POTRZEBNI. Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z siedzibą w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie POTRZEBNI. Warmińsko-Mazurskiego Konkursu na Aktywnego seniora/ seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach”, współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem Konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.10.2021 (w przypadku przesyłki pocztowej – decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:

 • Kategoria 1 – konkurs na Aktywnego Seniora/ Seniorkę województwa warmińsko-mazurskiego
 • Kategoria 2 – konkurs na najlepszą inicjatywę osób starszych/na rzecz osób starszych, gdzie docenić chcemy zaangażowanie grup/instytucji

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail j.domanska@federacjafosa.pl pisząc w temacie maila „POTRZEBNI. Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską” – kategoria 1 lub 2, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura Federacji FOSa, ul. Linki 3/4 w Olsztynie. W przypadku poczty tradycyjnej liczy się data stempla pocztowego.

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

Regulamin POTRZEBNI. Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską

zał. 1_do_regulaminu-wniosek kat. 1

zał. 2_do_regulaminu-wniosek kat. 2

Spotkanie organizacji członkowskich Federacji FOSa pod hasłem „Nowe czasy – nowe wyzwania”

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością zapraszamy Was do udziału w dwudniowym spotkaniu organizacji członkowskich Federacji FOSa pod hasłem „Nowe czasy – nowe wyzwania”, które odbędzie się w dniach 7 i 8 września br. w Restauracji Kortowskiej przy ul. Jana Heweliusza 28 w Olsztynie.

Ostatnie półtora roku było dla nas wszystkich czasem trudnych i niespodziewanych wyzwań. Dzięki naszej determinacji i zaangażowaniu, a przede wszystkim uporowi w poszukiwaniu nowych rozwiązań w prowadzeniu aktywności społecznej, w warunkach zagrożenia pandemią, pozwoliło nam nie tylko na kontynuowanie realizowania naszej misji, ale też doprowadziło do powstania wielu innowacyjnych sposobów działania. Zmieniło również postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości, która okazała się dużo bardziej niepewna i nieprzewidywalna, niż nam się dotychczas wydawało.

Chcielibyśmy te dwa dni poświęcić na wymianę zdobytych w tym okresie doświadczeń oraz dyskusję o przyszłości zarówno naszych organizacji jak i całej Federacji. Podczas spotkania będziemy mieli okazję nie tylko do wysłuchania ciekawych wystąpień, ale przede wszystkim przestrzeń do podzielenia się refleksją na temat sytuacji w Waszych organizacjach oraz integracji. Wszystko to w pięknych okolicznościach przyrody, w urokliwym olsztyńskim Kortowie – najpiękniejszym miasteczku akademickim w Polsce. Uznaliśmy, że będzie to najlepsze miejsce na spotkanie po okresie separacji i izolacji, sprzyjające refleksji i zacieśnianiu więzi.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem formularz do dnia 2 września 2021 roku.

W przypadku pytań i problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Magdaleną Chojnacką, tel. 89 523 60 92, 503 466 700.

W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną pierwszeństwo udziału w spotkaniu będą miały osoby zaszczepione przeciwko Covid-19.

Ze względu na limit miejsc, do udziału w spotkaniu mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji.

Do zobaczenia!

Program spotkania 7_8 września 2021 r.

Rekrutacja! Regionalna Strefa Pomocy na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 15 lat podejmuje wiele działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z nich jest utworzona Regionalna Strefa Pomocy na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin, w której wsparcie rodzin w sposób kompleksowy opieramy na trzech filarach: informacji, edukacji i towarzyszeniu. Strefa jest stałym miejscem wsparcia, współpracującym z jednostkami służby zdrowia, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi czy działającymi w tym obszarze firmami.

Jednym z elementów systemu wsparcia jest realizacja na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dwóch projektów:

 1. Wspieramy rodziny”, którego celem jest poprawa zdolności do pełnienia opieki nad osobami zależnymi w wieku 60+ w środowisku domowym u 84 osób z około 20 rodzin w okresie 24 miesięcy poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 2. Usługi dla rodzin osób zależnych”, którego celem jest wsparcie rodzin, w których występuje osoba zależna w świadczeniu nad nią opieki w środowisku lokalnym (domowym) u 84 osoby z około 20 rodzin w okresie 24 miesięcy poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wsparcie przewidziane w projekcie to: usługi specjalistów, w tym w miejscu zamieszkania (doradca kluczowy, opiekun rodzin z osobą zależną, psycholog, prawnik, dietetyk czy pielęgniarka), wsparcie wolontariuszy, warsztaty edukacyjne z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny, umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz redukcji stresu, a także pracę z otoczeniem rodziny.

