często zależy los pacjenta. Podkreślała też konieczność większego otwarcia domów pomocy społecznej i innych placówek całodobowych. Wolontariat czy współpraca z lokalną społecznością w codziennym funkcjonowaniu placówek nie tylko poprawia jakość życia ich mieszkańców ale też zapobiega negatywnym opiniom o tego typu miejscach.
Na zakończenie konferencji o „Srebrnym tsunami, czyli pokoleniu przyszłości” opowiedział Piotr Wasyluk specjalista i praktyk w zakresie projektowania usług oraz projektowania z wykorzystaniem trendów i moderator design thinking. Obecnie 459 milionów osób na rynku konsumentów to osoby powyżej 60 roku życia. Ocenia się, że ta liczba do 2030 roku wzrośnie do 760 milionów. Coraz większa liczba osób starszych będzie wymagała określonych, sprecyzowanych do konkretnych grup, rozwiązań.
Konferencję zorganizowała Regionalna Strefa Pomocy Federacji FOSa w ramach Projektu „Regionalna Strefa Pomocy” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Norwegię Islandię i Lichtenstein z Funduszy EOG.

Święto Muzyki w Olsztynie

 

 

 

 

 

W dniu 21.06.22r. odbyło się w Olsztynie Święto Muzyki – Fête de la Musique Olsztyn 2022. Inicjatorem i koordynatorem wydarzenia była Federacja FOSa, która zaprosiła do współorganizacji tej społecznej imprezy szereg podmiotów z różnych środowisk Olsztyna. Na 12 scenach głównych i kilku mniejszych jednego dnia wystąpiło więcej niż dwustu artystów.
Fête de la Musique to cykliczna impreza odbywająca się na całym świecie 21 czerwca. Jest to jednocześnie pierwszy dzień lata, oraz czas przesilenia letniego (najkrótsza noc w roku).
Święto powstało w 1981r. we Francji, z inicjatywy Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia. Początkowo organizowane było tylko we Francji, szybko jednak rozlało się po innych państwach, stając się dziś znaczącym, europejskim wydarzeniem artystycznym, będąc obecnym w ponad 100 krajach i ponad 330 miastach, na 5 kontynentach. Każdego roku instytucje muzyczne – filharmonie, opery, teatry muzyczne, szkoły muzyczne, kluby, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, puby, kawiarnie, jak również osoby prywatne, na całym świecie, organizują w czerwcu ogólnodostępne koncerty, lub działania muzyczne.

 

 

 

 

 

Święto Muzyki ma na celu promocję muzyki w bardzo szeroki sposób: • zgodnie ze swoim oryginalnym hasłem („Róbcie muzykę!”), zachęca ona muzyków do spontanicznego wyrażenia się na ulicach miast i w miejscach publicznych • dzięki organizowanym licznym darmowym koncertom i spontanicznym występom amatorów, jak i profesjonalistów, daje szerokiej publiczności dostęp do muzyki każdego rodzaju i stylu (muzyka poważna, jazz, rock, poezja śpiewana, chór, muzyka elektroniczna, etno itd.)

Skierowana jest zarówno do amatorów, jak i tych zajmujących się muzyką zawodowo. Nawołuje do spontanicznego stawienia się w przestrzeni publicznej danego miasta i wyrażenia się muzycznie poprzez darmowe i powszechnie dostępne wystąpienia. Publiczności daje natomiast okazję do nieodpłatnego i swobodnego obcowania z różnorodnymi stylami muzycznymi występującymi wśród danej społeczności. Siłą Święta Muzyki jest to, że nie ma ona jednego epicentrum, ale powstaje w wielu miejscach (tzw. punkty muzyczne) na zasadzie ruchu społecznego i współpracy obywateli (muzyków, publiczności i koordynatorów), z których każdy dokłada swoją „cegiełkę” powodując efekt synergii.
W tym roku Federacja FOSa, jako społeczna organizacja, zajmująca się w głównej mierze działaniami na rzecz niesienia pomocy mieszkańcom naszego województwa, postanowiła wykorzystać muzykę, jako jedno z narzędzi posiadające niezwykłą moc terapeutyczną, kojącą i niosącą pomoc o bardzo szerokim, uniwersalnym działaniu. Nawiązując do organizowanej przez nas we współpracy z Pałacem Młodzieży akcji Open Piano, podczas której stawiamy pianino na ulicach Olsztyna i zachęcamy przechodniów do grania, postanowiliśmy aby na fali niezwykle pozytywnego przyjęcia społecznego tego przedsięwzięcia pójść o krok dalej i podjąć próbę włączenia Olsztyna w międzynarodowe obchody Święta Muzyki – Fête de la Musique . W tym celu animatorzy Federacji FOSa wraz z uczestnikami naszych projektów postanowili zaprosić różne podmioty olsztyńskiego środowiska muzyczno-kulturalnego do współtworzenia obchodów tego Święta w naszym mieście. Ku naszej ogromnej uciesze zdecydowana większość osób, przedstawicieli w/w instytucji, organizacji, pubów, restauracji etc. odniosła się do pomysłu bardzo pozytywnie, angażując się w organizację tego przedsięwzięcia.

