W DRODZE DO AKTYWNOŚCI. Wsparcie realizacji usług poradniczych Federacji FOSa

Projekt pt. „W DRODZE DO AKTYWNOŚCI. Wsparcie realizacji usług poradniczych Federacji FOSa” jest realizowany w okresie 01.11.2022 r. do 30.11.2023 r. przez Federację FOSa.

Projekt skierowany jest do co najmniej 60 osób w wieku 15-64 lat, w tym osób co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością, i co najmniej 5 uchodźców z Ukrainy zamieszkujących teren miasta Olsztyna oraz gmin ościennych: Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i wiejsko-miejskiej Barczewo, osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujących  poprzez kompleksowe wsparcie w postaci cyklu poradnictwa – zawodowego, specjalistycznego, JOBfirmy i treningowego centrum wsparcia.

Efekty projekty:

 • 40 wypracowanych indywidualnych planów działania
 • 100 godzin poradnictwa specjalistycznego
 • 40 osób objętych wsparcie doradcy zawodowego
 • 3 edycje JOBfirmy, w tym jedna dedykowana uchodźcom z Ukrainy
 • 12 osób, które ukończyły kursy zawodowe, szkolenia zawodowe
 • 7 sesji treningowych
 • co najmniej 40 osób, które zwiększyły aktywność
 • co najmniej 7 osób, które podjęły zatrudnienie.

Wartość dofinansowania: 279 162,00 zł.

Koordynator projektu:

Marta Liberadzka, e-mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl
Natalia Preilowska, e-mail: (n.preilowska@federacjafosa.pl)
tel.: 89 523 60 92, 503 466 700

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2022 – 2033.

ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych z Ukrainy

ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych z Ukrainy | ŻYROSKOP – багаторівнева модель підтримки дорослих з України

Wersja w języku ukraińskim znajduje się na dole strony | Українську версію можна знайти внизу сторінки

Grant „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych z Ukrainy” realizowany jest przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w ramach grantu nr WER22SZA0021 otrzymanego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Wsparcie w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych z Ukrainy” jest skierowane do osób, które:

 • są dorosłe (osoby powyżej 18 roku życia)
 • korzystają w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony
 • posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) oraz kompetencje społeczne, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Co oferujemy?
Udział w grancie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

W momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu otoczony zostaniesz stałym wsparciem opiekuna procesu edukacyjnego i asystenta międzykulturowego. Oferujemy:

 • Zajęcia z języka polskiego – 60 godzin zegarowych
 • Zajęcia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych – 80 godzin zegarowych:
  • Instytucje w Polsce – tematyka: korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce – również z wykorzystaniem profilu ePUAP, elektronicznej skrzynki podawczej – takich jak np. służba zdrowia, urząd pracy, przedszkole i żłobek, szkoła, korespondencja urzędowa i wypełnianie formularzy urzędowych, sprawy zatrudnienia, podatkowe, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna, urząd stanu cywilnego, urząd ds. cudzoziemców, urząd gminy
  • Podstawy poszukiwania pracy w Polsce – tematyka: pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę oraz poruszanie się po portalach typu www.pracuj.pl i www.mojeportfolio.pl, etapy procesu rekrutacji, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie profilu zawodowego i mocnych stron, umiejętności miękkie (np. komunikacja, asertywność, prezentacja)
  • Pracuję legalnie w Polsce – tematyka: legalna praca w Polsce, konsekwencje pracowania w szarej strefie, formy zatrudnienia, obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy, zgłaszanie sytuacji problemowych, system podatkowy i rozliczanie PIT, system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
  • Wiedza o Polsce – tematyka: symbole Polski, przegląd historii, położenie geograficzne, przynależność do organizacji międzynarodowych, polskie tradycje i kultura, system polityczny, kultura, informacje o języku polskim i jego miejsce w świecie języków
  • Finansowe ABC – tematyka: budżet domowy i jego planowanie, zaciąganie zobowiązań finansowych (m.in. pętla zadłużenia), konto w banku i inne produkty bankowe, podatki, paragony i faktury, prawa konsumenta (reklamacje, odstąpienie od umowy)
  • Transport i komunikacja – tematyka: pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej związanej z transportem i komunikacją z wykorzystaniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych
 • Wsparcie psychologiczne – będzie realizowane wyłącznie w określonych i zidentyfikowanych potrzebach i oczekiwaniach uczestnika wsparcia, uwzględnione i zaplanowane w Indywidualnym Programie Wsparcia (IPW):
  • spotkania indywidualne – element motywowania uczestników wsparcia do pzejścia i ukończenia całego procesu edukacyjnego, zgodnie z indywidualną ścieżką edukacyjną, przepracowanie jednostkowych problemów uczestnika wsparcia
  • spotkania grupowe – wzajemne wzmacnianie się uczestników wsparcia i minimalizowanie ryzyka przerwania procesu edukacyjnego, spojrzenie „globalne” na problem w odniesieniu do całej grupy, bez naruszania strefy komfortu poszczególnych jej członków
 • Doradztwo specjalistyczne prawne – poradnictwo odpowiadać będzie na zdiagnozowane potrzeby, deficyty, czy obszary problemowe każdego z uczestników wsparcia; pomoc mediacyjna w sprawach związanych z zadłużeniem, pomoc w sprawach rodzinnych (rozwód, przemoc), pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności itp.
 • Wsparcie asystenta międzykulturowego – wspieranie uczestników w zaspokajaniu ich potrzeb życiowych, pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów, wspieranie w kontaktach z lokalnym środowiskiem. Spotkanie cykliczne i spotkania integracyjne, na których na bieżąco będzie monitorowana sytuacja w grupie, diagnozowane kwestie problemowe, podejmowanie mediacje w przypadku wystąpienia konfliktów, itp.
 • Sesje treningowe – wsparcie obejmie przygotowanie do wizyt w instytucjach (urzędy, kino, teatr, irp.), w tym planowanie, ustalanie zasad (higiena, dress code, zachowanie), wyjście oraz ewaluację i analizę tego co miało miejsce podczas wyjść.
 • Wsparcie opiekuna procesu edukacyjnego – opiekun będzie towarzyszył uczestnikowi w podnoszeniu umiejętności lub kompetencji przez cały okres uczenia się.
 • Usługi wspierające – dotyczy wyłącznie sytuacji, w której uczestnik wsparcia natrafi na bariery uniemożliwiające mu udział w wsparciu i zaplanowanym procesie edukacyjnym.
  • usługi opiekuńcze nad osobą zależną – wsparcie w formie opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi, tj. starszymi, niepełnosprawnymi, schorowanymi;
  • usługi zapewnienia opieki nad dziećmi na czas trwania zajęć edukacyjnych – wsparcie w formie opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad małoletnimi dziećmi.
 • Sprawdzanie i potwierdzanie efektów uczenia się nabytych umiejętności.