Kontakt z koordynatorem projektów – panią Moniką Michniewicz (tel. 89 523 60 92 lub 799 099 862), mail: strefapomocy@federacjafosa.pl.

Wyniki konkursu “Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów

Informujemy, iż w wyniku naboru Konkursu – wsparcie dla istniejących rad seniorów w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowanego  ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 do udziału zakwalifikowały się następujące Rady:

 1. Rada Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek
 2. Konwent Seniorów w Ełku
 3. Rada Seniorów z Gminy Miejskiej Kętrzyn
 4. Rada Seniorów Gminy Braniewo
 5. Miejska Rada Seniora w Iławie
 6. Giżycka Rada Seniorów

Gratulujemy! W najbliższych dniach prześlemy informacje na temat dalszej procedury wsparcia.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Wyniki konkursu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” – wsparcie dla nowych Rad Seniorów

Informujemy, iż w wyniku naboru Konkursu – wsparcie dla nowych rad seniorów w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowanego  ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 do udziału zakwalifikowały się następujące Gminy:

 1. Gmina Górowo Iławeckie
 2. Gmina Olsztynek
 3. Gmina Pasym
 4. Gmina Frombork
 5. Gmina Srokowo

Gratulujemy! W najbliższych dniach prześlemy informacje na temat dalszej procedury wsparcia.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

„Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” – rekrutacja do nowych Rad Seniorów – wydłużenie terminu

Uwaga! Wydłużenie terminu nadsyłania formularza zgłoszeniowego do 14.07.2021 r. do godziny 12.00 na adres: m.liberadzka@federacjafosa.pl.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych.

Kontynuując działania z lat poprzednich, Federacja FOSa przystąpiła do realizacji projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” i jednocześnie zaprasza do konkursu mającego na celu powołanie nowych rad w województwie warmińsko- mazurskim.

W ramach projektu założyliśmy wsparcie w powstaniu pięciu rad seniorów w wybranych gminach. Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Zespół odbędzie co najmniej trzy spotkania, w tym jedne dwudniowe warsztaty oraz dwa spotkania jednodniowe, podczas których przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady. Odbędzie się również spotkanie wyborcze, mające na celu wyłonienie kandydatów do rady. Za całokształt przedsięwzięcia tj. merytoryczne przygotowanie spotkań, przygotowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, zorganizowanie warsztatów wyjazdowych, będzie odpowiadała Federacja FOSa. Od samorządu, na terenie którego będzie opracowywany program, oczekujemy m.in.:

 • współpracy w procesie powołania rady,
 • użyczenia sali do organizacji spotkań,
 • sfinansowania kosztów przewozu uczestników dwudniowych warsztatów ,
 • wyznaczenia osoby do współpracy,
 • współorganizacji spotkania wyborczego oraz powołania Rady.

Wyboru gmin do opracowania programu dokonamy przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:

 • otwartość samorządu na demokratyczny proces powołania rady seniorów
 • zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne samorządu gminy, poprzez udział przedstawicieli w opracowaniu dokumentów powołujących Radę, wyznaczenie osoby do współpracy z Federacją FOSa, zabezpieczenie sali, organizacji spotkań i in.
 • stopień gotowości do tworzenia rady ze strony samorządu i środowisk seniorskich oraz współpracy w tym zakresie – dokonanie zgłoszenia przez samorząd i konkretne środowiska/organizacje/grupy seniorskie
 • uzasadnienie potrzeby/pomysłu tworzenia rady, motywacji w tym zakresie
 • zaangażowanie innych podmiotów z terenu gminy, w tym zwłaszcza środowisk seniorskich oraz ich liderów.

Wierzymy, iż podjęcie przez gminę powyższej inicjatywy przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych. W związku z tym serdecznie zapraszamy samorządy do współpracy.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 14.07.2021 r. do godz. 12.00, na adres mailowy m.liberadzka@federacjafosa.pl.

Informacja dotycząca wyników wyboru gmin z naszego województwa zostanie przesłana do każdej z zainteresowanych gmin oraz zamieszczona na stronie internetowej www.federacjafosa.pl.

Z wybranymi gminami zostanie podpisane porozumienie, regulujące zasady współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Marty Liberadzkiej (m.liberadzka@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Formularz zgłoszeniowy – konkurs dla nowych Rad Seniorów

“Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów – wydłużenie terminu

Uwaga! Wydłużenie terminu nadsyłania formularza zgłoszeniowego do 14.07.2021 r. do godziny 12.00 na adres: m.liberadzka@federacjafosa.pl.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Dwa główne kierunki działań Federacji to wspieranie organizacji członkowskich oraz rzecznictwo interesów. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych. Jednym z naszych kluczowych założeń jest podniesienie jakości życia i wzmocnienie aktywności środowisk osób starszych.

Federacja FOSa realizuje projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” i w związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do przystąpienia do konkursu o wsparcie w funkcjonowaniu dla już istniejących rad.

Rady Seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania już istniejących Rad.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 14.07.2021 r. do godziny 12.00 na adres: m.liberadzka@federacjafosa.pl. Prosimy o uwzględnienie, że im wcześniejszej nastąpi zgłoszenie do konkursu projektu, tym większe szanse, że zostaną Państwo zakwalifikowani do udzielenia wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Marty Liberadzkiej (m.liberadzka@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Formularz zgłoszeniowy – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów

„Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Dwa główne kierunki działań Federacji to wspieranie organizacji członkowskich oraz rzecznictwo interesów. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych. Jednym z naszych kluczowych założeń jest podniesienie jakości życia i wzmocnienie aktywności środowisk osób starszych.

Federacja FOSa realizuje projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” i w związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do przystąpienia do konkursu o wsparcie w funkcjonowaniu dla już istniejących rad.

Rady Seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania już istniejących Rad.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 30.06.2021 r. do godziny 12.00 na adres: m.liberadzka@federacjafosa.pl. Prosimy o uwzględnienie, że im wcześniejszej nastąpi zgłoszenie do konkursu projektu, tym większe szanse, że zostaną Państwo zakwalifikowani do udzielenia wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Marty Liberadzkiej (m.liberadzka@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Formularz zgłoszeniowy – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów

„Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” – rekrutacja do nowych Rad Seniorów

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych.

Kontynuując działania z lat poprzednich, Federacja FOSa przystąpiła do realizacji projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” i jednocześnie zaprasza do konkursu mającego na celu powołanie nowych rad w województwie warmińsko- mazurskim.

W ramach projektu założyliśmy wsparcie w powstaniu pięciu rad seniorów w wybranych gminach. Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Zespół odbędzie co najmniej trzy spotkania, w tym jedne dwudniowe warsztaty oraz dwa spotkania jednodniowe, podczas których przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady. Odbędzie się również spotkanie wyborcze, mające na celu wyłonienie kandydatów do rady. Za całokształt przedsięwzięcia tj. merytoryczne przygotowanie spotkań, przygotowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, zorganizowanie warsztatów wyjazdowych, będzie odpowiadała Federacja FOSa. Od samorządu, na terenie którego będzie opracowywany program, oczekujemy m.in.:

 • współpracy w procesie powołania rady,
 • użyczenia sali do organizacji spotkań,
 • sfinansowania kosztów przewozu uczestników dwudniowych warsztatów ,
 • wyznaczenia osoby do współpracy,
 • współorganizacji spotkania wyborczego oraz powołania Rady.

Wyboru gmin do opracowania programu dokonamy przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:

 • otwartość samorządu na demokratyczny proces powołania rady seniorów
 • zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne samorządu gminy, poprzez udział przedstawicieli w opracowaniu dokumentów powołujących Radę, wyznaczenie osoby do współpracy z Federacją FOSa, zabezpieczenie sali, organizacji spotkań i in.
 • stopień gotowości do tworzenia rady ze strony samorządu i środowisk seniorskich oraz współpracy w tym zakresie – dokonanie zgłoszenia przez samorząd i konkretne środowiska/organizacje/grupy seniorskie
 • uzasadnienie potrzeby/pomysłu tworzenia rady, motywacji w tym zakresie
 • zaangażowanie innych podmiotów z terenu gminy, w tym zwłaszcza środowisk seniorskich oraz ich liderów.

Wierzymy, iż podjęcie przez gminę powyższej inicjatywy przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych. W związku z tym serdecznie zapraszamy samorządy do współpracy.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 30.06.2021 r. do godz. 12.00, na adres mailowy m.liberadzka@federacjafosa.pl.

Informacja dotycząca wyników wyboru gmin z naszego województwa zostanie przesłana do każdej z zainteresowanych gmin oraz zamieszczona na stronie internetowej www.federacjafosa.pl.

Z wybranymi gminami zostanie podpisane porozumienie, regulujące zasady współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Marty Liberadzkiej (m.liberadzka@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Formularz zgłoszeniowy – konkurs dla nowych Rad Seniorów

Wyjazdowy Klub Rodzinny w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany”

W dniach 14-16.05.2021 w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany” odbył się wyjazdowy Klub Rodzinny do hotelu Manor w Olsztynie.

Uczestnikami było 10 rodzin biorących udział w projekcie. W trakcie pobytu dorośli uczestnicy aktywnie brali udział w warsztatach kształtujących kompetencje społeczne, wspomagających komunikację interpersonalną, podnoszących samoocenę i wiarę we własne możliwości. W tym czasie dziećmi zajmowały się opiekunki, które w sposób kreatywny zadbały ich o bezpieczeństwo.

Mieszkańcy Franknowa, Kramarzewa i Kiersztanowa integrowali się przy ognisku ze smacznymi kiełbaskami oraz w trakcie zabawy w kalambury. Bogata oferta warsztatów i atrakcji oraz czas spędzony w spokojnym i cichym miejscu pozwolił rodzinom złapać oddech od szarości dnia codziennego.

Projektu “Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Wamrińsko-Mazurskiego FOSa wraz z Fundacją dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste.

Spotkania z kulturą i gwiazdami

Treningowe Centrum Rozwoju i Wsparcia, które działa w ramach projektu „W drodze do aktywności – edycja 2″, w założeniu pomaga rozwijać się kulturalnie. Odwiedzaliśmy muzea, galerie, olsztyńskie planetarium, spotykaliśmy się ze znanymi osobami. Po otwarciu instytucji kultury Federacja FOSa zorganizowała m.in. wyjście do teatru.

W tym roku, mimo pandemii, założenia Treningowego Centrum Rozwoju i Wsparcia, by wspierać rozwój osobisty poprzez uczestnictwo w kulturze, pozostały niezmienne, ale przeobrażeniu uległa formuła. Wsparcie Treningowego Centrum Rozwoju i Wsparcia w związku wprowadzonymi w życie obostrzeniami związanymi z pandemią covid- 19, musiało zatem wyglądać inaczej. Okazało się jednak, że pandemia spowodowała, że instytucje kultury, jak i sami artyści, zaczęli wykazywać się niezwykłą kreatywnością. Wymagało to otwartości, ale uczestnicy Centrum chętnie zaangażowali się również w inną formę odbioru kultury, która polegała również na spotkaniach online. Wśród gości Federacji FOSa byli na przykład muzycy z zespołu Big Day, słynny restaurator i mistrz kuchni – Robert Sowa, nasza nieoceniona, zaprzyjaźniona z Federacją FOSa – Irena Telesz-Burczyk czy Ewa Cichocka z Czerwonego Tulipana. Spotkania z autorytetami ze świata kultury, czy osobami aktywnymi na różnych polach, miały być inspiracją i zachęcać do podejmowania własnych wyzwań.

Ostatnie luzowanie obostrzeń sprawiło, że ponownie otworzyły się instytucje kultury. Uczestnicy projektu „W drodze do aktywności – edycja 2” skorzystali więc m.in. z wyjścia do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej czy Teatru im. Jaracza. Przed nami kolejne wyjścia.

Już wkrótce uczestnicy projektu spotkają się na seansie w kinie Awangarda, również zaprzyjaźnionym z Federacją FOSa.

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

8 czerwca 2021 r. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” został zorganizowany został Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko uczestnicy projektu, ale także ich najbliżsi, sąsiedzi oraz przyjaciele. Dla wszystkich zorganizowane zostały zabawy i atrakcje w rytmie muzyki na świeżym powietrzu. Nie zabrakło również malowania twarzy, wielkich baniek mydlanych oraz fotobudki. Uczestnicy włączyli się w akcję „Kolorowe kamienie wędrują po Olsztynie”, powstało wiele różnobarwnych kamieni, które aktualnie można znaleźć w różnych częściach Olsztyna. Największą atrakcją okazała się możliwość wykonania sesji rodzinnych za pomocą aparatu typu polaroid. Drukowane zdjęcia dały dużo radości i okażą się na pewno piękną pamiątką na lata. Po szaleństwach na świeżym powietrzu każdy miał okazję ochłodzić się pysznymi lodami gałkowymi.

Projekt „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego