“Strażnicy Pamięci” – kontynuacja

Z początkiem 2024 roku Federacja FOSa realizuje kolejną edycję projektu pt „Strażnicy Pamięci” finansowanego przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” w partnerstwie z organizacjami kombatanckimi: Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (oddział w Olsztynie i koło w Iławie), Związkiem Inwalidów Wojennych RP (Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, koło w Iławie), Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (koło w Iławie) samorządów: Miasto Olsztyn, Miasto Iława, Gmina Iława Starostwo Powiatowe w Iławie oraz podległych im jednostek, a także licznych organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenie Przystań w Iławie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie, Spółdzielnia Socjalna Humanus w Olsztynie z udziałem również Planetarium Olsztyńskiego.

Projekt adresowany jest do ofiar II wojny światowej z Olsztyna i Iławy, kilkunastu osób, które jako dzieci przebywały w niemieckich obozach, doświadczyły wypędzenia i przymusowej pracy. W ramach projektu zaplanowano kilkadziesiąt spotkań, imprez kulturalnych, uroczyste obchodzenie urodzin „200 lat” i pomoc „przyjaznych sąsiadek”, które jako wolontariuszki FOSy, sędziwym seniorom/seniorkom służą pomocą w załatwianiu codziennych spraw.

Program będzie kontynuowany przez kolejne 24 miesiące, do grudnia 2025r.

“Architektki zmiany”

Projekt pt. „Architektki zmiany” jest realizowany w okresie 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r. przez Federację FOSa wraz z partnerem Fundacją “Dwa Skrzydła UA”.

Architektki Zmiany to projekt skierowany do 48 uchodźczyń z Ukrainy (48 kobiet z 40 dziećmi). Jego głównym celem jest wsparcie uczestniczek w adaptacji społecznej w nowej rzeczywistości poprzez udział w serii warsztatów rozwojowych, przedsiębiorczości, wsparciu mentora i wolontariuszy, organizację wspólnych inicjatyw integracyjnych.

Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach uczestniczki odbudują utracone poczucie własnej wartości, a odkrywając swoje pasje i ukryte talenty nadadzą swojemu życiu nowy sens. Otrzymają wsparcie specjalistów w znalezieniu pracy, która obecnie jest dla nich kluczową wartością. Działania integracyjne i współpraca z wolontariuszami pomogą im zasymilować się z lokalnym społeczeństwem i bezpiecznie odnaleźć się w obcej kulturze.

Korzyści wynikające z projektu

 • 96 uchodźców, którzy wzięli udział w projekcie
 • 384 godziny aktywnych warsztatów rozwojowych
 • 48 uchodźczyń objętych wsparciem mentora przedsiębiorczości
 • 384 godziny opieki nad maluchami i szkolenia dla starszych dzieci
 • 2 inicjatywy kobiece
 • 48 kobiet zwiększyło wiedzę na temat zasad polskiego rynku pracy
 • 48 kobiet zwiększy umiejętność posługiwania się językiem polskim
 • Co najmniej 30 dzieci zwiększy swoją zdolność do regulowania emocji
 • Co najmniej 20 młodych ludzi zwiększy swoją zdolność do pracy zespołowej

Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny tutaj.

Projekt jest sfinansowany ze środków Fundacji ALSTOM.

Wartość dofinansowania: 71 596,00 Euro.

Koordynator projektu: Agnieszka Karczewska a.karczewska@federacjafosa.pl i Marta Liberadzka m.liberadzka@federacjafosa.pl

telefon kontaktowy: 89 523-60-92, 503 466 700

„THE GAP – Sieciowanie bez luk na Warmii i Mazurach”

ZAPRASZAMY SIECI BRANŻOWE I CIAŁA DIALOGU Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ROZWOJOWYM

Projekt pt. „THE GAP – Sieciowanie bez luk na Warmii i Mazurach” jest realizowany w okresie 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r. przez Federację FOSa wraz z partnerem Społeczną Radą Seniorów Warmii i Mazur.

„THE GAP – Sieciowanie bez luk na Warmii i Mazurach” to projekt skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków i członkiń branżowych sieci współpracy i ciał dialogu . Jego głównym celem jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego Warmii i Mazur w budowaniu wytrzymałości wobec pogarszających się warunków do efektywnego działania a także wsparcie w rozwoju organizacyjnym i operacyjnym co najmniej 80 społeczników i 4 sieci, w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2024 roku.

Korzyści wynikające z projektu

 • wzmocnienie kompetencji 40 działaczy społecznych do uczestnictwa w ciałach dialogu;
 • pobudzenie sieci, danie im poczucia sprawczości;
 • wzmocnienie kompetencji społeczników w zakresie asertywności i komunikacji interpersonalnej, odpowiedzialności demokratycznej, transparentności i otwartego zarządzania w organizacji, kompetencji własnych liderów, doradztwa psychologicznego, prawnego, finansowego i innego (wedle zgłaszanych potrzeb);
 • zainicjowanie wymiany dobrych praktyk w prowadzeniu dyskursu z politykami, radzeniu sobie z dyskryminacją i złym traktowaniem NGO.

JAKA JEST OFERTA PROJEKTOWA?

Szkolenia – w ramach oferty odbędzie się 6 jednodniowych (6 godzin) szkoleń. W większości będą odbywały się  w Olsztynie. Na każdym szkoleniu, ze względu na uczestnictwo osób z terenu województwa przewidziano poczęstunek oraz zwrot kosztów podróży dla uczestników.

Szkolenia obejmą tematy niezbędne do efektywnego wpływania na działania władz lokalnych:

 • asertywność i komunikacja interpersonalna w duchu NVC, szczególnie w obszarze odpowiedzialności demokratycznej, transparentności i otwartego zarządzania;
 • vademecum efektywnego debatowania: moderacja, podział głosów i inne zasady efektywnej dyskusji;
 • kompetencje niezbędne do uczestnictwa w ciałach dialogu, w szczególności inicjowanie i udział w konsultacjach społecznych i współtworzeniu prawa;
 • stres, przemoc, wypalenie, nadużycia – jak zbudować wytrzymałość lidera i członków organizacji wobec pogarszających się warunków efektywnego działania;
 • finanse w organizacji – z jakich środków realizować działania, kiedy nie ma dotacji z gminy;
 • rozwój sieci branżowych – plan działania sieci, planowanie strategiczne w kontekście wpływu na polityki publiczne;

Szkolenia poprowadzą specjaliści w wybranych tematach. Będą to spotkania warsztatowe, wykorzystujące techniki aktywnego uczestnictwa.

Doradztwo indywidualne – bezpośrednie doradztwo w zakresie zbieżnym z tematyką szkoleń i potrzeb organizacji, tj. asertywność i komunikacja interpersonalna, odpowiedzialność demokratyczna, transparentność i otwarte zarządzanie w organizacji, kompetencje własne liderów, członków ciał dialogu, doradztwo psychologiczne, prawne, finansowe i inne wg. zgłaszanych potrzeb, pomoc w opiniowaniu projektów dokumentów lokalnych i regionalnych takich jak uchwały rady gmin, czy programy branżowe a także przygotowywanie wspólnych stanowisk np. do projektów ustaw.

Regionalne Forum Sieciujące (termin Forum: 21 marca 2024r.)

Obejmie ono tematy:

 • jakie przestrzenie i potrzeby działania niosą ze sobą nadchodzące wybory samorządowe,
 • jak budować wytrzymałość organizacji wobec pogarszających się warunków do efektywnego działania w kontekście „shrinking spaces”,
 • sieć – kolektyw wpływu na lokalne i regionalne polityki społeczne,
 • jak skutecznie zachęcać organizacje pozarządowe do uczestniczenia w strukturze dialogu z władzą na różnych szczeblach?

Częścią forum będzie sieciowa wymiana dobrych praktyk w prowadzeniu dyskursu z politykami, radzeniu sobie z dyskryminacją i złym traktowaniem NGO oraz debata przedwyborcza z kandydatami na radnych do Sejmiku Województwa.

Kwota dofinansowania: 24 910 Euro.

Koordynator projektu: Natalia Preilowska n.preilowska@federacjafosa.pl

telefon kontaktowy: 89 523-60-92, 503 466 700

Projekt jest sfinansowany ze środków współfinansowany przez Unię Europejską i Transatlantic Foundation

„System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż””. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Podejmowane w projekcie działania obejmują szkoleniowe i doradcze wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych i starszych.

Rekrutacja będzie prowadzona wśród pacjentów Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i ich rodzin (25 os.)

Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności opiekunów nieformalnych w zakresie opieki nad starszą osobą niesamodzielną.

Co oferujemy?

 • Szkoła dla opiekunów – każda rodzina objęta wsparciem będzie miała możliwość skorzystania ze szkoły dla opiekunów – dwa 2-godzinne cykle szkoleniowe. Pierwsze spotkanie z pielęgniarką na temat funkcjonowania osób starszych o obniżonej samodzielności – choroby otępienne, zapobieganie i leczenie odleżyn…,drugie spotkanie z fizjoterapeutką, która wskaże przykładowe ćwiczenia do wykonania w warunkach domowych poprawiające sprawność osoby starszej.
 • doradca kluczowy, który będzie kontaktował się z rodzinami i udzielał wsparcia informacyjnego, przeprowadzi wywiad ustalając jakie są kluczowe problemy danej rodziny i dopasuje rozwiązanie do potrzeb,
 • doradcy specjalistyczni, m.in. prawnik, psycholog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, do dyspozycji zarówno dla pacjenta szpitala jak i jego rodziny,
 • Rzecznik Praw Osób Starszych, który w razie potrzeby będzie interweniował w wypadku łamania praw osób starszych.

Jesteś pacjentem Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lub ktoś z Twojej rodziny przebywa na oddziale szpitala zadzwoń pod nr 799 099 862 lub napisz: strefapomocy@federacjafosa.pl

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadania „Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami”

DOFINANSOWANIE: 8 800,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 330,00 zł.

„Wkręć się z nami w wolontariat! Wsparcie organizacji wolontariatu w Federacji FOSa”

Celem projektu jest wsparcie rozwoju Centrum Wolontariatu Federacji FOSa poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Będziemy realizować niniejszy cel poprzez zatrudnienie koordynatorów wolontariatu oraz opracowanie i wprowadzenie w życie Planu Rozwoju Wolontariatu Federacji FOSa.

Aby dodatkowo wzmocnić jakość działań koordynatorów zapewnimy im wsparcie mentorskie oraz tutoring ze strony ekspertów z zakresu organizacji wolontariatu. Wprowadzonych zostanie szereg usprawnień z zakresu organizacji współpracy z wolontariuszami, komunikacją z nimi oraz wypracowany zostanie mechanizm motywacyjny z wykorzystaniem nagród dla najaktywniejszych wolontariuszy czy minigrantów na realizacje autorskich pomysłów.

Efektami realizacji działań projektowych będą:

 • co najmniej 4500 h pracy wolontariackiej rocznie
 • pozyskanie co najmniej 100 nowych wolontariuszy
 • pozyskanie co najmniej 40 stałych wolontariuszy
 • 1 opracowany plan rozwoju wolontariatu w Federacji FOSa
 • co najmniej 120 godz. tutoringu dla koordynatorów wolontariatu
 • co najmniej 12 minigrantów dla wolontariuszy

Zmiany, które nastąpią u min. 100 uczestników projektu to m.in:

 • wzrost poziomu aktywności społecznej i społecznego zaangażowania
 • wzrost poziomu empatii i gotowości do wspierania innych osób, w tym osób starszych i zależnych
 • wzrost poziomu umiejętności dostrzegania i diagnozowania problemów społecznych
 • wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych
 • wzmocnienie więzi społecznych pomiędzy uczestnikami projektu
 • wzmocnienie kompetencji w zakresie realizacji projektów poprzez samodzielne realizację mikrograntów

Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

Okres realizacji: od 01.09.2023 do 31.08.2026

Wartość dofinansowania: 325 150,00 zł

Koordynator projektu: Natalia Preilowska e-mail: n.preilowska@federacjafosa.pl,  telefon kontaktowy: 89 523-60-92, 503 466 700