Jak się zapisać?
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich mieszka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wystarczy skontaktować się z Nami w jeden z poniższych sposobów. Nasz personel pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi Cię lub kogoś z Twojego otoczenia na spotkanie diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia przez Nas oferowane są najbardziej potrzebne Tobie lub osobie, która się do Nas zgłosi.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn
tel.: 89 523-60-92 lub 503-466-700
e-mail: biuro@federacjafosa.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej lub w siedzibie FOSa

Okres realizacji 01.11.2022 r. – 30.04.2023 r.

Kontakt:
Koordynator: Tomasz Czarniewski: t.czarniewski@federacjafosa.pl
Tłumacz: Petro Vedrynskyy: p.vedrynskyy@federacjafosa.pl; 503-466-700

 

Grant jest realizowany w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla osób dorosłych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość grantu: 395 018,40 zł (dofinansowanie ze środków europejskich 376 208,00 zł).

Regulamin udziału we wsparciu (Статут супроводу)

Załącznik nr 1 (Додаток № 1)

Załącznik nr 2 (Додаток № 2)

Załącznik nr 3 (Додаток № 3)

Załącznik nr 4 (Додаток № 4)

Harmonogram luty 2023

 

«ŻYROSKOP – багаторівнева модель підтримки дорослих з України»

Це проект, який реалізує Federacja Organizacji Socjalnych Województwa WarmińskoMazurskiego FOSa в рамках гранту № WER22SZA0021, отриманого як частина проекту «Szansa – nowe możliwości dla dorosłych», що впроваджує Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) у партнерстві з Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), який співфінансує Europejski Fundusz Społeczny у рамках «Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne».

Підтримка в рамках гранту «ŻYROSKOP – багаторівнева модель підтримки для дорослих з України» спрямована на людей, які:

 • є повнолітніми (особами, які досягли 18 років).
 • користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з Виконавчим рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким визначено наявність масового припливу переміщених осіб з України у розумінні статті 5 Директиви 2001/55/ЄС, що призвело до запровадження тимчасового захисту.
 • володіють базовими навичками (розуміння та продукування інформації, математичне мислення, цифрова грамотність) та соціальними компетенціями, що відповідають рівню не вище 3-го рівня Польської рамки кваліфікацій.

Участь у гранті є повністю безкоштовною завдяки фінансуванню Європейського Союзу та Державного бюджету. З моменту початку участі у підтримці Ви будете оточені постійною підтримкою куратора навчального процесу та міжкультурного асистента.

 Ми пропонуємо:

 •  Вивчення польської мови60 годин навчання
 • Заняття з удосконалення базових навичок – 80 годин навчання:
 • Інституції в Польщі – теми: використання державних послуг та допоміжних установ у Польщі – також за допомогою профілю ePUAP, електронної скриньки – таких як охорона здоров’я, служба зайнятості, дитячий садок та ясла, школа, офіційна кореспонденція та заповнення офіційних форм, питання працевлаштування, податки, кризові ситуації, соціальна допомога, орган реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), офіс для іноземців, офіс муніципальної влади
 • Основи пошуку роботи в Польщі – теми: написання резюме та мотиваційного листа, пошук оголошень про роботу та навігація по сайтах pracuj.pl / www.mojeportfolio.pl, етапи процесу підбору персоналу, підготовка до співбесіди, перевірка професійного профілю та сильних сторін, soft skills (наприклад, спілкування, напористість, презентація)
 • Легально працюю в Польщі – теми: легальна робота в Польщі, наслідки роботи в сірій економіці, форми зайнятості, обов’язки і права працівника і роботодавця, повідомлення про проблемні ситуації, податкова система і розрахунок ПДФО, система соціального та пенсійного страхування
 • Знання про Польщу – теми: символіка польської мови, огляд історії, географічне положення, членство в міжнародних організаціях, польські традиції та культура, політичний устрій, культура, інформація про польську мову та її місце у світі мов
 • Фінансова АВС – теми: домашній бюджет та його планування, понесені фінансові зобов’язання (m.in борговий цикл), банківський рахунок та інші банківські продукти, податки, квитанції та рахунки-фактури, права споживачів (скарги, відмова від договору)
 • Транспорт та комунікація – тема: отримання та обробка інформації про використання, пов’язаної з транспортом та комунікацією, за допомогою веб-сайтів та мобільних додатків
 • Будавання впевненості в собі, інтерперсонального спілкування і т.д. (соціальні навички)
 • Психологічний супровід – здійснюватиметься лише в межах конкретних та визначених потреб та очікувань учасника супроводу, включених та запланованих в Індивідуальній Програмі Підтримки (ІПП):
  • індивідуальні зустрічі – елемент мотивації учасників супроводу до проходження та завершення освітнього процесу, згідно ІПП, опрацювання індивідуальних проблем учасника супроводу
  • групові зустрічі – взаємне зміцнювання учасників та мінімізація ризику перервання навчального процесу, «глобальний» погляд на проблему стосовно всієї групи без порушення зони комфорту окремих її членів
 • Спеціалізоване юридичне консультування – консультування буде відповідати діагнозованим потребам, дефіцитам або проблемним сферам кожного з учасників підтримки; медіаційна підтримка в боргових питаннях, підтримка в сімейних справах (розлучення, насильство), підтримка в отриманні довідки про інвалідність тощо.
 • Міжкультурна асистентська підтримка – підтримка учасників у задоволенні їхніх життєвих потреб, допомога у вирішенні проблем, підтримка в контакті з місцевою громадою. Циклічні та інтеграційні зустрічі, на яких буде здійснюватися постійний моніторинг ситуації в групі, діагнозуватися проблемні питання, проводитися медіація конфліктів тощо.
 • Тренінги – підтримка включатиме підготовку до відвідування інституцій (офісів, кінотеатрів, театрів тощо), включаючи планування, встановлення правил (гігієна, дрес-код, поведінка), вихід, а також оцінку та аналіз того, що відбулося під час візитів.
 • Підтримка тьютора в процесі навчання – тьютор буде супроводжувати учасника в удосконаленні навичок або компетенцій протягом усього періоду навчання.
 • Послуги підтримки – застосовується лише у випадку, якщо учасник підтримки стикається з перешкодами, які заважають йому/їй брати участь у підтримці та запланованому навчальному процесі.
  • Послуги по догляду за залежними особами – підтримка у вигляді догляду, у випадку учасників, які доглядають за повнолітніми залежними особами, тобто людьми похилого віку, інвалідами, хворими;
  • Послуги з догляду за дітьми на час проведення освітніх заходів – підтримка у вигляді догляду, у випадку учасників, які мають під опікою неповнолітніх дітей.

Як зареєструватися?

Якщо Ви або хтось із Ваших близьких проживає у Вармінсько-Мазурському воєводстві, все, що Вам потрібно зробити, це зв’язатися з нами одним із нижченаведених способів. Наші співробітники допоможуть Вам заповнити документи для зарахування, запишуть Вас або близьку Вам людину на діагностичну зустріч, під час якої буде визначено, які форми підтримки, з посеред тих що ми пропонуємо, найбільш потрібні Вам або людині, яка до нас звертається.

Федерація громадських організацій Вармінсько-Мазурського воєводства FOSa

вул. Лінкі 3/4, 10-535 Ольштин,

телефон: 89 523-60-92 або 503-466-700

e-mail: biuro@federacjafosa.pl

Аплікаційну форму можна завантажити нижче або в офісі FOSa

Термін реалізації проекту 01.11.2022 р. – 30.04.2023 р.

Контакт:

Координатор: Томаш Чарневський: t.czarniewski@federacjafosa.pl

Перекладач: Петро Ведринський: p.vedrynskyy@federacjafosa.pl; 503-466-700

Грант реалізується в рамках проекту “SZANSA – нові можливості для дорослих”, що співфінансується Європейським Союзом в рамках Європейського соціального фонду. Вартість гранту: 395 018,40 злотих (європейське фінансування: 376 208,00 злотих).

Rozwój instytucjonalny think tanka Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Projekt pt. „Rozwój instytucjonalny think tanka Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa” jest realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. przez Federację FOSa.

Federacja FOSa prowadzi think tank pn. Instytut Studiów Społeczno-Edukacyjnych, którego misją jest współpraca społeczników z naukowcami i łączenia praktyki z teorią. Działania planowane w ramach realizacji projektu będą  wsparciem dla działań statutowych think tanku, rozwoju instytucjonalnego a także wsparcie rozwoju porozumień organizacji i reprezentacji środowisk organizacji pozarządowych.

Instytut charakteryzuje prakseologiczny wymiar – przekładanie wyników badań, w celu praktycznych zastosowań działań, żeby praktycy mogli z tego czerpać, wykorzystywać w codziennych działaniach. Zadaniem Instytutu jest prognozowanie trendów, wypracowywanie rekomendacji i wskazań – uniwersalnych, praktycznych i użytecznych działania. Nauka i wyniki do zastosowania w praktyce, w myśl zasady: teoria dla praktyki, praktyka dla teorii.

Dotąd nie korzystaliśmy ze wsparcia instytucjonalnego Instytutu. Nie jesteśmy jednostką naukową, stąd nie mamy stałego dostępu do grantów im przeznaczonych.

Aktualnie nie mamy możliwości sfinansowania działań prowadzonych do zaspokojenia wskazanych wyżej potrzeb (i rozwiązania problemów) z innych źródeł. Dotacja z PROO jest dla nas nadzieją na rozwój oraz umożliwi nam i naszym organizacjom członkowskim dostęp do wiedzy przekładalnej na działania praktyczne.

Efekty projekty:

 • 1 strategia wdrażania Instytutu
 • 1 strategia fundraisingowa Instytutu
 • co najmniej 10 partnerów Instytutu
 • co najmniej 5 deklaracji od darczyńcy biznesowego do stałego wspierania finansowego think tank
 • 1 badanie dot. Wykluczenia komunikacyjnego
 • 1 konferencja on-line upowszechniająca wyniki badania dot. Wykluczenia komunikacyjnego w woj. Warmińsko-mazurskim- konsekwencje społeczne.
 • zwiększenie rozpoznawalności think tank Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa
 • zwiększenie ilości usług i produktów oferowanych przez thik tank obywatelskiego
 • profesjonalizacja think tanka działającego przy jednej z największych organizacji pozarządowych w województwie

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Wartość dofinansowania: 140 000,00 zł.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl i Monika Stanka m.stanka@federacjafosa.pl : 89 523-60-92, 503 466 700

Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych osób i rodzin będących w kryzysie

Przedmiotem zadania jest kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w formie interwencji kryzysowej, a więc zespołu interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej będzie przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej w zadaniu udzielana będzie natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, oraz w zależności od potrzeb poradnictwo i wsparcie socjalne (nie obejmujące ustalania uprawnień do świadczeń) lub prawne.

Projekt realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania: 26 253 zł

Koordynator projektu:

Weronika Szewalje, e-mail:w.szewalje@federacjafosa.pl

tel.: 89 523 60 92, 503 466 700

plakat MPW

Łączymy siły dla Ukrainy

Projekt “Łączymy siły dla Ukrainy” jest realizowany w okresie 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r. przez Federację FOSa w partnerstwie z Chorągwią Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego.
Uciekający przed wojną mieszkańcy Ukrainy wymagają wieloaspektowego wsparcia. W województwie jest kilka punktów, w których mogą oni skorzystać z pomocy żywnościowej i materialnej, mają także coraz większy dostęp do ofert pracy za sprawą zmian w polskim prawodawstwie – potrzebują jednak w tym zakresie profesjonalnego wsparcia doradczego. Wymagają też wsparcia w organizacji życia w Polsce, wspierania samoorganizacji i samopomocy. Dostrzegamy też rażący brak wsparcia w procesie integracji, dostępie do kultury i opieki nad małymi dziećmi.
W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:
1. Café Ukraina – to miejsce spotkań uchodźców z Ukrainy i mieszkańców regionu chcących poznać bliżej kulturę i obyczajowość ukraińską, nawiązać kontakty czy zaoferować wsparcie. Taki punkt prowadzimy już we współpracy z Biblioteką Wojewódzką w Olsztynie. Uchodźcy będą mogli skorzystać tu
miedzy innym z informacji dotyczących ich sytuacji w Polsce. W ramach Cafe Ukraina prowadzone będą zajęcia kulturowe, warsztaty artystyczne, zajęcia dot. organizacji czasu wolnego itp.
2. Opieka nad dziećmi – dla dzieci rodziców pracujących lub poszukujących pracy lub uczestniczących
w kursach, szkoleniach itp. lub podejmujących działania związane z formalnościami dotyczącymi pobyty
w Polsce itp. Jeden z punktów opieki będzie w DS Bratniak, ul. Żołnierska 14b (dla dzieci od 4 roku życia
i wyżej), drugi na ul. Mazurskiej, we w pełni wyposażonym na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 lokalu Federacji FOSa.
3. Wsparcie uchodźców z Ukrainy w postaci dystrybucji pomocy rzeczowej – osoby potrzebujące wsparcia w tym zakresie mogą zgłaszać się do specjalistów ds. wolontariatu pełniących dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-16:00 w DS. Bratniak, ul. Żołnierska 14b.
Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy, w ramach wsparcia zadania publicznego w wysokości 266 600 zł polegającego na udzieleniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wartość dofinansowania: 266 600,00 zł.
Koordynator projektu: Natalia Preilowska, n.preilowska@federacjafosa.pl, 89 523 60 92

plakat_fundusz_celowy_420x297 (3)

“Cafe Ukraina”

Projekt pt. „Cafe Ukraina” jest realizowany w okresie 15.04.2022 r. do 31.05.2022 r. przez Federację FOSa.

Podejmowane w projekcie działania to doraźne wsparcie wynikające z wojny w Ukrainie. W ramach projektu zaplanowane zostały 2 działania:

1. Café Ukraina – to miejsce spotkań uchodźców z Ukrainy i mieszkańców regionu chcących poznać bliżej kulturę i obyczajowość ukraińską, nawiązać kontakty czy zaoferować wsparcie, które prowadzić będziemy we współpracy z Biblioteką Wojewódzką i innymi partnerami. Uchodźcy będą mogli skorzystać tu
z informacji dotyczących ich sytuacji w Polsce. Dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką będą mieli dostęp do dwóch komputerów wyposażonych w klawiaturę z cyrylicą i Internet, skorzystać z oferty czytelniczej. W ramach Cafe Ukraina prowadzone będą zajęcia z języka polskiego, warsztaty artystyczne, zajęcia wyjazdowe do Ośrodka dla Uchodźców w Łańsku, itd.

2. Opieka nad dziećmi – w wynajmowanym przez nas lokalu, w pełni wyposażonym na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 zapewnimy Punkt czasowej opieki, czynny w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl, : 89 523-60-92, 503 466 700

Rady Seniorów – ReAktywacja

Federacja FOSa realizuje projekt „Rady Seniorów- ReAktywacja” i w związku z tym pragniemy  zaprosić Państwa do przystąpienia do projektu o wsparcie w funkcjonowaniu dla istniejących rad. Rady seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb, zyskają wiedzę o narzędziach działania liderów, współpracy z administracją samorządową do wpływania na polityki publiczne w tym zakresie w gminach i powiatach. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

W ramach projektu założyliśmy również wsparcie w powstaniu nowych rad seniorów. Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w którego skład będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Podczas  spotkań zespół przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady.

Jedną z form wsparcia w ramach projektu jest Szkoła Liderów Środowisk Senioralnych. W ramach szkoły planowane jest 8 spotkań (3 on-line oraz 5 na sali szkoleniowej).

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania Rad oraz, że przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych.  W związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Natalii Preilowskiej (n.preilowska@federacjafosa.pl) lub koordynatora wsparcia Bartłomieja Głuszak (b.gluszak@federacjafosa.pl) lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.08.2022 r.

Wartość grantu: 14.987,15 €

Ruszyła rekrutacja do Szkoła Liderów Środowisk Senioralnych! Szczegóły oraz formularz rekrutacji w linku poniżej:

Rady Seniorów – ReAktywacja – Federacja FOSA

Informacja o nowej kadencji Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

Nowa kadencja Społecznej Rady Seniorów – Federacja FOSA

“Seniorzy w sieci” – artykuł Małgorzaty Ziemackiej, trenerki prowadzącej zajęcia informatycznie z członkami Rad Seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego:

Seniorzy ostrożni w sieci – Federacja FOSA

“Jak osiągnąć sukces medialny?” – artykuł Roberta Lesińskiego, dziennikarza Radia Olsztyn:

Jak osiągnąć sukces medialny? – Federacja FOSA

Rady Seniorów mają wielką moc! Obserwują, podpowiadają samorządowcom, starają się, by starszym osobom żyło się lepiej i ciekawiej:

SENIORZY SENIOROM – Telewizja Kopernik – Federacja FOSA

Rezultaty osiągnięte poprzez realizację projektu:

 • 60 osób podniosło umiejętności w zakresie komunikacji działań rady
 • 45 osób podniosło wiedzę w zakresie współpracy z samorządem lokalnym
 • 43 osoby podniosły umiejętności w zakresie stosowania narzędzi cyfrowych

Projekt Rada Seniorów ReAktywacja finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

“Federacja FOSa- ludzie, idee, działania. Systemowe wzmocnienie kompetencji NGO z Warmii i Mazur”

Projekt pt. „Federacja FOSa- ludzie, idee, działania. Systemowe wzmocnienie kompetencji NGO z Warmii i Mazur” jest realizowany w okresie 30.06.2021 r. do 31.12.2022 r. przez Federację FOSa.
Podejmowane w projekcie działania stanowią kontynuację dotychczasowych, konsekwentnych działań Federacji FOSa zmierzających do wzmocnienia kompetencji organizacji socjalnych z województwa warmińsko – mazurskiego.

Bezpośredni odbiorcy projektu to 50 osób i 20 organizacji pozarządowych.

Dzięki realizacji wsparcia edukacyjnego, eksperckiego i informacyjnego oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw nastąpi wzrost potencjału Federacji Organizacji Socjalnych FOSa w realizacji zadań statutowych na rzecz organizacji członkowskich i współpracujących, co zagwarantuje trwałość i skuteczność świadczonego na rzecz organizacji członkowskich wsparcia. Działania edukacyjne i wsparcie ekspertów wpłyną na podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu prowadzenia działań, w tym świadczenia usług społecznych u 50 przedstawicieli 20 socjalnych organizacji pozarządowych z terenu województwa. Zapewni to trwałe zwiększenie skuteczności działań i zaangażowania w życie publiczne 20 objętych wsparciem socjalnych organizacji pozarządowych. Działania projektu, w tym edukacja, spotkania organizacji członkowskich, podejmowanie wspólnych inicjatyw przełożą się na wzrost stopnia integracji i współpracy organizacji członkowskich Federacji Organizacji Socjalnych FOSa oraz wzrost stopnia identyfikowania się z Federacją i sieciami branżowymi.

W ramach projektu:
1. Odbędzie się 6 specjalistycznych szkoleń
2. Odbędzie się w sumie 560 h poradnictwa specjalistycznego z zakresu 6 tematów i 80 h dla liderów sieci branżowych.
3. Odbędą się 4 wspólne inicjatywy organizacji członkowskich Federacji
4. Odbędzie się dwudniowe spotkanie organizacji członkowskich Federacji dla 50 osób
5. Organizacjom członkowskim Federacji zostanie przekazanych co najmniej 160 informacji w formie newslettera i innych formach.
6. Powstanie co najmniej 20 opracowanych i wdrażanych strategii rozwoju – fundraisingu, zarządzaniem finansami, zespołem, komunikacji, pozyskiwania środków, itd.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl, : 89 523-60-92, 503 466 700

Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030”
Wartość dofinansowania: 280 942 zł.

Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna

“Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna”

Dla kogo jest projekt?

Jeśli jako rodzic masz problem z: poczuciem bezradności wychowawczej, nie wiesz jak możesz pomóc swojemu dziecku?
– Twoje dziecko nie radzi sobie w grupie rówieśniczej, ma problemy w nauce,
– nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach,
– nie masz pomysłu jak zintegrować rodzinę,
– widzisz problem ze słabą komunikacją w rodzinie, po ludzku nie dogadujecie się,
– natury prawnej – zadłużenia komornicze, nieuregulowane sprawy sądowe, bankowe,
– z utrzymaniem prawidłowej zdrowej diety rodziny,
– nie radzisz sobie ze stresem i pędem życia,
– masz potrzebę wyjścia z domu, spędzeniem czasu z innymi dorosłymi o podobnych problemach,
– brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, dietetykiem, prawnikiem, na zajęcia dodatkowe dla dzieci, korepetycję, warsztaty z umiejętności wychowawczych
– innymi trudnościami.
to trafiliście w odpowiednie miejsce. Projekt jest dla Waszej rodziny

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa min. 12 miesięcy, tj.: od 1 października 2020 do 30.09.2021 r.

ŚWIETLICA w Stowarzyszeniu ARKA, a w niej m.in. korepetycje, trening skupiania uwagi, myśl szybciej i sprawniej – trening uczenia się i twórczości, porozumienie bez przemocy – jak radzić sobie z trudnymi emocjami, zajęcia socjoterapeutyczne, artystyczne, sportowe. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-17:00.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE. Do Twojej dyspozycji wsparcie specjalistów:
prawnik wskaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoże sporządzić pismo, pomoże uregulować trudne sprawy.
dietetyk określi zasady doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów dla Ciebie i Twojej rodziny psycholog pomoże Ci uwolnić się od obaw i uczynić swoje życie lepszym, z odwagą wyrażać swoje opinie, myśli i uczucia, zrozumieć swoje dzieci, poprawić z nimi relacje opiekun rodziny pomoże Ci rozwiązać trudną sytuację życiową, pomoże znaleźć wsparcie w instytucjach np. MOPS, szkołach, urzędach.

RODZINNE POGADUCHY – bo w grupie raźniej przy dobrej kawie i ciastku pogadać o swoich problemach, pomóc innym, wspierać się wzajemnie. Również dzielić się swoim pasjami, umiejętnościami i życiowym doświadczeniem – rękodzieło, warsztaty kulinarne, wspólne rozmowy, dzielenie się swoim doświadczeniem i siłą). Planujemy założyć olsztyński klub gospodyń i gospodarzy miejskich. Może Cię to zainteresuję również. Spotkanie 4 razy w miesiącu.

WARSZTATY ZROBIMY TO SAMI – 5 spotkań dot. nauki jak z prostych rzeczy wyczarować „cuda” do domu. Wyczarowane cuda bierzecie do domku.

WARSZTATY KLUBA RODZICA – Szereg atrakcyjnych spotkań grupowych (1. Jak gadać żeby się dogadać, 2. Mama i Tata najlepszy zawód świata, 3. trening radzenia sobie ze stresem, 4. Ciesz się życiem bądź szczęśliwy: jak stawiać czoło swoim lękom i obawom, działania budujące szczęście, 5. Zmiana złych nawyków (palenie, komputer, telefon. itd.) na dobre (pasje, relacje, planowanie…) dla dzieci i dorosłych. 6. Warsztaty dla rodziców: stanowczo, łagodnie, bez lęku czyli pozytywna dyscyplina, 7. Spotkania: porozmawiajmy o rodzinie – budowanie wsparcia wśród osób najbliższych itd.). Zapewniamy eksperta – trenera, obiad i materiały szkoleniowe także opiekę nad osobami zależnymi.

WARSZTATY KULINARNE – wspólne gotowanie pysznych, zdrowych, prostych i tanich potraw

WYJAZD MŁODZIEŻOWY – trzy dniowy z atrakcyjnym programem – maj 2021 r. w tym roku byliśmy w Krynicy Morskiej na zajęciach teatralno- cyrkowych).

DZIEŃ Z RODZINĄ – np. kino, park trampolin.

Najbardziej aktywne rodziny wezmą udział w WYJEŹDZIE RODZINNYM – weekend sierpień 2021r. (w tym roku to weekend w Termach Warmińskich).

INICJATYWY SĄSIEDZKIE, PIKNIKI RODZINNE, IMPREZY ŚWIĄTECZNE. Nasi animatorzy mają głowę pełną pomysłów i ciągle coś ciekawego organizują, wymyślają. Chętnie również podziałają na terenie Twojego podwórka.

Co daje udział w projekcie?
– poprawę sytuacji rodzinnej
– wzrost kompetencji wychowawczych
– poprawę komunikacji w rodzinie
– integracja rodziny
– wzrost umiejętności organizacyjnej, metody spędzania wspólnie czasu
– wyprostowanie problemów prawnych
– poznanie innych rodzin, dzieci
– poprawa wyników w nauce dzieci
– zwiększenie umiejętności pracy w grupie,
– radzenie sobie ze stresem, skuteczne techniki relaksacji
– poprawa jakości życia rodziny poprzez zdrową dietę i styl życia
– dobrze i efektywnie spędzony czas
– pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach.

Jak się zapisać?

Jeśli Wasza rodzina mieszka na obszarze rewitalizacji Olsztyna, boryka się z wieloma problemami to zgłoszenia przyjmujemy:
Federacja FOSa- ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn (4 piętro, jest winda) tel. 89 523 60 92 lub Stowarzyszenie ARKA, ul. Niepodległości 85, 11-041 Olsztyn, tel. 89 534 99 55.

Na miejscu personel projektu pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi się na spotkania diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia w projekcie są najbardziej potrzebne Twojej rodzinie.

Kontakt:
Koordynator projektu Natalia Preilowska 89 523 60 92
opiekun rodzin Agnieszka Dobosz – Szmigiel 89 523 60 92
koordynator ze Strony Stowarzyszenia ARKA – Mateusz Obrębski 89 534 99 55

Aktualne dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej:

0. Regulamin uczestnictwa w projekcie_aktualny

1. Formularz rekrutacyjny – pracownik_socjalny

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenia uczestnika projektu

4. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie.doc

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku.doc

6. Rezygnacja z uczestnictwa

ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych

ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych

OFERTA modelu wsparcia
Do kogo jest skierowany?
Model wsparcia skierowany jest dla osób dorosłych, powyżej 25 r.ż., zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie, którzy są nieaktywni zawodowo, np. nie pracują, są emerytami lub rencistami.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia – mama, tata, ciocia, wujek, kolega, koleżanka, bliżsi lub dalsi znajomi posiadacie problemy w:

tworzeniu pism urzędowych i wypełnianiu formularzy
tworzeniu listu motywacyjnego i CV
korzystaniu ze sprzętu telefonicznego i komputerowego
korzystaniu z serwisu i platform internetowych, w tym mediów społecznościowych
z innymi trudnościami…

to trafiliście w odpowiednie miejsce. Udział w testowaniu modelu wsparcia osób dorosłych jest właśnie dla Ciebie lub/i Twoich bliskich

Co oferujemy?
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa min. 12 miesięcy, tj.: od 1 października 2020 do 31 grudnia 2021 r.

W momencie rozpoczęcia udziału w testowaniu modelu wsparcia otoczony zostaniesz stałym wsparciem opiekuna procesu edukacyjnego i doradcy edukacyjno-zawodowego. Oferujemy:

1. Warsztaty z IT i wykorzystywania technologii cyfrowych:

korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów oraz aplikacji multimedialnych
korzystanie ze stron internetowych i mediów społecznościowych
korzystanie z serwisów i platform internetowych

2. Warsztaty z tworzenia dokumentów oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji:

prowadzenie korespondencji e-mailowej służbowej i prywatnej
tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy
tworzenie listu motywacyjnego i CV
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł

3. Warsztaty z planowania i prowadzenia budżetu domowego – przy wykorzystaniu innowacyjnej edukacyjnej gry „Efektywne zarządzanie budżetem”

4. Warsztaty z kompetencji społecznych:

z zakresu komunikacji interpersonalnej (np. słuchanie, budowanie właściwych komunikatów, asertywność)
wiązane z radzeniem sobie w różnych sytuacjach (np. rozwiazywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem)
związane z zarządzaniem sobą w czasie (np. wyznaczanie celów, określanie zasobów i mocnych stron)

5. Doradztwo specjalistyczne – do Waszej dyspozycji wsparcie specjalistów:

prawnik wskaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoże sporządzić pismo, pomoże uregulować trudne sprawy
psycholog pomoże Ci uwolnić się od obaw radzić sobie ze stresem, reagować na trudności i problemy, zadba o Twoją motywację
doradca edukacyjno-zawodowy wesprze Cię w ukierunkowaniu Twoich zasobów i stopniowemu wchodzeniu na rynek pracy
animator aktywnego trybu życia pokaże Ci, w jaki sposób można zadbać o kondycję fizyczną, dbać o własne zdrowie i zdrowie najbliższych, co doprowadzi do lepszego samopoczucia oraz ogólnego wzrostu aktywności

6. Treningowe Centrum Wsparcia:
Będziesz miał możliwość pracy nad przełamywaniem barier w korzystaniu z instytucji kultury, miejsc użyteczności publicznej, poprawy umiejętności funkcjonowania w grupie, nauki umiejętności zachowania zgodnie z zasadami i normami współżycia społecznego, dostosowania ubioru oraz wyglądu do miejsca i okazji. Zaplanowane zostały wyjścia do kina, teatru, filharmonii, na koncert, spektakl, wystawę itp.

Dodatkowo oferujemy tzw. usługi wspierające na czas udziału uczestników w powyższych formach wsparcia:

zapewnienie transportu lub zwrot kosztów dojazdu – w przypadku uczestników spoza miasta Olsztyn, wykluczonych komunikacyjnie
usługi opiekuńcze nad osobą zależną – wsparcie w formie opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi, tj. starszymi, niepełnosprawnymi, schorowanymi
usługi zapewnienia opieki nad dziećmi na czas trwania zajęć edukacyjnych – wsparcie w formie opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad małoletnimi dziećmi

Na sam koniec testowania modelu wsparcia z chętnymi uczestnikami przeprowadzona zostanie walidacja nabytych umiejętności, która polegać będzie na prześledzeniu realizacji całej przebytej przez Ciebie ścieżki w różnych formach wsparcia.

Co daje udział w projekcie?

poprawę Twojej sytuacji społecznej
wzrost kompetencji społecznych i życiowych
wzrost umiejętności z zakresu tworzenia pism urzędowych i wypełniania formularzy
tworzenie listu motywacyjnego i CV
wzrost umiejętności korzystania ze sprzętu telefonicznego i komputerowego, jak również z serwisu i platform internetowych, w tym mediów społecznościowych
poprawę komunikacji z innymi
likwidację barier życia społecznego
wzrost umiejętności organizacyjnej i aktywnego sposobu spędzania czasu
funkcjonowanie i współdziałanie w grupie
wyprostowanie problemów prawnych
zwiększenie umiejętności pracy w grupie
radzenie sobie ze stresem, skuteczne techniki relaksacji
dobrze i efektywnie spędzony czas
pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach

Jak się zapisać?
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich mieszka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wystarczy skontaktować się z Nami w jeden z poniższych sposobów. Nasz personel pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi Cię lub kogoś z Twojego otoczenia na spotkanie diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia przez Nas oferowane są najbardziej potrzebne Tobie lub osobie, która się do Nas zgłosi.

Katarzyna Charkowska-Giedrys: k.giedrys@federacjafosa.pl, 503-466-700 (napisz wiadomość lub oddzwonimy)

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn
tel.: 89 523-60-92 lub 503-466-700
e-mail: biuro@federacjafosa.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej lub w siedzibie FOSa

Powyższe wsparcie oferowane jest w ramach testowaniu modelu wsparcia „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”, realizowanego w formie grantu przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez FRSE i IBE, współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER na lata 2014-2020

Okres realizacji 01.10.2020 do 31.12.2021

Kontakt:
Koordynator modelu wsparcia: Katarzyna Charkowska-Giedrys: 503-466-700

Grant jest realizowany w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla osób dorosłych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość grantu: 644 326,20 zł (dofinansowanie ze środków europejskich 607 535,17 zł).

 

Plakat

Harmonogram wdrażania

Harmonogram wsparcia – grudzień 2021

Harmonogram wsparcia – lipiec 2021

Harmonogram wsparcia – maj 2021

Harmonogram wsparcia – marzec 2021

Regulamin testowanego modelu wsparcia

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

US-7

Wzór zaswiadczenia z ZUS

Oświadczenie – COVID-19

Zał. nr 3 – Oświadczenie – rezygnacja z uczestnictwa

Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec

Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec

OFERTA PROJEKTU „Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec”

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest dla rodzin zamieszkujących teren gminy Biskupiec.

Jeśli jako rodzic masz problem z: poczuciem bezradności wychowawczej, nie wiesz jak możesz pomóc swojemu dziecku?

Twoje dziecko nie radzi sobie w grupie rówieśniczej, ma problemy w nauce,
nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach,
nie masz pomysłu jak zintegrować rodzinę,
widzisz problem ze słabą komunikacją w rodzinie, po ludzku nie dogadujecie się,
natury prawnej – zadłużenia komornicze, nieuregulowane sprawy sądowe, bankowe,
z utrzymaniem prawidłowej zdrowej diety rodziny,
nie radzisz sobie ze stresem i pędem życia,
masz potrzebę wyjścia z domu, spędzeniem czasu z innymi dorosłymi o podobnych problemach,
brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, dietetykiem, prawnikiem, na zajęcia dodatkowe dla dzieci, korepetycję, warsztaty z umiejętności wychowawczych
innymi trudnościami…

to trafiliście w odpowiednie miejsce. Projekt jest dla Waszej rodziny

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa min. 12 miesięcy, tj.: od 1 października 2020 do 31 października 2021 r.

Poradnictwo specjalistyczne – do Twojej dyspozycji wsparcie specjalistów:

– prawnik wskaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoże sporządzić pismo, pomoże uregulować trudne sprawy;
– psycholog pomoże Ci uwolnić się od obaw i uczynić swoje życie lepszym, z odwagą wyrażać swoje opinie, myśli i uczucia, zrozumieć swoje dzieci, poprawić z nimi relacje;
– asystent pomocy rodzinie będzie wspierał Cię i Twoje otoczenie rodzinne, wesprze Was w rozwijaniu kompetencji, zmotywuje Was do działania i zwiększy poczucie wpływu na własne życie;
– pracownik środowiskowy – od niego uzyskasz wsparcie w zmianie i rozwiązywaniu problemów. Będzie Cię motywował do uczestnictwa w grupach samopomocowych i grupach wsparcia.

Wyjazdowy klub rodzinny – dla rodzin objętych wsparciem. Będzie to forma sprawdzenia w praktyce i pod okiem specjalistów nabywanych w trakcie projektu postaw i umiejętności.

Warsztaty dla rodziców

– szkoła dla rodziców
– wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny
– metody wspólnego spędzania wolnego czasu
– zajęcia dla dzieci i młodzieży

Animacja lokalna

– animacja lokalna – aktywizacja społeczna uczestników i ich otoczenia (środowisk lokalnych) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych
– spotkania klubu aktywnych seniorów
– wyjazd edukacyjny dla seniorów
– warsztaty i spotkania “szyte na miarę”
– inicjatywy lokalne/sąsiedzkie

INICJATYWY SĄSIEDZKIE, PIKNIKI RODZINNE, IMPREZY ŚWIĄTECZNE. Nasi animatorzy mają głowę pełną pomysłów i ciągle coś ciekawego organizują, wymyślają. Chętnie również podziałają na terenie Twojego podwórka.

Co daje udział w projekcie?

poprawę sytuacji rodzinnej
wzrost kompetencji wychowawczych
poprawę komunikacji w rodzinie
integrację rodziny
wzrost umiejętności organizacyjnej, metody spędzania wspólnie czasu
wyprostowanie problemów prawnych
poznanie innych rodzin, dzieci
poprawę wyników w nauce dzieci
zwiększenie umiejętności pracy w grupie
radzenie sobie ze stresem, skuteczne techniki relaksacji
dobrze i efektywnie spędzony czas
pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach.

Jak się zapisać?

Jeśli Wasza rodzina mieszka na obszarze gminy Biskupiec przyjdź do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Na miejscu personel projektu pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi Cię na spotkania diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia w projekcie są najbardziej potrzebne Twojej rodzinie.

Wartość projektu: 393 417,50 zł

Partnerem w projekcie jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

Kontakt:
Koordynator projektu Katarzyna Charkowska-Giedrys: 89 523 60 92

Plakat FOSa – PSONI

Regulamin-rekrutacji

Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 – Oświadczenie – korzystanie z pomocy OPS

Zał. 3 – Oswiadczenie – przebywanie w pieczy zastępczej

Zał. 4 – Oświadczenie – czł. gosp.-opieka nad os. z niepełn.

Zał. 5 – Oświadczenie – bezdomność, wykluczenie dostępu do mieszkań

Zał. 6 – Oświadczenie – kara pozbawienia wolności w dozorze elektr.

Zał. 7 – Oświadczenie – korzystanie z POPŻ

Zał. 8 – Oświadczenie – inne przesłanki

Zał. 9 – Oświadczenie – rezygnacja z uczestnictwa

Oświadczenie – COVID-19

Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany

„Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 80 osób, w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub  wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu gminy Jeziorany w terminie od 01.10.2020 do 31.10.2022 poprzez zwiększenie dostępu usług społecznych, w tym opiekuńczych, asystenckich, edukacyjnych i animacyjny.

Wsparcie uczestników oraz ich rodzin poprzedzi diagnoza oraz przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Dostępne formy wsparcia: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę socjalną, wsparcie coacha rodziny, cykle edukacyjne – szkoła dla rodziców, wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, warsztaty dla rodzin z dziećmi, warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży, a także animacja i praca środowiskowa.

W efekcie projektu, co najmniej u 20 osób nastąpi wzrost umiejętności/kompetencji wychowawczych oraz co najmniej u 60 osób nastąpi wzrost aktywności społecznej.

Koordynator projektu: Natalia Preilowska

e-mail: n.preilowska@federacjafosa.pl

Partner: Fundacja dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste

Wartość całkowita projektu: 797 030,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 757 156,00 zł

Plakat RUS Jeziorany

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy-1

Załącznik nr 2 Oświadczenie_korzystanie z pomocy społecznej-1

Załącznik nr 3 Oświadczenie_przebywanie w pieczy zastępczej

Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 Oświadczenie_bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 6 Oświadczenie_odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie_korzystanie z POPŻ

Załącznik nr 8 Oświadczenie_inne