W wydarzenie zaangażowało się ponad 40 różnych podmiotów, od instytucji, poprzez szkoły, przedszkola, puby, restauracje, firmy, osoby prywatne i wiele innych, które pozytywnie odpowiedziały na naszą propozycję połączenia sił i stworzenia czegoś w rodzaju Wielkiej Koalicji Muzycznej, wokół tego radosnego przedsięwzięcia. Dzięki temu oddolnemu zrywowi społecznemu, w którym każdy z partnerów akcji dołożył do wydarzenia swoją “muzyczną cegiełkę”, mogliśmy się cieszyć bardzo obszernym, bo trzy stronicowym programem artystycznym, z ponad 70 występami muzycznymi, na 12 scenach głównych, kilku mniejszych, oraz wydarzeniami towarzyszącymi, poza nimi, w sumie ponad 200 muzyków. Mimo niesprzyjającej aury pogodowej w pierwszej połowie dnia, niemal wszystkie wydarzenia miały swoich odbiorców.

Absolutorium dla zarządu FOSy

W dniu 22 czerwca 2022 r. w sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Federacji FOSa.
Na zebraniu zaprezentowano raport roczny i sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
Walne zebranie zatwierdziło sprawozdania i  udzieliło zarządowi absolutorium.
Następnie organizacjom członkowskim uczestniczącym w Walnym Zebraniu zaprezentowane zostały założenia planu pracy na 2022 rok a także, przyjęta osobną uchwałą, Strategia Federacji FOsa na lata 2022 – 2024.
Uczestnicy podjęli również uchwałę podniesiono wysokość składki członkowskiej do 150 zł za rok, jeśli składka opłacona jest do końca lutego wyniesie 120 zł. Składka w nowej wysokości będzie obowiązywać od 2023 roku.
Walne Zebranie połączone było z konferencją edukacyjną pt. „Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną”.
 

Spotkanie “Strażników pamięci”

U progu lata, 22 czerwca na Starym Mieście w Olsztynie odbyło się spotkanie “Strażników Pamięci”, uczestników realizowanego nieprzerwanie od 2014 przez federację FOSa projektu finansowanego przez niemiecką fundację EVZ “Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” adresowanego do byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i ofiar wojny. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, które jako dzieci doświadczyły koszmaru wojny oraz ich “przyjaźni sąsiedzi” wolontariusze FOSy, którzy sędziwym seniorom służą pomocą w załatwianiu codziennych spraw. W spotkaniu uczestniczyła m.in. dr Janina Luberda, przez wiele lat przewodnicząca olsztyńskiego oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Projektem EVZ oprócz uczestników z Olsztyna objęta jest także grupa byłych więźniów obozów koncentracyjnych z Iławy.

Pobiegliśmy dla PSONI

Reprezentacja FOSy wzięła udział w VI Charytatywnej Sztafecie Integracyjnej “O CO BIEGA? SKRZYDLATA WOLNOŚĆ”, która 21 maja odbyła się na Plaży Miejskiej w  Olsztynie. Po przerwie spowodowanej pandemią sztafeta wróciła do kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych.

