„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023” pt. „Strażnicy Pamięci”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „Strażnicy Pamięci”.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej seniorów. Projekt obejmuje akcję “Przyjazny sąsiad” — wsparcie 12 osób przez sąsiadów, bądź osoby z najbliższego otoczenia, funkcjonowanie “Ciepłego telefonu”, wsparcie Rzecznika Praw Osób Starszych w rozwiązywaniu życiowych problemów, wsparcie środowiskowe i działania wolontariuszy, udział uczestników w życiu kulturalnym i społecznym, działania międzypokoleniowe pielęgnujące historię i tożsamość miejsca. Każdy z uczestników otrzyma również indywidualne wsparcie specjalistyczne dopasowane do potrzeb.

Projekt skierowany jest do:

 • osób starszych mieszkających w Olsztynie potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (20 os.)
 • osób starszych pełniących funkcję przyjaznego sąsiada/sąsiadki (8 os.)
 • wolontariuszy młodzieżowych pielęgnujących pamięć historyczną przekazywaną przez uczestników (5 os.)
 • otoczenia osób starszych i społeczności lokalnej.

Chcesz zgłosić swój udział w Projekcie? Zadzwoń pod nr 799 099 862 lub napisz: strefapomocy@federacjafosa.pl

Projekt dofinansowany z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego w ramach zadania „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023”

DOFINANSOWANIE: 33 147,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 38 727,00 zł

W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy

Федерація соціальних організацій Вармінсько-Мазурського воєводства FOSa реалізовує завдання проєкту «Дорогою до діяльності – заходи, що сприяють професійній активізації людей з інвалідністю – біженців з України». Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje zadanie pt.  „W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy”.

Для кого створений цей проект?

Do kogo skierowany jest projekt?

Проект створений для принаймні п’ятнадцяти осіб з неповносправністю/ неповносправностями – військових біженців віком від 15 до 64 років, які проживають на території міста Ольштин, а також на території повіту Ольштинського. Projekt skierowany jest do co najmniej 15 osób z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami (uchodźczyń/ów wojennych), w wieku 15-64 lata, zamieszkujących teren miasta Olsztyna (miasto na prawach powiatu) oraz powiat olsztyński.

Яка мета проєкту та основні заходи?

Jaki jest cel projektu i jakie obejmuje działania?

Головна мета проєкту – професійна активізація людей з інвалідністю, завдяки комплексній підтримці під час циклу консультування:

 • професійного,
 • спеціалізованого,
 • зустрічей у рамках JOBфірми (інноваційні програми соціальної та професійної активізації),
 • tренінговий центр підтримки.

Також є можливість співпраці членів родин людей з інвалідністю, опікунів, персоналу та волонтерів, які задіяні в процесі професійної реабілітації, чи людей, які співпрацюють з людьми з інвалідністю в рамках проведення тренінгів.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością / niepełnosprawnościami poprzez kompleksowe wsparcie w postaci cyklu poradnictwa:

 • zawodowego,
 • specjalistycznego,
 • spotkań w ramach JOBfirmy (innowacyjny program aktywizacji społecznej i zawodowej),
 • treningowego centrum wsparcia.

W ramach zadania oferowane jest także wsparcie członków rodzin osób z niepełnosprawnością /niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację szkoleń/warsztatów.

Який термін реалізації завдання проєкту?

Jaki jest termin realizacji zadania?

Реалізація завдання триває з 01.09.2023 до 31.12.2023 року. Zadanie realizowane w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2023r.

Участь у проєкті безкоштовна!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Завдання проєкту «Дорогою до діяльності – заходи, що сприяють професійній активізації людей з інвалідністю – біженців з України» фінансують із фондів PFRON, у рамках модуля ІІІ програми «Допомога громадянам України з інвалідністю». Zadanie pt. „W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy” jest finansowane ze środków PFRON, w ramach modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Ви хочете взяти участь у проєкті або дізнатися більше інформації?

Chcesz zgłosić swój udział w projekcie, albo dowiedzieć się więcej?

Зателефонуйте за номерами: 799 099 862, 89 523 60 92 або напишіть: n.preilowska@federacjafosa.pl. Zadzwoń pod nr tel. 799 099 862, 89 523 60 92  lub napisz: n.preilowska@federacjafosa.pl
 

Координаторка проєкту: Наталія Преіловська

 

Koordynator projektu: Natalia Preilowska

Skuteczna Rada Seniorów

Projekt pt. „Skuteczna Rada Seniorów” jest realizowany w okresie 1.05.2023 r. do 31.12.2023 r. przez Federację FOSa.

Podejmowane w projekcie działania obejmują szkoleniowe i eksperckie wsparcie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pozostałych rad seniorów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Bezpośredni odbiorcy projektu to członkowie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pozostali członkowie rad seniorów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W wyniku podjętych działań odbędzie się ośmiogodzinne spotkanie grupy roboczej. Powstanie standard działania członka Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odbędzie się 16 godzin szkoleń dla 30 osób. Odbędą się również cztery trzygodzinne szkolenia dla członków rad seniorów dla 10-12 osób. Rady otrzymają 30 godzin wsparcia ekspertów. Członkowie rad seniorów, w tym szczególnie Społecznej Rady Seniorów otrzymają wsparcie mobilności. Ukaże się 400 egzemplarzy pisma Generacja.

Projekt sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Wartość dofinansowania: 14560,00 zł. Całkowity koszt projektu: 19700,00 zł.

Koordynator projektu: Milena Jędrzejewska, m.jedrzejewska@federacjafosa.pl, 89 523-60-92

Projekt „Skuteczne Kluby Integracji Społecznej”

ZAPRASZAMY KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ROZWOJOWYM

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „Skuteczne Kluby Integracji Społecznej”. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej z województwa warmińsko – mazurskiego.

