Klub Integracji Społecznej w Iłowie-Osadzie

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób, w tym 16 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat z tereny gminy Iłowo-Osada w okresie 26 miesięcy. W ramach projektu wsparciem zostanie objęty Klub Integracji Społecznej w gminie Iłowo-Osada. Dla każdego z uczestników zostanie wypracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji, w oparciu o którą będzie realizowane wsparcie. Wsparcie obejmie cykl warsztatów motywacyjnych i kształcących kompetencje społeczne i interpersonalne oraz przedsiębiorczość, wsparcie psychologa, wsparcie trenera pracy, wsparcie animatora oraz doradztwo zawodowe. Uczestnicy będą kierowani na kursy zawodowe i kwalifikacyjne i staże u pracodawców. Efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 6 osób. Wszyscy uczestnicy podniosą swoją aktywność społeczną i gotowość do zatrudnieniałeczeństwo

Projekt realizowany przez FOSę, w partnerstwie z Gminą Iłowo-Osada (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie ul. Staszica 1, 13-240 Iłowo-Osada) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Wartość ogółem: 431 125,00 zł (wkład UE: 366 456,25 zł)

Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2019-10-31

COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING


– celem projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) była poprawa oferty edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. Uczenie się jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z tymi problemami, zapewnia wyjście z domu, nawiązywanie kontaktów z innymi oraz zapewnia interakcje społeczne i stymulację. W ramach projektu każdy z partnerów zorganizował krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników organizacji uczestniczących w projekcie, aby dzielić się bieżącą działalnością, omawiać i projektować nowe praktyki oraz pilotażowe tworzenie samo-organizujących się grup jako sposób ciągłego zapewniania ciągłości świadczenia usług, aby umożliwić osobom starszym pozostanie aktywnymi i uczestniczącymi. Projekt badał to z perspektywy społeczności i chce promować sposoby maksymalizacji pozytywnych rezultatów.

Projekt był skierowany do osób w wieku 65+, średnia liczba beneficjentów 25 na partnera (4×25 = 100) i finansowany jest z programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Partnerzy projektu :

Community Action Dacorum (Anglia)
Junapils novada Dome (Łotwa)
Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Universidade sénior de evora (Portugalia)

Czas realiacji projektu – 01.11.2017 – 31.10.2019

Local and International Acitve Seniors

Projekt „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”) był finansowany przez Erasmus+  realizowany był przez federację FOSa wspólnie z: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia)
Celem projektu było zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn) usprawnienie procedur/polityk w organizacjach wolontariackich, zmniejszenie poziomu izolacji społecznej oraz poprawa umiejętności czytania, liczenia i obsługi komputera wśród seniorów. W ramach projektu opracowane zostały materiały szkoleniowe dla wolontariuszy 50+ oraz organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami. Odbyły się wizyty studyjne i szkolenia dla pracowników i trenerów. Przeszkolonych zostało 60 wolontariuszy (po 10 z każdego kraju) i 18 organizacji pozarządowych (po 3 z każdego kraju). Na koniec opracowano wytyczne dotyczące wolontariatu dla seniorów i organizacji pozarządowych.
Projekt „Local and International Acitve Seniors” realizowany  był w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2019

W ramach projektu czworo seniorów z Olsztyna uczestniczyło w 2019 roku wymianie z organizacjami we Włoszech i Francji.

Aktywne Rady Seniorów

Projekt „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS realizowany był przez FOSę w roku 2019.

Jego celem było wspieranie powstających i już istniejących rad seniorów na Warmii i Mazurach w tym Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostały warsztaty dla liderów organizacji seniorskich z gmin uczestniczących w projekcie, a także dla SRSWW-M (w Lidzbarku Warmińskim), zorganizowane zostało także III Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów w Olsztynie oraz wojewódzki konkurs (wspólnie z ROPS) na “Aktywnego Seniora”.

Projekt był kontynuacją projektów realizowanych we wcześniejszych latach

Stawiamy na seniorów

Projekt “Stawiamy na seniorów” był realizowany przez federację FOSa  od 1 maja do 31 grudnia 2019.

Projekt adresowany jest rokrocznie do osób 60+, mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie. Celem głównym projektu (wznawianego rokrocznie pod różną nazwą) jest zwiększenie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, a także wsparcie działań rzecznika praw osób starszych oraz jego zastępcy na podregion ełcki.

Projekt finansowany jest rokrocznie ze środków samorządu wojewódzkiego, umożliwiają one także wydawanie bezpłatnego Magazynu Środowisk Seniorskich “Generacja”.

Silver Learners

Projekt Silver Learners.

Program realizowany  był  od 1 września 2016 do 31 października 2018 i współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus + Partnerzy: VHS volkshochschule Iserlohn (Niemcy), Cambridgeshire County Council (Anglia), miasto Stockport (Anglia), Kilcooley Women’s Centre (Irlandia Północna), Learn for Life (Holandia), Nationaal Ouderen Fonds (Holandia), RBS Centre (Luksemburg), miasto Niyregyhaza (Węgry), miasto Chorzów i Federacja FOSa.

Celem projektu była wymiana doświadczeń i wypracowanie metod kształcenia ustawicznego, pracy z seniorami, podnoszenia ich kompetencji w posługiwaniu się mediami elektronicznymi, językami obcymi, a także ich społecznej i aktywności

koordynator Joanna Szymańska: j.szymanska@federacjafosa.pl

W drodze do aktywności

Projekt pt. „W drodze do aktywności” był realizowany w okresie od 1.08.2017 do 31.12.2019 r. przez Federację FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Barczewie, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Olsztynie, Purdzie i Stawigudzie.

Celem projektu było podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej u 443 osób (263 kobiet i 180 mężczyzn) bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Olsztyn oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo.

Uczestnicy projektu byli objęci wieloaspektowym, interdyscyplinarnym wsparciem, obejmującym zarówno działania o charakterze reintegracji społecznej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, grupy wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) jak i aktywizacji edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). 160 uczestników weźmie udział w innowacyjnym modelu wsparcia, tzw. JOBfirmie (symulacyjnym przedsiębiorstwie), kształtującym samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka
e-mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl

Wartość całkowita projektu: 7 415 159,27 zł.