Bieg (5x1550m) miał ma przede wszystkim charakter integracyjny, ale celem było także zebranie środków na wsparcie działań Olimpiady Specjalne Warmińsko-Mazurskie i Koła PSONI w Biskupcu, które właśnie obchodzi 30-lecie działalności. W sztafecie swoje reprezentacje wystawił nie tylko Biskupiec, ale i koła PSONI z innych miast regionu. W sumie w zawodach (mimo złej pogody) uczestniczyła grubo ponad setka osób. Na mecie wszyscy otrzymali medale wyprodukowane podczas warsztatów terapii zajęciowej w PSONI.

Organizatorem VI Sztafety Integracyjnej był Rotary Club Olsztyn Varmia oraz Bank Żywności w Olszynie.

Zarówno Bank Żywności jak i koło PSONI z Biskupca są organizacjami członkowskimi Federacji FOSa.

FOTO ze strony: https://www.facebook.com/rotaryvarmia/photos/pcb.4985793611517557/4985782778185307

Podsumowanie 14 JOB-firmy

Zakończyła się 14 edycja JOB-firmy. W ciągu pięciu tygodni (4.04-11.05.2022) grupa uczestników projektu “W drodze do aktywności 2” z Olsztyna uczestniczyła w zajęciach i inicjatywach federacji FOSa, m.in. miejskiej akcji Open Piano 4. Pomagali też w przygotowaniu uroczystości “200 lat”. Na zakończenie odebrali certyfikaty uczestnictwa
Projekt pt. „W drodze do aktywności – edycja 2” jest realizowany przez Federację FOSa w okresie 1.01.2020 r. do 31.10.2022 r.  Jego celem  jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej 240 osób zamieszkujących na terenie MOF Olsztyn (miasto Olsztyn i okoliczne gminy).

Dwa razy 200 lat

Utwór Mieczysław Fogga „To ostatnia niedziela” i „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty zabrzmiały w czasie urodzin pani Gertrudy i pani Janiny, które odbyły się w czwartek w siedzibie Federacji FOSa. Wszyscy uroczyście odśpiewali jubilatkom 200 lat!

Urodziny dwóch seniorek odbyły się w ramach inicjatywy 200 lat, którą Federacja FOSa zorganizowała po raz kolejny 5 maja 2022. Chcemy pokazać, jak ważna jest obecność osób starszych w środowisku i w jaki sposób możemy czerpać z ich doświadczenia.

Pani Janina Matejun od dawna współpracuje z Federacją FOSa jako m.in. wolontariuszka. Przez całe życie była księgową, a na emeryturze poświęciła się pomocy innym. Nigdy nie odmawia, kiedy jej wsparcie jest potrzebne. Pani Janina obchodziła urodziny w styczniu, ale dopiero teraz miała możliwość, by z nami świętować swój okrągły jubileusz. Skończyła 80 lat.

– Zawsze byłam aktywna, a napędza mnie kontakt z drugim człowiekiem. A jeśli jeszcze chcą ze mną rozmawiać, to czemu nie – dodaje ze śmiechem. – Cieszę się z tego, co mam. Mówi też, że ma wokół siebie wspierające osoby, szczególnie sąsiadkę Elę.

Drugą jubilatką tego dnia była 98-letnia pani Gertruda ze Stawigudy, która jest podopieczną Regionalnej Strefy Pomocy.

– Obecnie jestem jedną z trzech najstarszych mieszkanek Stawigudy – opowiada Gertruda Moritz. – Co jest receptą na tak długie życie? Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Całe życie jadłam normalnie, nie miałam szczególnej diety. Po prostu trzeba było cieszyć się codziennością. Pani Gertruda od urodzenia mieszka w Stawigudzie i dziś z dumą mówi, że jest Warmianką. Chętnie też dzieli się swoim doświadczeniem.

Panie ze wzruszeniem przyznały, że takie przygotowanie urodzin sprawiło, że choć na chwilę znów mogły przypomnieć sobie czas, kiedy same były młode. Były też szczęśliwe, że zobaczyły, jak wiele przyjaznych osób jest tuż obok nich. Urodzinom tradycyjnie towarzyszył słodki poczęstunek.

Jak walczyć z przemocą wobec seniorów

Jednym celów realizowanego przez Federację FOSa projektu “Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych” jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec osób starszych. 27 kwietnia już po raz drugi zebrał się zespół, który stara się o opracowanie i upowszechnienie ścieżki postępowania w wypadku podejrzenia przemocy, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz codziennego wsparcia seniorów oraz ich rodzin. Dyskusja dotyczy potrzeb polityki senioralnej, niewydolności systemu opieki, braku wsparcia seniorów doświadczających przemocy.

Ścieżka zostanie wypracowana przez interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, psychologa, rzecznika osób starszych, prawnika, przedstawicieli wojewody i  policji  oraz reprezentantki domów pomocy społecznej. Spotkania moderuje Piotr Wasyluk

Projekt jest finansowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG, ma zasięg regionalny.

Open Piano 4

 

 

 

 

 

Za nami pierwsza w tym roku i czwarta w ogóle odsłona muzycznej akcji miejskiej Open Piano. Nieodmiennie zachęcamy Olsztynian do aktywnego włączania się w to wydarzenie. Staramy się aby akcja miała charakter cykliczny i odbywała się na całkowitym luzie. Zagrać mogą dosłownie wszyscy. Od dzieci, poprzez młodzież, po dorosłych. Każdy, kto potrafi i chciałby zagrać w plenerowych, często nieoczywistych, okolicznościach przestrzeni miejskiej, podczas Open Piano, ma taką możliwość. Tak też było i tym razem.
22 kwietnia 2022 nasze pianino było do dyspozycji mieszkańców Olsztyna przez cały dzień w parku nieopodal C.H. Manhattan. Piękna słoneczna pogoda, jakby specjalnie dla nas, dodatkowo zachęcała przechodniów do uczestniczenia w akcji, spotkania z muzyką i z nami:) Tym razem wydarzeniu Open Piano towarzyszyło jeszcze otwarcie wystawy “Ptakopiórka” wychowanków Pałacu Młodzieży z pracowni Katarzyny Oleszczuk, która poprowadziła także warsztat plastyczny z nietypowego tworzenia pejzażu miasta. Ponieważ wydarzenie tworzyliśmy w wyjątkowej intencji pokoju na świecie i wsparcia Ukrainy, imprezie towarzyszyła zbiórka finansowa, z której całkowity dochód przeznaczymy na działania pomocowe, które prowadzimy dla osób przybyłych do nas z Ukrainy.

W ciągu całego dnia udało nam się uzbierać prawie 1500zł, za co bardzo serdecznie dziękujemy darczyńcom. Dziękujemy także wolontariuszom, uczestnikom Job Firmy, projektu “W drodze do aktywności – edycja2”, wszystkim muzykom, którzy cyklicznie wspierają tę inicjatywę, jak również tym, którzy pojawili się po raz pierwszy, Państwowej Szkole Muzycznej z Olsztyna, grupie filmowej z Pałacu Młodzieży w Olsztynie która rejestrowali całość wydarzenia a także wszystkim innym zaangażowanym w przygotowania oraz powodzenie tej akcji.

Happening muzyczny “Łączymy siły dla Ukrainy”

Happening muzyczny, pt. “Łączymy Siły Dla Ukrainy” za nami. 16 marca na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie pokazaliśmy, że muzyka nie zna granic ani podziałów, nie wymaga znajomości języka ani specjalnych zabiegów, by w prosty, niemal natychmiastowy sposób poprawić nasze codzienne funkcjonowanie. Muzyka leczy, otwiera serca, oczyszcza myśli, koi nerwy i budzi nadzieję na lepsze jutro. Szczególnie teraz, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, tego typu działania, rozładowujące nasze wewnętrzne napięcia i stresy wydają nam się szczególnie potrzebne. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że byliście z nami, współtworząc niesamowity klimat i energię tego wydarzenia. Dziękujemy za ciepłe słowa wsparcia i solidarności, kierowane do naszych sąsiadów z Ukrainy, których tak wiele usłyszeliśmy od osób zatrzymujących się, choć na moment przed naszym muzycznym namiotem. Dziękujemy, że znaleźliście chwilę na rozmowę, przy wspólnej herbacie, kawie i ciastku.
Powodzenie akcji i uzyskany efekt, nie byłby jednak możliwy gdyby nie osoby, które organizowały i współtworzyły całe wydarzenie. Przede wszystkim trzeba tu wymienić całą ekipę uczestników projektu W drodze do aktywności – edycja II, programu JOB FIRMA (Ania, Asia, Marta, Beata i jej córka Asia, Jarek, Krzysiek), którzy byli zaangażowani od samego początku i wzięli na siebie cały ciężar związany z przygotowaniami wydarzenia. Niepowtarzalny klimat oraz atmosfera przyjaźni, pokoju, serdeczności, uśmiechu i solidarności, jaka unosiła się wokół Placu Konsulatu Polskiego to w głównej mierze zasługa naszych wspaniałych muzyków, Ania Broda, Anka Banachomska, Marcin Borkowski, Paulina, Rafał oraz Andriej – muzyk z Ukrainy. Słowa podziękowania należą się także naszym fosowym psychologom – Marcin Borkowski, Agnieszka Węckowicz, Monika Hausman-Pniewska – którzy integrując się z odbiorcami akcji świadczyli jednocześnie szybką pomoc w postaci wsparcia psychologicznego. Dziękujemy także przemiłej pani z Bufet Ster w budynku NOT, za wsparcie energetyczne o napięciu 230V, bez którego nie bylibyśmy w Olsztynie tak dobrze słyszalni;) Dziękujemy Pałac Młodzieży Olsztyn za stałą już i jak zwykle fantastyczną współpracę w zakresie profesjonalnego nagłośnienia naszej happeningowej sceny.
Bez Was nie byłoby tak jak było:)
Dziękujemy.
Anna Zimowska-Kryczka – animatorka społeczno-kulturalny
Michał Kupisz – animator społeczno-kulturalny
Joanna Domańska – opiekunka JOB FIRMY
Marek Zbytniewski – Centrum Wolontariatu Federacji Fosa

Pomoc dla osób zależnych i ich rodzin

Przy Federacji FOSa już drugi rok działa Regionalna Strefa Pomocy adresowana do osób zależnych i ich rodzin, w sumie ponad stu osób z Olsztyna z okolicznych gmin. W ramach dwóch projektów realizowanych w strefie: “Wspieramy rodziny” oraz “Usługi dla rodzin osób zależnych” stale organizowane są samopomocowe grupy wsparcia. Uczestnicy o podobnych problemach natury psychicznej lub społecznej spotykają się regularnie i pomagają sobie nawzajem. Są aktywni na tyle na ile pozwalają im możliwości. Dzięki spotkaniom mają okazję zdobyć wiedzę na temat radzenia sobie osobistej trudnej sytuacji, wiedzę potrzebną do codziennego funkcjonowania w dramatycznie zmienionych warunkach zdrowotnych i życiowych,  zapobiegają też własnej izolacji poprzez kontakt z innymi ludźmi.

Ważną pomocą w radzeniu sobie w tych przypadkach, są warsztaty prawidłowego funkcjonowania rodziny i redukcji stresu, podczas których uczestnicy aktywnie i twórczo spędzają czas. Ich uczestnicy mają również okazję do pracy w grupie, zdobywania umiejętności komunikacyjnych, a także poznają praktyczne metody radzenia sobie ze stresem, dzięki którym zmniejsza się ryzyko wypalenia, częste przy opiece nad osobą niesamodzielną.

Łączymy siły dla Ukrainy

Koalicja skupiająca organizacje pozarządowe, samorząd studencki UWM, instytucje publiczne, firmy, osoby prywatne oraz wszelkie inne podmioty, które chcą pomagać Ukrainie, w tym trudnym czasie.
Naszym celem jest wzmocnienie współpracy, przepływu informacji , uspójnienie działań pomocowych oraz zapobieganie powielaniu wsparcia, w taki sposób aby oferowana przez nas wszystkich pomoc mogła być skoncentrowana na faktycznych, wynikających z bieżącej sytuacji potrzebach.
W związku z tym podjęliśmy się stworzenia otwartej listy działań pomocowych, którą za naszym pośrednictwem będą Państwo mogli na bieżąco uzupełniać, oferując swoją pomoc w różnych formach i zakresach.
Pozwoli to na uporządkowanie, oraz zebranie w jednym miejscu informacji o możliwych, płynących od Państwa formach wsparcia. W ten sposób osoby poszukujące konkretnej pomocy dla naszych sąsiadów, zarówno tu na miejscu, jak i na granicy, czy na Ukrainie, będą mogły z niej skorzystać, kontaktując się już bezpośrednio z osobami, czy organizacjami z listy.
Jeżeli więc możecie Państwo zaoferować jakąkolwiek pomoc od rzeczowej, poprzez finansową, usługową, gastronomiczną, noclegową, transportową, prawną, psychologiczną, tłumaczeniową itp. bardzo prosimy o skontaktowanie się z nami. Na podstawie informacji od Państwa będziemy tworzyć, poszerzać i aktualizować listę z formami pomocy, dostosowanymi do aktualnie pojawiających się potrzeb. Dzięki temu Państwa pomoc będzie mogła najskuteczniej dotrzeć do osób bezpośrednio zainteresowanych.
Aktualna lista będzie dostępna od jutra pod linkiem, który udostępnimy na tej platformie.
W dniu dzisiejszym zawiązała się koalicja/grupa „Łączymy siły dla Ukrainy”, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1. Bank Żywności – który staje się magazynem głównym zbiórki produktów na Olsztyn. Zajmuje się koordynacją zbiórki żywności oraz innych rzeczy i produktów. Wkrótce uruchomi także specjalną linię telefoniczną dla osób z Ukrainy, potrzebujących pomocy.
2. UWM/samorząd studencki – realizuje zbiórkę rzeczową i finansową, poprzez wydarzenie na fb, oraz portal zrzutka.pl, studenci oferują też pomoc w tłumaczeniu z języka ukraińskiego na polski, wsparcie wolontariuszy, pomoc prawną, zajęcia animacyjne dla dzieci, a także są w kontakcie i kooperacji pomocowej ze szkołami. Uniwersytet oferuje też miejsca w akademikach.
3. Stowarzyszenie ARKA – jest w trakcie tworzenia 1-2 grup terapeutycznych dla dzieci (15-30 osób), mogą także skoordynować pracę dzieci i rodzin z psychologiem z zewnątrz, oferując miejsce spotkań. Wkrótce rusza także świetlica, a w późniejszym czasie korepetycje dla uczniów.
4. Federacja FOSa – stworzenie i administrowanie platformy „Łączymy siły dla Ukrainy”, przyjmowanie nowych członków do koalicji, zaangażowanie wolontariuszy z Centrum Wolontariatu.  Federacja FOSa odpowiada również za zebranie chętnych do wsparcia psychologicznego i świadczenie wsparcia, obecnie zgłosiło się już szereg specjalistów.
5. Fundacja Żółty Szalik – baza noclegowa we Fromborku
6. Fundacja ŻAK – miejsca noclegowe
7. Parafia Prawosławna – tłumacze języka ukraińskiego (3 osoby)
8. Warsztaty Terapii Zajęciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – przygotowuje się do zajęć z osobami niepełnosprawnymi.
9. Kościół Chrześcijan Baptystów – w trakcie organizacji ośrodka dla rodzin z Ukrainy
10. Ania Broda – wokalistka, cymbalistka, multiinstrumentalistka – warsztaty/animacje muzyczne z dziećmi

Powyższe organizacje i podmioty tworzą jedynie początek grupy, która mamy nadzieję będzie się stopniowo rozrastać i do której współtworzenia bardzo Państwa zapraszamy , namawiając jednocześnie do udostępniania wydarzenia i zapraszania innych chętnych do POŁĄCZENIA SIŁ DLA UKRAINY, w celu pomocy w tej niewyobrażalnie ciężkiej sytuacji, naszych wschodnich sąsiadów.
Informacje z oferowaną pomocą, nazwą organizacji, lub innego podmiotu oraz danymi do kontaktu prosimy kierować na jeden z poniższych adresów mailowych:
Michał Kupisz : m.kupisz@federacjafosa.pl
Wiesława Przybysz: przybysz.wieslawa@wp.pl

Znajdź nas na Facebook