Zgłaszając się projektu należy zdeklarować udział w co najmniej 3 szkoleniach. Do udziału w szkoleniu mogą zgłosić się 2-3 osoby z jednej organizacji. Ilość miejsc jest ograniczona. Do udziału w szkoleniach premiowane będą te KIS, które zadeklarowały w 2022 r. swój udział w projekcie (Kluby Integracji Społecznej: w Pasymiu, Lubawie, Iławie, gminie wiejskiej Iława, w Srokowie, Kętrzynie, Pieckach, Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach i Olsztynie). Dodatkowo, przy analizie zgłoszeń bierzemy pod uwagę zajmowaną funkcję/stanowisko w organizacji i jej powiązanie z tematyką. Zależy nam, żeby zdobyta wiedza została wykorzystana jak najbardziej w rozwoju Państwa organizacji.

JAKA JEST OFERTA PROJEKTOWA?

Szkolenia – w ramach oferty odbędzie się 8 dwudniowych (16 godzin) wyjazdowych szkoleń. Zapewniamy nocleg, wyżywienie, doświadczonego trenera/trenerkę, mnóstwo wiedzy merytorycznej i pracy warsztatowej nastawionej na praktykę. Szkolenia będą prowadzone  w okresie sierpień – październik 2023 r. W większości będą odbywały się  w Olsztynie.

Tematy szkoleń jakie planujemy przeprowadzić to:

Sierpień:

 1. 17-18.08 2023r. „Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?”
 2. 31.08-01.09.2023 r. ”Coaching w pracy z uczestnikami projektu – umiejętności motywowania do działania i aktywności uczestników projektów.”

Wrzesień:

 1. „Rozwój i prowadzenie wolontariatu w tym wolontariatu na rzecz osób starszych ,wolontariat sąsiedzki. Metody pracy ze społecznościami wiejskimi.”
 2. „Metody wzmacniania do działania, praca grupowa na przykładzie gry Zarządzanie budżetem domowym.”
 3. „Komunikacja interpersonalna. Teoria i praktyka.”

Październik:

 1. „Motywacja do działania i wzmacniania pracowników KIS dla kadry pracowniczej.”
 2. Autoprezentacja oraz moderowanie spotkań. Mediacje i rozwiazywanie sytuacji konfliktowych.”
 3. „Metodyka aktywizacji zawodowej uczestników.”

Tematyka spotkań może zostać zmodyfikowana o zgłaszane potrzeby tematyczne, które w miarę możliwości będziemy uwzględniać.

Zapisy prowadzone będą sukcesywnie na pojedyncze szkolenia. Zapisy odbywać się będą wyłącznie on-line za pomocą formularza udostępnianego przy opisie każdego szkolenia.

Doradztwo i superwizja – W ramach projektu dla każdego KIS i CIS zapewniamy również około 15 godzin doradztwa specjalistycznego oraz  6 godzin superrewizji.  Obie formy wsparcia będą dostępne w okresie sierpień –grudzień 2023r..Forma tych form wsparcia zostanie dostosowana do potrzeb uczestników. Tematyka doradztwa uzależniona będzie od potrzeb pracowników KIS i CIS. Będzie to np. coaching, w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwoju osobistego itd.

Spotkanie FORUM KIS – w ramach projektu przewidziane jest również spotkanie Forum KIS . Spotkanie w formule on-line Warmińsko-Mazurskiego Forum Klubów Integracji Społecznej. Będzie to jedyne w regionie spotkanie dedykowane wyłącznie tematyce KIS. Posłuży wymianie doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk działań KIS –i nowym i innowacyjnym metodom pracy z uczestnikami, trendami w polityce społecznej i wypracowaniu ścieżki opracowywania przez Forum stanowisk w różnych sprawach dotyczących lokalnych i regionalnych polityk społecznych. Podczas spotkania odbędzie się łącznie 3 godziny prelekcji i dyskusji.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zainteresowane KISy i CISy mogą zgłaszać się do udziału w projekcie z pomocą formularza zgłoszeniowego on-line link do rejestracji.

Zapisy do udziału w projekcie zbieramy do 7.07.2023 r.

Zapisy na pojedyncze szkolenia do KIS i CIS zakwalifikowanych do udziału w projekcie będą prowadzone sukcesywnie najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą. Zapisy odbywać się będą wyłącznie on-line za pomocą formularza udostępnianego przy opisie każdego szkolenia.

Zapisy prowadzone będą sukcesywnie na pojedyncze szkolenia. Zapisy odbywać się będą wyłącznie on-line za pomocą formularza udostępnianego przy opisie każdego szkolenia.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących szkoleń prosimy o kontakt z koordynatorką Elżbietą Puchalską: e.puchalska@federacjafosa.pl, tel. 89 523 60 92, 887 187 009

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. B. Linki 3/4 (IV piętro).

PLAKAT – Skuteczne Kluby Integracji Społecznej

W DRODZE DO AKTYWNOŚCI. Wsparcie realizacji usług poradniczych Federacji FOSa

Projekt pt. „W DRODZE DO AKTYWNOŚCI. Wsparcie realizacji usług poradniczych Federacji FOSa” jest realizowany w okresie 01.11.2022 r. do 31.12.2023 r. przez Federację FOSa.

Projekt skierowany jest do co najmniej 60 osób w wieku 15-64 lat, w tym osób co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością, i co najmniej 5 uchodźców z Ukrainy zamieszkujących teren miasta Olsztyna oraz gmin ościennych: Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i wiejsko-miejskiej Barczewo, osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujących  poprzez kompleksowe wsparcie w postaci cyklu poradnictwa – zawodowego, specjalistycznego, JOBfirmy i treningowego centrum wsparcia.

Efekty projekty:

 • 40 wypracowanych indywidualnych planów działania
 • 100 godzin poradnictwa specjalistycznego
 • 40 osób objętych wsparcie doradcy zawodowego
 • 3 edycje JOBfirmy, w tym jedna dedykowana uchodźcom z Ukrainy
 • 12 osób, które ukończyły kursy zawodowe, szkolenia zawodowe
 • 7 sesji treningowych
 • co najmniej 40 osób, które zwiększyły aktywność
 • co najmniej 7 osób, które podjęły zatrudnienie.

Wartość dofinansowania: 279 162,00 zł.

Koordynator projektu:

Marta Liberadzka, e-mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl
Natalia Preilowska, e-mail: (n.preilowska@federacjafosa.pl)
tel.: 89 523 60 92, 503 466 700

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2022 – 2033.

ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych z Ukrainy

ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych z Ukrainy | ŻYROSKOP – багаторівнева модель підтримки дорослих з України

Wersja w języku ukraińskim znajduje się na dole strony | Українську версію можна знайти внизу сторінки

Grant „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych z Ukrainy” realizowany jest przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w ramach grantu nr WER22SZA0021 otrzymanego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Wsparcie w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych z Ukrainy” jest skierowane do osób, które:

 • są dorosłe (osoby powyżej 18 roku życia)
 • korzystają w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony
 • posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) oraz kompetencje społeczne, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Co oferujemy?
Udział w grancie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

W momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu otoczony zostaniesz stałym wsparciem opiekuna procesu edukacyjnego i asystenta międzykulturowego. Oferujemy:

 • Zajęcia z języka polskiego – 60 godzin zegarowych
 • Zajęcia z zakresu podnoszenia umiejętności podstawowych – 80 godzin zegarowych:
  • Instytucje w Polsce – tematyka: korzystanie z usług publicznych i instytucji wsparcia w Polsce – również z wykorzystaniem profilu ePUAP, elektronicznej skrzynki podawczej – takich jak np. służba zdrowia, urząd pracy, przedszkole i żłobek, szkoła, korespondencja urzędowa i wypełnianie formularzy urzędowych, sprawy zatrudnienia, podatkowe, sytuacje kryzysowe, pomoc społeczna, urząd stanu cywilnego, urząd ds. cudzoziemców, urząd gminy
  • Podstawy poszukiwania pracy w Polsce – tematyka: pisanie CV i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ogłoszeń o pracę oraz poruszanie się po portalach typu www.pracuj.pl i www.mojeportfolio.pl, etapy procesu rekrutacji, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, badanie profilu zawodowego i mocnych stron, umiejętności miękkie (np. komunikacja, asertywność, prezentacja)
  • Pracuję legalnie w Polsce – tematyka: legalna praca w Polsce, konsekwencje pracowania w szarej strefie, formy zatrudnienia, obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy, zgłaszanie sytuacji problemowych, system podatkowy i rozliczanie PIT, system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych
  • Wiedza o Polsce – tematyka: symbole Polski, przegląd historii, położenie geograficzne, przynależność do organizacji międzynarodowych, polskie tradycje i kultura, system polityczny, kultura, informacje o języku polskim i jego miejsce w świecie języków
  • Finansowe ABC – tematyka: budżet domowy i jego planowanie, zaciąganie zobowiązań finansowych (m.in. pętla zadłużenia), konto w banku i inne produkty bankowe, podatki, paragony i faktury, prawa konsumenta (reklamacje, odstąpienie od umowy)
  • Transport i komunikacja – tematyka: pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej związanej z transportem i komunikacją z wykorzystaniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych
 • Wsparcie psychologiczne – będzie realizowane wyłącznie w określonych i zidentyfikowanych potrzebach i oczekiwaniach uczestnika wsparcia, uwzględnione i zaplanowane w Indywidualnym Programie Wsparcia (IPW):
  • spotkania indywidualne – element motywowania uczestników wsparcia do pzejścia i ukończenia całego procesu edukacyjnego, zgodnie z indywidualną ścieżką edukacyjną, przepracowanie jednostkowych problemów uczestnika wsparcia
  • spotkania grupowe – wzajemne wzmacnianie się uczestników wsparcia i minimalizowanie ryzyka przerwania procesu edukacyjnego, spojrzenie „globalne” na problem w odniesieniu do całej grupy, bez naruszania strefy komfortu poszczególnych jej członków
 • Doradztwo specjalistyczne prawne – poradnictwo odpowiadać będzie na zdiagnozowane potrzeby, deficyty, czy obszary problemowe każdego z uczestników wsparcia; pomoc mediacyjna w sprawach związanych z zadłużeniem, pomoc w sprawach rodzinnych (rozwód, przemoc), pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności itp.
 • Wsparcie asystenta międzykulturowego – wspieranie uczestników w zaspokajaniu ich potrzeb życiowych, pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów, wspieranie w kontaktach z lokalnym środowiskiem. Spotkanie cykliczne i spotkania integracyjne, na których na bieżąco będzie monitorowana sytuacja w grupie, diagnozowane kwestie problemowe, podejmowanie mediacje w przypadku wystąpienia konfliktów, itp.
 • Sesje treningowe – wsparcie obejmie przygotowanie do wizyt w instytucjach (urzędy, kino, teatr, irp.), w tym planowanie, ustalanie zasad (higiena, dress code, zachowanie), wyjście oraz ewaluację i analizę tego co miało miejsce podczas wyjść.
 • Wsparcie opiekuna procesu edukacyjnego – opiekun będzie towarzyszył uczestnikowi w podnoszeniu umiejętności lub kompetencji przez cały okres uczenia się.
 • Usługi wspierające – dotyczy wyłącznie sytuacji, w której uczestnik wsparcia natrafi na bariery uniemożliwiające mu udział w wsparciu i zaplanowanym procesie edukacyjnym.
  • usługi opiekuńcze nad osobą zależną – wsparcie w formie opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi, tj. starszymi, niepełnosprawnymi, schorowanymi;
  • usługi zapewnienia opieki nad dziećmi na czas trwania zajęć edukacyjnych – wsparcie w formie opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad małoletnimi dziećmi.
 • Sprawdzanie i potwierdzanie efektów uczenia się nabytych umiejętności.

Jak się zapisać?
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich mieszka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wystarczy skontaktować się z Nami w jeden z poniższych sposobów. Nasz personel pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi Cię lub kogoś z Twojego otoczenia na spotkanie diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia przez Nas oferowane są najbardziej potrzebne Tobie lub osobie, która się do Nas zgłosi.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn
tel.: 89 523-60-92 lub 503-466-700
e-mail: biuro@federacjafosa.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej lub w siedzibie FOSa

Okres realizacji 01.11.2022 r. – 30.04.2023 r.

Kontakt:
Koordynator: Tomasz Czarniewski: t.czarniewski@federacjafosa.pl
Tłumacz: Petro Vedrynskyy: p.vedrynskyy@federacjafosa.pl; 503-466-700

 

Grant jest realizowany w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla osób dorosłych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość grantu: 395 018,40 zł (dofinansowanie ze środków europejskich 376 208,00 zł).

Regulamin udziału we wsparciu (Статут супроводу)

Załącznik nr 1 (Додаток № 1)

Załącznik nr 2 (Додаток № 2)

Załącznik nr 3 (Додаток № 3)

Załącznik nr 4 (Додаток № 4)

Harmonogram luty 2023

 

«ŻYROSKOP – багаторівнева модель підтримки дорослих з України»

Це проект, який реалізує Federacja Organizacji Socjalnych Województwa WarmińskoMazurskiego FOSa в рамках гранту № WER22SZA0021, отриманого як частина проекту «Szansa – nowe możliwości dla dorosłych», що впроваджує Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) у партнерстві з Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), який співфінансує Europejski Fundusz Społeczny у рамках «Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne».

Підтримка в рамках гранту «ŻYROSKOP – багаторівнева модель підтримки для дорослих з України» спрямована на людей, які:

 • є повнолітніми (особами, які досягли 18 років).
 • користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з Виконавчим рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким визначено наявність масового припливу переміщених осіб з України у розумінні статті 5 Директиви 2001/55/ЄС, що призвело до запровадження тимчасового захисту.
 • володіють базовими навичками (розуміння та продукування інформації, математичне мислення, цифрова грамотність) та соціальними компетенціями, що відповідають рівню не вище 3-го рівня Польської рамки кваліфікацій.

Участь у гранті є повністю безкоштовною завдяки фінансуванню Європейського Союзу та Державного бюджету. З моменту початку участі у підтримці Ви будете оточені постійною підтримкою куратора навчального процесу та міжкультурного асистента.

 Ми пропонуємо:

 •  Вивчення польської мови60 годин навчання
 • Заняття з удосконалення базових навичок – 80 годин навчання:
 • Інституції в Польщі – теми: використання державних послуг та допоміжних установ у Польщі – також за допомогою профілю ePUAP, електронної скриньки – таких як охорона здоров’я, служба зайнятості, дитячий садок та ясла, школа, офіційна кореспонденція та заповнення офіційних форм, питання працевлаштування, податки, кризові ситуації, соціальна допомога, орган реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), офіс для іноземців, офіс муніципальної влади
 • Основи пошуку роботи в Польщі – теми: написання резюме та мотиваційного листа, пошук оголошень про роботу та навігація по сайтах pracuj.pl / www.mojeportfolio.pl, етапи процесу підбору персоналу, підготовка до співбесіди, перевірка професійного профілю та сильних сторін, soft skills (наприклад, спілкування, напористість, презентація)
 • Легально працюю в Польщі – теми: легальна робота в Польщі, наслідки роботи в сірій економіці, форми зайнятості, обов’язки і права працівника і роботодавця, повідомлення про проблемні ситуації, податкова система і розрахунок ПДФО, система соціального та пенсійного страхування
 • Знання про Польщу – теми: символіка польської мови, огляд історії, географічне положення, членство в міжнародних організаціях, польські традиції та культура, політичний устрій, культура, інформація про польську мову та її місце у світі мов
 • Фінансова АВС – теми: домашній бюджет та його планування, понесені фінансові зобов’язання (m.in борговий цикл), банківський рахунок та інші банківські продукти, податки, квитанції та рахунки-фактури, права споживачів (скарги, відмова від договору)
 • Транспорт та комунікація – тема: отримання та обробка інформації про використання, пов’язаної з транспортом та комунікацією, за допомогою веб-сайтів та мобільних додатків
 • Будавання впевненості в собі, інтерперсонального спілкування і т.д. (соціальні навички)
 • Психологічний супровід – здійснюватиметься лише в межах конкретних та визначених потреб та очікувань учасника супроводу, включених та запланованих в Індивідуальній Програмі Підтримки (ІПП):
  • індивідуальні зустрічі – елемент мотивації учасників супроводу до проходження та завершення освітнього процесу, згідно ІПП, опрацювання індивідуальних проблем учасника супроводу
  • групові зустрічі – взаємне зміцнювання учасників та мінімізація ризику перервання навчального процесу, «глобальний» погляд на проблему стосовно всієї групи без порушення зони комфорту окремих її членів
 • Спеціалізоване юридичне консультування – консультування буде відповідати діагнозованим потребам, дефіцитам або проблемним сферам кожного з учасників підтримки; медіаційна підтримка в боргових питаннях, підтримка в сімейних справах (розлучення, насильство), підтримка в отриманні довідки про інвалідність тощо.
 • Міжкультурна асистентська підтримка – підтримка учасників у задоволенні їхніх життєвих потреб, допомога у вирішенні проблем, підтримка в контакті з місцевою громадою. Циклічні та інтеграційні зустрічі, на яких буде здійснюватися постійний моніторинг ситуації в групі, діагнозуватися проблемні питання, проводитися медіація конфліктів тощо.
 • Тренінги – підтримка включатиме підготовку до відвідування інституцій (офісів, кінотеатрів, театрів тощо), включаючи планування, встановлення правил (гігієна, дрес-код, поведінка), вихід, а також оцінку та аналіз того, що відбулося під час візитів.
 • Підтримка тьютора в процесі навчання – тьютор буде супроводжувати учасника в удосконаленні навичок або компетенцій протягом усього періоду навчання.
 • Послуги підтримки – застосовується лише у випадку, якщо учасник підтримки стикається з перешкодами, які заважають йому/їй брати участь у підтримці та запланованому навчальному процесі.
  • Послуги по догляду за залежними особами – підтримка у вигляді догляду, у випадку учасників, які доглядають за повнолітніми залежними особами, тобто людьми похилого віку, інвалідами, хворими;
  • Послуги з догляду за дітьми на час проведення освітніх заходів – підтримка у вигляді догляду, у випадку учасників, які мають під опікою неповнолітніх дітей.

Як зареєструватися?

Якщо Ви або хтось із Ваших близьких проживає у Вармінсько-Мазурському воєводстві, все, що Вам потрібно зробити, це зв’язатися з нами одним із нижченаведених способів. Наші співробітники допоможуть Вам заповнити документи для зарахування, запишуть Вас або близьку Вам людину на діагностичну зустріч, під час якої буде визначено, які форми підтримки, з посеред тих що ми пропонуємо, найбільш потрібні Вам або людині, яка до нас звертається.

Федерація громадських організацій Вармінсько-Мазурського воєводства FOSa

вул. Лінкі 3/4, 10-535 Ольштин,

телефон: 89 523-60-92 або 503-466-700

e-mail: biuro@federacjafosa.pl

Аплікаційну форму можна завантажити нижче або в офісі FOSa

Термін реалізації проекту 01.11.2022 р. – 30.04.2023 р.

Контакт:

Координатор: Томаш Чарневський: t.czarniewski@federacjafosa.pl

Перекладач: Петро Ведринський: p.vedrynskyy@federacjafosa.pl; 503-466-700

Грант реалізується в рамках проекту “SZANSA – нові можливості для дорослих”, що співфінансується Європейським Союзом в рамках Європейського соціального фонду. Вартість гранту: 395 018,40 злотих (європейське фінансування: 376 208,00 злотих).

Rozwój instytucjonalny think tanka Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Projekt pt. „Rozwój instytucjonalny think tanka Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa” jest realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. przez Federację FOSa.

Federacja FOSa prowadzi think tank pn. Instytut Studiów Społeczno-Edukacyjnych, którego misją jest współpraca społeczników z naukowcami i łączenia praktyki z teorią. Działania planowane w ramach realizacji projektu będą  wsparciem dla działań statutowych think tanku, rozwoju instytucjonalnego a także wsparcie rozwoju porozumień organizacji i reprezentacji środowisk organizacji pozarządowych.

Instytut charakteryzuje prakseologiczny wymiar – przekładanie wyników badań, w celu praktycznych zastosowań działań, żeby praktycy mogli z tego czerpać, wykorzystywać w codziennych działaniach. Zadaniem Instytutu jest prognozowanie trendów, wypracowywanie rekomendacji i wskazań – uniwersalnych, praktycznych i użytecznych działania. Nauka i wyniki do zastosowania w praktyce, w myśl zasady: teoria dla praktyki, praktyka dla teorii.

Dotąd nie korzystaliśmy ze wsparcia instytucjonalnego Instytutu. Nie jesteśmy jednostką naukową, stąd nie mamy stałego dostępu do grantów im przeznaczonych.

Aktualnie nie mamy możliwości sfinansowania działań prowadzonych do zaspokojenia wskazanych wyżej potrzeb (i rozwiązania problemów) z innych źródeł. Dotacja z PROO jest dla nas nadzieją na rozwój oraz umożliwi nam i naszym organizacjom członkowskim dostęp do wiedzy przekładalnej na działania praktyczne.

Efekty projekty:

 • 1 strategia wdrażania Instytutu
 • 1 strategia fundraisingowa Instytutu
 • co najmniej 10 partnerów Instytutu
 • co najmniej 5 deklaracji od darczyńcy biznesowego do stałego wspierania finansowego think tank
 • 1 badanie dot. Wykluczenia komunikacyjnego
 • 1 konferencja on-line upowszechniająca wyniki badania dot. Wykluczenia komunikacyjnego w woj. Warmińsko-mazurskim- konsekwencje społeczne.
 • zwiększenie rozpoznawalności think tank Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa
 • zwiększenie ilości usług i produktów oferowanych przez thik tank obywatelskiego
 • profesjonalizacja think tanka działającego przy jednej z największych organizacji pozarządowych w województwie

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Wartość dofinansowania: 140 000,00 zł.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl i Monika Stanka m.stanka@federacjafosa.pl : 89 523-60-92, 503 466 700

Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych osób i rodzin będących w kryzysie

Przedmiotem zadania jest kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w formie interwencji kryzysowej, a więc zespołu interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej będzie przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej w zadaniu udzielana będzie natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, oraz w zależności od potrzeb poradnictwo i wsparcie socjalne (nie obejmujące ustalania uprawnień do świadczeń) lub prawne.

Projekt realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania: 26 253 zł

Koordynator projektu:

Weronika Szewalje, e-mail:w.szewalje@federacjafosa.pl

tel.: 89 523 60 92, 503 466 700

plakat MPW

Strefa aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców

Projekt Strefa aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców, który będziemy realizować w okresie od września br. do czerwca 2023 roku.  jest bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.

Проект «Зона професійної діяльності та соціальної інтеграції іноземців», який ми реалізовуватимемо в період з вересня цього року до червня 2023 року. є прямою відповіддю на діагностовані проблеми.

Obejmuje on liczne działania z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców, w tym m.in.:

 • praca środowiskowa;
 • wsparcie psychologiczne;
 • doradztwo zawodowe;
 • pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy;
 • kursy kwalifikacyjne i zawodowe;
 • poradnictwo specjalistyczne (np. prawne, mediacyjne, zdrowotne, finansowe, biznesowe przy zakładaniu firmy i inne, zgodnie z potrzebami uczestników).

Uzupełniające dla powyższych działań, ale równie ważne będą aktywności z zakresu aktywizacji społecznej, które obejmą:

 • animację społeczną i streetworking;
 • wparcie pedagogiczne;
 • coaching rodziny i wsparcie integracyjne (wsparcie coacha będzie dążyło do poprawy funkcjonowania rodziny w zakresie codziennego życia, w tym nawiązywaniu kontaktów społecznych);
 • kursy języka polskiego;
 • warsztaty kompetencji społecznych i życiowych;
 • pomoc tłumacza;
 • zajęcia grupowe dla dzieci;
 • opieka nad dziećmi.

Projekt przyczyni się do integracji cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce na rynku pracy, poprzez aktywizację zawodową i dopasowanie kwalifikacji i oczekiwań do istniejących ofert, a także na poziomie zwiększenie aspiracji dotyczących ścieżki rozwoju zawodowego cudzoziemca. Efektem oddziaływania projektu będzie również integracja cudzoziemców w społeczeństwie. Naszym celem jest aby każdy uczestnik projektu zyskał zadawalający go poziom zorientowania w systemie instytucjonalno-prawnym państwa polskiego i otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej, sprzyjając tym samym rozwojowi indywidualnemu oraz poczuciu bezpieczeństwa. Udział w projekcie umożliwi lepszą integrację z lokalnym społeczeństwem, w którym przebywa lub będzie przebywać w przyszłości cudzoziemiec, a przez to łatwiej mu będzie odnaleźć się i prowadzić normalną egzystencję na terenie obcego dla siebie kraju. Kraju, który być może na długi czas będzie dla niego domem.

Він включає численні заходи у сфері професійної активізації та соціальної інтеграції іноземців, зокрема:

 • робота в оточенні;
 • психологічна підтримка;
 • профорієнтаційне консультування;
 • допомога в працевлаштуванні та підтримка інструктора з питань роботи;
 • кваліфікаційно-професійні курси;
 • спеціалізовані консультації (наприклад, юридичні, медіаційні, медичні, фінансові, бізнесові щодо відкриття власної справи та інші, відповідно до потреб учасників).

Додатковими до вищезазначених заходів, але не менш важливими, будуть заходи у сфері соціальної активації, які включатимуть:

 • соціальна анімація та вулична педагогіка;
 • педагогічний супровід;
 • сімейний коучинг та інтеграційна підтримка (підтримка тренера буде спрямована на покращення функціонування сім’ї в умовах повсякденного життя, включаючи налагодження соціальних контактів);
 • курси польської мови;
 • семінари з соціальних та життєвих навичок;
 • допомога перекладача;
 • групові заняття для дітей;
 • догляд за дітьми.

Проект сприятиме інтеграції іноземців, які легально проживають у Польщі, на ринку праці через професійну активізацію та відповідність кваліфікації та очікувань існуючим пропозиціям, а також збільшення прагнень щодо шляху професійного розвитку іноземця. Метою проекту буде також інтеграція іноземців у суспільство.

Наша мета полягає в тому, щоб кожен учасник проекту отримав задовільний рівень орієнтації в інституційній та правовій системі польської держави та навколишній соціокультурній реальності, сприяючи таким чином індивідуальному розвитку та відчуттю безпеки. Участь у проекті дозволить краще інтегруватися в місцеве суспільство, в якому іноземець перебуває або залишиться в майбутньому, і таким чином йому буде легше знайти себе та нормально існувати в чужій країні. Країні, яка може надовго стати його домом.

Projekt finansowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Фінансування проекту здійснюється за рахунок коштів резерву Фонду праці для реалізації проекту, вибраного в конкурсі пропозицій «Разом ми можемо більше – перша редакція Програми активізації для іноземців на 2022–2023 роки», анонсованого в рамках Відомчої програми активізації для іноземців на 2022–2025 роки.

Wartość projektu:  1 017 200 zł.

Вартість проекту: 1 017 200 зл.

Kontakt / Контакти:

Marta Liberadzka / Natalia Preilowska 799 099 884

Tetyana Bakotska / Alina Bilous 799 099 884

Zapraszamy serdecznie! Щиро запрошуємо!

Oferta projektu – Оголошення проекту

Regulamin rekrutacji – Правила набору

Formularz zgłoszeniowy – Форма запису на участь

Lekcje języka polskiego w Strefie aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców – Federacja FOSA

Łączymy siły dla Ukrainy

Projekt “Łączymy siły dla Ukrainy” jest realizowany w okresie 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r. przez Federację FOSa w partnerstwie z Chorągwią Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego.
Uciekający przed wojną mieszkańcy Ukrainy wymagają wieloaspektowego wsparcia. W województwie jest kilka punktów, w których mogą oni skorzystać z pomocy żywnościowej i materialnej, mają także coraz większy dostęp do ofert pracy za sprawą zmian w polskim prawodawstwie – potrzebują jednak w tym zakresie profesjonalnego wsparcia doradczego. Wymagają też wsparcia w organizacji życia w Polsce, wspierania samoorganizacji i samopomocy. Dostrzegamy też rażący brak wsparcia w procesie integracji, dostępie do kultury i opieki nad małymi dziećmi.
W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:
1. Café Ukraina – to miejsce spotkań uchodźców z Ukrainy i mieszkańców regionu chcących poznać bliżej kulturę i obyczajowość ukraińską, nawiązać kontakty czy zaoferować wsparcie. Taki punkt prowadzimy już we współpracy z Biblioteką Wojewódzką w Olsztynie. Uchodźcy będą mogli skorzystać tu
miedzy innym z informacji dotyczących ich sytuacji w Polsce. W ramach Cafe Ukraina prowadzone będą zajęcia kulturowe, warsztaty artystyczne, zajęcia dot. organizacji czasu wolnego itp.
2. Opieka nad dziećmi – dla dzieci rodziców pracujących lub poszukujących pracy lub uczestniczących
w kursach, szkoleniach itp. lub podejmujących działania związane z formalnościami dotyczącymi pobyty
w Polsce itp. Jeden z punktów opieki będzie w DS Bratniak, ul. Żołnierska 14b (dla dzieci od 4 roku życia
i wyżej), drugi na ul. Mazurskiej, we w pełni wyposażonym na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 lokalu Federacji FOSa.
3. Wsparcie uchodźców z Ukrainy w postaci dystrybucji pomocy rzeczowej – osoby potrzebujące wsparcia w tym zakresie mogą zgłaszać się do specjalistów ds. wolontariatu pełniących dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-16:00 w DS. Bratniak, ul. Żołnierska 14b.
Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy, w ramach wsparcia zadania publicznego w wysokości 266 600 zł polegającego na udzieleniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wartość dofinansowania: 266 600,00 zł.
Koordynator projektu: Natalia Preilowska, n.preilowska@federacjafosa.pl, 89 523 60 92

plakat_fundusz_celowy_420x297 (3)

„Wsparcie dla rodzin z osobą zależną”

Projekt pt. „Wsparcie dla rodzin z osobą zależnąjest realizowany w okresie 1.05.2022 r. do 31.06.2023 r. przez Federację FOSa.

Projekt zakłada wsparcie rodzin, w których występuje osoba zależna w świadczeniu nad nią opieki w środowisku lokalnym (domowym). Obejmuje wsparciem 110 osób z około 35 rodzin w okresie 14 miesięcy. Wsparcie przewidziane w projekcie to: usługi specjalistów (doradca kluczowy, opiekun rodzin z osobą zależna, doradcy specjalistyczni, psycholog), wsparcie wolontariuszy, warsztaty edukacyjne z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny, umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz zapobiegania wypaleniu, a także pracę środowiskową.

W efekcie projektu min. 110 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.

Wartość całkowita projektu: 499 936,25.
Wkład Funduszy Europejskich: 424 886,25 zł

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest osób i rodzin, w których występują osoby zależne, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity i Barczewo (MOF Olsztyna).

Jeśli opiekujesz się osobą zależną (niesamodzielną, potrzebującą stałej opieki lub pomocy w wykonywaniu codziennych czynności) i potrzebujesz:

 • wsparcia specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych,
 • interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcia w nabywaniu i utrwalaniu kompetencji społecznych,

Nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach? Chcesz wyjść z domu, spędzić czas z innymi dorosłymi o podobnych problemach? Brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, prawnikiem lub innymi specjalistami?

Nasz Projekt jest dla Ciebie i Twojej rodziny!

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Rodziny objęte projektem otrzymają kompleksowe wsparcie specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Poradnictwo specjalistyczne. Do Twojej dyspozycji jest wsparcie specjalistów:

 • doradca kluczowy od którego uzyskasz informację o dostępnych formach wsparcia, uzyskasz informację o firmach i opiekunkach/opiekunach prywatnych i publicznych świadczących usługi opiekuńcze, o możliwości skorzystania z usług rehabilitacyjnych, wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i inne.
 • opiekun rodziny który będzie w sposób zindywidualizowany wspierał Twoją rodzinę w prowadzeniu spraw związanych z opieką nad osobą zależną, wypełnianiu niezbędnych dokumentów, umawianiu wizyt lekarskich, ubieganiu się o rehabilitację osób zależnych, kontaktach z placówkami medycznymi i opiekuńczymi oraz pomocą społeczną i organizacjami pomocowymi, angażował członków rodziny do podejmowania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, kontaktował ze specjalistami.
 • pracownik środowiskowy – od niego uzyskasz wsparcie w zmianie i rozwiązywaniu problemów. Będzie motywował osoby z rodzin objętych wsparciem do uczestnictwa w grupach samopomocowych i grupach wsparcia. Będzie także odpowiedzialny za stały kontakt z placówkami medycznymi, pielęgniarkami środowiskowymi, pielęgniarkami socjalnymi w szpitalach i nawiązywanie z nimi stałej współpracy i koordynację działań kierowanych do rodzin i osób objętych projektem.
 • wolontariusze – realizować będą działania takie jak np. pomoc sąsiedzka, wspierać rodziny z osobą zależną w codziennym funkcjonowaniu (np. pomoc w przewozie osoby zależnej na rehabilitację, pomoc w transporcie sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na uczestnictwo w projekcie itp.).

Rodzinom objętym wsparciem udzielane będzie poradnictwo specjalistyczne: prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb Uczestników.

Co daje udział w projekcie?

 • wzrost umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 • poprawę sytuacji rodzinnej,
 • ograniczenie samotności, wzmocnienie samodzielności i integracji ze środowiskiem,
 • pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach (między innymi prawnikami, pielęgniarkami, dietetykami, gerontologami),
 • zwiększenie dostępności osób zależnych i ich rodzin do usług, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 • podniesienie kompetencji środowisk osób zależnych we wszystkich sferach funkcjonowania (min. w zakresie praw osób zależnych, umiejętności opieki nad osobą zależną i in.),
 • integrację rodziny.

Jak się zapisać?

Jeśli opiekujesz się osobą zależną i nie wiesz gdzie szukać pomocy?

Przyjdź do nas!

Federacja FOSa- ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn (4 piętro) tel. 89 523 60 92

Koordynator projektu: Marta Liberadzka
e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl
tel. +48 799 099 862

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji – Wsparcie dla rodzin z osobą zależną (obowiązuje od 31.03.2023 r.)

Regulamin rekrutacji – Wsparcie dla rodzin z osobą zależną (nieaktualny)

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy – Wsparcie dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 2 – Oświadczenie korzystanie z pomocy społecznej – Wsparcie dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 3 – Oświadczenie przebywanie w pieczy zastępczej – Wsparcie dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 4 – Oświadczenie członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością – Wsparcie dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 5 – Oświadczenie bezdomność wykluczenie z dostępu do mieszkań – Wsparcie dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 6 – Oświadczenie odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego – Wsparcie dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 7 – Oświadczenie korzystanie z POPŻ – Wsparcie dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 8 – Oświadczenie inne – Wsparcie dla rodzin z osobą zależną

“Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną”

Projekt pt. “Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną” jest realizowany w okresie 1.05.2022 r. do 31.06.2023 r. przez Federację FOSa.

Projekt zakłada wsparcie rodzin, w których występuje osoba zależna w świadczeniu nad nią opieki w środowisku lokalnym (domowym). Obejmuje wsparciem 110 osób z około 35 rodzin w okresie 14 miesięcy. Wsparcie przewidziane w projekcie to: usługi specjalistów (doradca kluczowy, opiekun rodzin z osobą zależna, doradcy specjalistyczni, psycholog), wsparcie wolontariuszy, warsztaty edukacyjne z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny, umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz zapobiegania wypaleniu, a także pracę środowiskową.

W efekcie projektu min. 110 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

Wartość całkowita projektu: 499 513,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 424 513,75 zł

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest do osób i rodzin, w których występują osoby zależne, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity i Barczewo (MOF Olsztyna).

Jeśli opiekujesz się osobą zależną (niesamodzielną, potrzebującą stałej opieki lub pomocy w wykonywaniu codziennych czynności) i potrzebujesz:

 • wsparcia specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych,
 • interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcia w nabywaniu i utrwalaniu kompetencji społecznych,

Nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach? Chcesz wyjść z domu, spędzić czas z innymi dorosłymi o podobnych problemach? Brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, prawnikiem lub innymi specjalistami?

Nasz Projekt jest dla Ciebie i Twojej rodziny!

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Rodziny objęte projektem otrzymają kompleksowe wsparcie specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Poradnictwo specjalistyczne. Do Twojej dyspozycji jest wsparcie specjalistów:

 • doradca kluczowy od którego uzyskasz informację o dostępnych formach wsparcia, uzyskasz informację o firmach i opiekunkach/opiekunach prywatnych i publicznych świadczących usługi opiekuńcze, o możliwości skorzystania z usług rehabilitacyjnych, wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i inne.
 • opiekun rodziny który będzie w sposób zindywidualizowany wspierał Twoją rodzinę w prowadzeniu spraw związanych z opieką nad osobą zależną, wypełnianiu niezbędnych dokumentów, umawianiu wizyt lekarskich, ubieganiu się o rehabilitację osób zależnych, kontaktach z placówkami medycznymi i opiekuńczymi oraz pomocą społeczną i organizacjami pomocowymi, angażował członków rodziny do podejmowania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, kontaktował ze specjalistami.
 • pracownik środowiskowy – od niego uzyskasz wsparcie w zmianie i rozwiązywaniu problemów. Będzie motywował osoby z rodzin objętych wsparciem do uczestnictwa w grupach samopomocowych i grupach wsparcia. Będzie także odpowiedzialny za stały kontakt z placówkami medycznymi, pielęgniarkami środowiskowymi, pielęgniarkami socjalnymi w szpitalach i nawiązywanie z nimi stałej współpracy i koordynację działań kierowanych do rodzin i osób objętych projektem.
 • wolontariusze – realizować będą działania takie jak np. pomoc sąsiedzka, wspierać rodziny z osobą zależną w codziennym funkcjonowaniu (np. pomoc w przewozie osoby zależnej na rehabilitację, pomoc w transporcie sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na uczestnictwo w projekcie itp.).

Rodzinom objętym wsparciem udzielane będzie poradnictwo specjalistyczne: prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb Uczestników.

Co daje udział w projekcie?

 • wzrost umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 • poprawę sytuacji rodzinnej,
 • ograniczenie samotności, wzmocnienie samodzielności i integracji ze środowiskiem,
 • pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach (między innymi prawnikami, pielęgniarkami, dietetykami, gerontologami),
 • zwiększenie dostępności osób zależnych i ich rodzin do usług, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 • podniesienie kompetencji środowisk osób zależnych we wszystkich sferach funkcjonowania (min. w zakresie praw osób zależnych, umiejętności opieki nad osobą zależną i in.),
 • integrację rodziny.

Jak się zapisać?

Jeśli opiekujesz się osobą zależną i nie wiesz gdzie szukać pomocy?

Przyjdź do nas!

Federacja FOSa- ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn (4 piętro) tel. 89 523 60 92

Koordynator projektu: Marta Liberadzka
e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl
tel. +48 799 099 862

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji – Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną (obowiązuje od 31.03.2023 r.)

Regulamin rekrutacji – Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną (nieaktualny)

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy – Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 2 – Oświadczenie korzystanie z pomocy społecznej – Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 3 – Oświadczenie przebywanie w pieczy zastępczej – Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 4 – Oświadczenie członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością – Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 5 – Oświadczenie bezdomność wykluczenie z dostępu do mieszkań – Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 6 – Oświadczenie odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego – Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 7 – Oświadczenie korzystanie z POPŻ – Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną

Załącznik nr 8 – Oświadczenie inne – Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną